Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Biblioteka Narodowa

Katalogi BN
  1. BIP /
  2. Funkcje i zadania

BIP

Funkcje i zadania Biblioteki Narodowej

Biblioteka Narodowa pełni funkcje:

  • archiwum narodowego piśmiennictwa powstałego w kraju oraz na emigracji, jak również piśmiennictwa obcego dotyczącego Polski (polonika); instytucji, która wieczyście przechowuje powierzony jej dawny i współczesny dorobek umysłowy narodu polskiego: zbiory piśmiennicze, ikonograficzne, kartograficzne, muzyczne, audiowizualne i elektroniczne
  • biblioteki naukowej o profilu humanistycznym, ogólnie dostępnej dla osób pragnących wykorzystać jej zbiory w badaniach naukowych, działalności kulturalnej, pracy twórczej, zawodowej lub w celu kształcenia się
  • narodowej centrali bibliograficznej, która opracowuje i wydaje bibliografie: narodową bieżącą i retrospektywną, poloników zagranicznych, bibliografii polskich i nauki o książce
  • ośrodka prac unifikacyjnych w zakresie bibliotekarstwa i bibliografii, współpracującego z Polskim Komitetem Normalizacyjnym
  • agendy prowadzącej statystykę wydawnictw krajowych
  • narodowego ośrodka międzynarodowych systemów informacji o znormalizowanych numerach wydawnictw zwartych ISBN, ciągłych ISSN i druków muzycznych ISMN
  • placówki dokumentującej i upowszechniającej informacje o piśmiennictwie polskim i zagranicznym znajdującym się w bibliotekach krajowych, a także o bibliotekach i ośrodkach informacji oraz o wydawcach w Polsce
  • centralnej biblioteki w dziedzinie informacji naukowej, nauki o książce, bibliotekarstwa i archiwistyki
  • nowoczesnego ośrodka ochrony i konserwacji zbiorów bibliotecznych
  • instytucji naukowej prowadzącej badania w zakresie bibliotekoznawstwa, bibliografii, historii książki i bibliotek, czytelnictwa, informacji naukowej oraz nauk pokrewnych, a także placówki upowszechniającej wyniki badań naukowych w dziedzinach objętych problematyką badawczą biblioteki
  • ośrodka metodycznego i konsultacyjnego, który wspiera merytoryczną działalność bibliotek krajowych
  • placówki współuczestniczącej w kształtowaniu koncepcji rozwoju bibliotekarstwa polskiego
  • instytucji wspomagającej polskie biblioteki za granicą, zwłaszcza te, które przechowują zbiory zaliczane do skarbów piśmiennictwa narodowego
  • ośrodka ochrony dóbr kultury w zakresie materiałów bibliotecznych
  • instytucji wydawniczej w zakresie bibliotekarstwa, bibliografii, nauki o książce, badań czytelniczych oraz innych dyscyplin naukowych związanych z książką
  • placówki oświatowej, która popularyzuje wiedzę o piśmiennictwie i bibliotekach poprzez organizowanie m.in. wystaw, odczytów, konferencji
  • instytucji kultury narodowej, skupiającej wokół siebie ludzi i sprawy związane z książką.

Zadania Biblioteki Narodowej

W okresie powojennym znacznie powiększył się zakres wszystkich podstawowych zadań Biblioteki Narodowej, a zwłaszcza realizowanych przez nią prac bibliograficznych i naukowych. Zainicjowano gromadzenie materiałów do retrospektywnej bibliografii narodowej z lat 1901-1939, podjęta została działalność normalizacyjna, wznowiono i rozszerzono prace nad centralnymi katalogami różnego typu dokumentów. Rozpoczęło się mikrofilmowanie najcenniejszych zbiorów własnych oraz obiektów z innych bibliotek. W sferę działalności naukowej i metodycznej Biblioteki włączono zagadnienia bibliotekarstwa publicznego i upowszechniania czytelnictwa; zwiększało się uczestnictwo narodowej książnicy w bibliotecznej współpracy międzynarodowej. W połowie lat 80. ubiegłego stulecia podjęto prace nad automatyzacją bibliografii narodowej. Od końca lat 90. bazy danych udostępnia się w Internecie. Biblioteka Narodowa nasiliła prace związane z ochroną, konserwacją i digitalizacją zbiorów.
Opracowane przez: 
Grzegorz Mazurowski
Data opracowania: 
2012-01-10 17:09:51
Opublikowane przez: 
Grzegorz Mazurowski
Data opublikowania: 
2012-01-10 17:09:51
Kontakt
e-mail: kontakt@bn.org.pl
tel.: (22) 608 29 99
Warszawa, al. Niepodległości 213
więcej informacji o kontakcie...
Mapa witryny