Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Biblioteka Narodowa

Katalogi BN
 1. Katalogi i bibliografie /
 2. Bibliografia narodowa /
 3. „Przewodnik Bibliograficzny”

„Przewodnik Bibliograficzny”

„Przewodnik Bibliograficzny” jest podstawowym członem polskiej bieżącej bibliografii narodowej rejestrującym wydawnictwa zwarte na podstawie egzemplarza obowiązkowego wpływającego do Biblioteki Narodowej. Zawiera sporządzone z autopsji opisy dokumentów opublikowanych w danym roku oraz wydanych do dwóch lat wstecz. Dokumenty wydane wcześniej, które przesłano do BN z opóźnieniem lub z innych przyczyn nie zostały zarejestrowane na bieżąco, są opisywane w zeszytach uzupełniających (oznaczanych literą „A”, obecnie ukazują się nieregularnie). Od 2009 r. opisy w cyklu tygodniowym (52 numery w roku) są ogłaszane w formie plików PDF na stronie internetowej Biblioteki Narodowej oraz dostępne w aktualizowanej bazie danych bibliograficznych.
Do końca 2009 r. zeszyty Przewodnika Bibliograficznego były ogłaszane drukiem.

Zakres działania

 • redakcja i publikacja zeszytów „Przewodnika Bibliograficznego”,
 • cykliczna aktualizacja bazy danych bibliograficznych „PB” w systemie MAK,
 • współpraca z innymi komórkami BN w zakresie tworzenia metodyki opisu,
 • udział w międzybibliotecznych spotkaniach dotyczących metodyki opisu,
 • szkolenia z zakresu opracowania bibliograficznego.

Dobór i selekcja materiału

„Przewodnik Bibliograficzny” rejestruje publikacje, których wydawca lub współwydawca ma siedzibę na terenie Polski oraz wydawnictwa ogłoszone poza terenem państwa, jeżeli ich wydawcą lub współwydawcą są instytucje krajowe lub ich agendy zagraniczne. Nie stosuje się kryterium językowego ani kryteriów wartościujących.

Rejestrowane są:

 • książki,
 • pojedyncze tomy (zeszyty) czasopism, jeśli zawierają autorskie prace indywidualne lub materiały z konferencji, sympozjów lub zjazdów, o ile posiadają indywidualną tytulaturę,
 • wydawnictwa brajlowskie.

„Przewodnik Bibliograficzny" nie rejestruje:

 • odbitek i nadbitek,
 • aktualizacji do wydawnictw skoroszytowych,
 • pojedynczych rycin, nut i map,
 • norm i dokumentów normalizacyjnych,
 • dokumentów patentowych,
 • wydawnictw powielanych (fotokopiowanych),
 • książeczek dla dzieci bez tekstu,
 • dokumentów wykonanych w Polsce w ramach usług poligraficznych,
 • publikacji do użytku prywatnego lub służbowego, a nieprzeznaczonych do rozpowszechniania.

Przepisy katalogowania, układ bibliografii, format danych

Opisy bibliograficzne sporządza się w trzecim stopniu szczegółowości, zawierającym wszystkie elementy opisu, zarówno obowiązkowe, jak i zalecane.
Transliteracja z alfabetów niełacińskich sporządzana jest zgodnie z normami: PN-ISO 9:2000P Informacja i dokumentacja. Transliteracja znaków cyrylickich na znaki łacińskie. Języki słowiańskie i niesłowiańskie, PN-ISO 843:1999P Informacja i dokumentacja. Konwersja znaków greckich na znaki łacińskie, oraz PN-ISO 259:2009P Dokumentacja. Transliteracja znaków hebrajskich na znaki łacińskie, PN-N-01212:1974P Transliteracja pisma jidysz.

Podstawą układu materiału jest Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna. W obrębie działów pozycje są szeregowane alfabetycznie. W tym samym ciągu alfabetycznym ujmowane są także odsyłacze.
Opis bibliograficzny uzupełniają hasła przedmiotowe, tworzone zgodnie ze Słownikiem Języka Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej.

Dane są rejestrowane w formacie MARC 21 (poprzednio, od 1998 roku w formacie USMARC).

Forma publikacji

„Przewodnik Bibliograficzny” jest udostępniany w kilku formach:

Kontakt


Zakład Katalogowania Dziedzinowego

Anna Nalej
tel. (22) 608 24 22
e-mail: a.nalej@bn.org.pl

 

Kontakt
e-mail: kontakt@bn.org.pl
tel.: (22) 608 29 99
Warszawa, al. Niepodległości 213
więcej informacji o kontakcie...
Mapa witryny