Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Biblioteka Narodowa

Katalogi BN
 1. O Bibliotece Narodowej /
 2. Regulaminy /
 3. Regulamin Czytelni Muzycznej

Regulamin Czytelni Muzycznej

 1. Czytelnia Muzyczna udostępnia rękopisy i druki muzyczne oraz książki i czasopisma z księgozbioru podręcznego. Ze zbiorów korzystać może każdy, kto ukończył 18 rok życia, w uzasadnionych przypadkach (na podstawie listu polecającego ze szkoły) również uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, przede wszystkim uczniowie klas maturalnych, uczestnicy olimpiad.
 2. Korzystanie ze zbiorów szczególnie chronionych - rękopisy muzyczne, stare druki muzyczne, druki muzyczne (cymelia), a także egzemplarze bardzo zniszczone - podlega specjalnym ograniczeniom, por. punkt 9.
 3. Do korzystania z Czytelni Muzycznej uprawnia karta czytelnika wydana w punkcie rejestracji po podpisaniu deklaracji przestrzegania Regulaminu. Aby uzyskać miejsce w czytelni należy zdeponować kartę czytelnika z fotografią lub kartę bez fotografii i ważny dokument identyfikacyjny ze zdjęciem. Stałą kartę czytelnik otrzymuje bezpłatnie. W przypadku jej zagubienia, za wydanie duplikatu obowiązuje stosowna opłata.
 4. W Czytelni Muzycznej można korzystać z:
  • materiałów zgromadzonych w zbiorach Zakładu Zbiorów Muzycznych lub wypożyczonych z innych zbiorów Biblioteki Narodowej - w oryginale lub, jeśli materiały są reprodukowane, w postaci kopii;
  • materiałów sprowadzonych z innych bibliotek w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych (jeżeli żądanych materiałów brak w zbiorach Biblioteki Narodowej);
  • przyniesionych materiałów własnych, po zgłoszeniu ich u dyżurnego bibliotekarza.
 5. Materiały dostarczane są na podstawie czytelnie wypełnionych rewersów (obowiązuje podawanie wszystkich sygnatur zamawianej publikacji). Zamówienia na zbiory muzyczne powinny być złożone do godz. 1430 (w środy do godz. 1730). Rewersy złożone później będą realizowane następnego dnia.
 6. Odłożone materiały odsyła się do magazynu, jeżeli czytelnik nie zgłosi się w ciągu sześciu dni. Materiały sprowadzone z innych bibliotek zwraca się w terminie wyznaczonym przez właścicieli. Czytelnik może odpowiednio wcześniej wystąpić o prolongatę terminu.
 7. Czytelnik ma prawo:
  • otrzymać jednorazowo do 5 egzemplarzy druków lub 1 rękopis. W uzasadnionych przypadkach dyżurny bibliotekarz może przyjąć większą liczbę zamówień - na jednoczesne korzystanie z większej liczby pozycji potrzebna jest zgoda kierownika Zakładu Zbiorów Muzycznych lub osoby przez niego upoważnionej;
  • uzyskać pomoc dyżurnego bibliotekarza w korzystaniu z dostępnych w czytelni urządzeń (komputery, fortepian; korzystanie z fortepianu wymaga ponadto zgody osób obecnych w czytelni);
  • korzystać z własnego sprzętu (komputer, maszyna do pisania, magnetofon, itp.), musi się to jednak odbywać za wiedzą i zgodą dyżurnego bibliotekarza, w określonych warunkach i wyznaczonym przez personel miejscu.
  • zamówić odpłatne wykonanie reprodukcji (kserokopie, fotokopie, mikrofilmy) materiałów ze zbiorów Biblioteki Narodowej w granicach dopuszczonych przez prawo autorskie, z uwzględnieniem stanu zachowania obiektu.
 8. Osoby korzystające z Czytelni Muzycznej obowiązuje:
  • zakaz wchodzenia do czytelni w wierzchnich okryciach;
  • zakaz wnoszenia na teren czytelni teczek, plecaków, torebek, itp.;
  • wpisanie się do księgi czytelników zaraz po wejściu do sali;
  • zajmowanie miejsca zgodnie z numerem na przydzielonej plakietce;
  • zachowanie ciszy;
  • troskliwe obchodzenie się z udostępnionymi obiektami, przestrzeganie zaleceń dyżurnego bibliotekarza;
  • zakaz kreślenia, podkreślania, kalkowania i robienia notatek na udostępnionych materiałach, używania książek lub nut jako podkładek przy pisaniu, jak również opierania się na nich;
  • odkładanie wykorzystanych materiałów z księgozbioru podręcznego na wyznaczone miejsce;
  • zakaz wynoszenia udostępnionych materiałów poza czytelnię;
  • zakaz używania telefonów komórkowych;
  • zakaz reprodukowania/skanowania materiałów bibliotecznych własnym sprzętem;
  • zakaz wnoszenia do czytelni posiłków i napojów.
 9. Korzystanie ze zbiorów szczególnie chronionych (rękopisy muzyczne, stare druki muzyczne, druki muzyczne-cymelia, a także obiekty bardzo zniszczone):
  • materiały podlegające szczególnej ochronie mogą być udostępnione w oryginale jedynie po uzyskaniu zgody kierownika Zakładu Zbiorów Muzycznych lub osób przez niego upoważnionych;
  • materiały chronione dostępne są wyłącznie dla pracowników nauki; inne osoby, np. studenci lub pracownicy instytucji, muszą przedstawić pisemne skierowanie pracownika naukowego lub zaświadczenie odnośnej dyrekcji, określające zamierzony temat badań;
  • do korzystania ze zbiorów szczególnie chronionych wymagane jest - obok zdeponowania obowiązującej karty czytelnika - okazanie dodatkowego dokumentu tożsamości ze zdjęciem;
  • udostępnienie czytelnikowi rękopisów muzycznych objętych prawem autorskim możliwe jest jedynie po przedstawieniu zgody autora lub jego prawnego spadkobiercy;
  • podczas korzystania z obiektów szczególnie chronionych obowiązuje ponadto:
   • zajmowanie miejsca wyłącznie przy stolikach wydzielonych dla tej kategorii zbiorów;
   • w przypadku korzystania z rękopisów muzycznych - wpisanie się do metryczki rękopisu;
   • zakaz używania atramentów, wiecznych piór, długopisów, flamastrów itp.; przy robieniu notatek można posługiwać się wyłącznie ołówkiem;
   • przestrzeganie zaleceń dyżurnego w zakresie obchodzenia się z udostępnionymi obiektami;
   • zakaz wykonywania kserokopii (możliwe jest wykonanie kserokopii wyłącznie z mikrofilmu);
   • przed każdorazowym wyjściem z czytelni zdeponowanie u dyżurnego bibliotekarza wykorzystywanych materiałów bibliotecznych.
 10. Czytelnik odpowiedzialny jest materialnie za wszelkie powstałe z jego winy uszkodzenia materiałów bibliotecznych i wyposażenia. Za zagubienie plakietki z numerem miejsca czytelnik wnosi stosowną opłatę.
 11. Nieprzestrzeganie regulaminu lub nieodpowiednie zachowanie może spowodować utratę karty czytelnika, a co za tym idzie - prawa wstępu do czytelni (lub prawa korzystania ze zbiorów Biblioteki Narodowej).
 • Katalogi BN
 • Zapytaj bibliotekarza BN
 • Zasoby informacyjne online
 • Polona
 • Europeana
Kontakt
e-mail: kontakt@bn.org.pl
tel.: (22) 608 29 99
Warszawa, al. Niepodległości 213
więcej informacji o kontakcie...
Mapa witryny