Niepodległa logoTeraz: zamknięte  |  pon.–sob. 8.30–20.30 

NUMERY DO POBRANIA

„Rocznik Biblioteki Narodowej"

2015 - numer XLVI

Studia i materiały

 • Tomasz Ososiński - Biblioteka Zygmunta Augusta i jej monumenta w berlińskiej Staatsbibliothek -  pobierz plik PDF
 • Sonia Wronkowska - Muzykalia z dawnej Biblioteki Załuskich zachowane w zbiorach Biblioteki Narodowej - pobierz plik PDF
 • Agata Pietrzak - „Robiłem czasem aqua forti…”. O rzekomych unikatowych grafikach Norwida - pobierz plik PDF
 • Fryderyk Rozen - Przegląd badań nad drukami liturgicznymi diecezji węgierskich z XV–XVI wieku - pobierz plik PDF
 • Bartłomiej Czarski - Recepcja antycznej ikonografii monetarnej w XVI-wiecznych drukach emblematycznych (projekt badawczy Biblioteki Narodowej) - pobierz plik PDF
 • Michał Czerenkiewicz - Druki wydane dzięki tzw. wieczystej fundacji Bartłomieja Nowodworskiego – zarys zagadnienia - pobierz plik PDF
 • Wojciech Tomaszewski - Muzyka użytkowo-popularna w warszawskich lokalach i miejscach w latach popowstaniowych - pobierz plik PDF
 • Maria M. Przeciszewska - Tygodnik ilustrowany „Oświata” jako narzędzie formowania „cesarskiego chłopa” w Królestwie Polskim w latach 1900–1905 - pobierz plik PDF
 • Anna Maria Krajewska - Spuścizna Kazimierza Konarskiego w zbiorach Biblioteki Narodowej - pobierz plik PDF
 • Janusz Lachowski - Anatol Stern i Stefan Themerson. O Europie, a także przyjaźni dwóch awangardzistów na podstawie ich korespondencji wzajemnej z lat 1959–1968 - pobierz plik PDF
 • Beata Janowska - Archiwum Jerzego i Bożeny Łojków - pobierz plik PDF
 • Tomasz Mińko - Zakup księgozbioru Kazimierza Chłędowskiego przez Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w 1920 roku - pobierz plik PDF
 • Adam Szczupak - Julian Pełesz (1843–1896) – greckokatolicki biskup stanisławowski i przemyski oraz jego prywatny księgozbiór - pobierz plik PDF
 • Henryk Hollender - Polscy bibliotekarze w poszukiwaniu swojego zawodu - pobierz plik PDF
 • Maciej Szablewski, Witold Zakrzewski - Bibliotekarze XXI wieku: usługodawcy, radykalni katalogerzy i animatorzy kultury - pobierz plik PDF
 • Henryk Hollender - Deskryptory i przyszłość opracowania rzeczowego w bibliotekach - pobierz plik PDF
 • Zofia Zasacka - Wypożyczenia biblioteczne w obiegu książek nastoletnich czytelników - pobierz plik PDF

Recenzje

 • Agata Pietrzak - Katalog prac plastycznych Cypriana Norwida w opracowaniu Edyty Chlebowskiej - pobierz plik PDF
 • Dominika Michalak - Z badań czytelnictwa. Kierunki i formy transformacji czytelnictwa w Polsce 2013–2014 - pobierz plik PDF
 • Jarosław Kopeć - Czytelnictwo w dobie informacji cyfrowej pod redakcją Mai Wojciechowskiej - pobierz plik PDF

2014 - numer XLV

Studia i materiały

 • Agata Pietrzak - „Bazgrze iak Kura” czyli Fryderyk Chopin i powstańcy listopadowi w karykaturach Józefa Szymona Kurowskiego ze zbiorów Biblioteki Narodowej - pobierz plik PDF
 • Sonia Wronkowska - Elsneriana zachowane z przedwojennego zasobu Biblioteki Narodowej. Charakterystyka, losy i znaczenie kolekcji - pobierz plik PDF
 • Aleksandra Sulikowska - Znaki Antychrysta. Miniatury starowierskiej Komentowanej
  Apokalipsy z kolekcji Biblioteki Narodowej - pobierz plik PDF
 • Tomasz Ososiński - Dwie książki z dawnej biblioteki króla Zygmunta Augusta - pobierz plik PDF
 • Anna Romaniuk - Listy Tadeusza i Wiesławy Różewiczów do Henryka i Romany Voglerów.
  Wybór z lat 1958-2005 - pobierz plik PDF
 • Beata Kozaczyńska - Centralistyczna organizacja sieci bibliotek w Wojsku Polskim
  (1919-1936) - pobierz plik PDF
 • Marta Cichoń, Jakub Kalinowski, Grażyna Federowicz - Katalogowanie oparte
  na encjach - pobierz plik PDF
 • Witold Zakrzewski, Olga Dawidowicz-Chymkowska - Krajowa Statystyka Produkcji
  Wydawniczej (KSPW) dla książek. Geneza, organizacja i wykorzystanie do katalogowania
  pola 084 formatu MARC 21 - pobierz plik PDF
 • Tomasz Jasiński - Informatyka w służbie filologii łacińskiej i historii - pobierz plik PDF

Recenzje

 • Ks. Tomasz Moskal, Książka w kulturze sandomierskiego środowiska kolegiackiego do 1818 roku, Lublin 2013 (Michał Choptiany) - pobierz plik PDF
 • Rękopisy supraskie w zbiorach krajowych i obcych, oprac. Antoni Mironowicz; Katalog rękopisów supraskich, oprac. Antoni Mironowicz, Nadieżda Morozowa, Marina Czistiakowa, Elżbieta Kierejczuk, Eugenia Mironowicz, Nikołaj Nikołajew, Białystok 2014 (Andrzej Kaszlej) - pobierz plik PDF

2013 - numer XLIV

Studia i materiały

 • Michał Spandowski - Polskie zbiory inkunabułów zniszczone, rozproszone i przemieszczone w czasie i w wyniku II wojny światowej - pobierz plik PDF
 • Michał Spandowski - Inkunabuły dawnej Biblioteki Miejskiej w Lubaniu - pobierz plik PDF
 • Tomasz Płóciennik - Apokalipsa w latrynie, czyli o odkryciu fragmentu pergaminowej karty zawierającej tekst IV Księgi Ezdrasza na parceli Głównego Miasta w Gdańsku - pobierz plik PDF
 • Piotr Paluchowski - Kompozycja graficzna kart tytułowych gdańskich kalendarzy XVI-XVII wieku - pobierz plik PDF
 • Małgorzata Biłozór-Salwa - Paryski Karuzel 1612 roku, czyli skały tryskające winem, grające góry i tańczące konie na usługach propagandy władzy - pobierz plik PDF
 • Michał Choptiany - Jan Brożek, czytelnik Piotra Ramusa. Rekonesans - pobierz plik PDF
 • Arkadiusz Wagner - Nieznane cymelia introligatorstwa średniowiecznego w Bibliotece Uniwersytetu Mikołaja Kopernika - pobierz plik PDF
 • Ewa Bielińska-Galas - Piętnastowieczny graduał franciszkanów-obserwantów w Głubczycach ms. BOZ 151. Charakterystyka zawartości, próba odtworzenia dziejów - pobierz plik PDF
 • Krzysztof Kossarzecki, Sławomir Szyller - Rękopisy Biblioteki Załuskich w Sankt Petersburgu - pobierz plik PDF
 • Irina S. Zwieriewa - Habent sua fata libelli. Z dziejów polskich księgozbiorów prywatnych włączonych do Cesarskiej Biblioteki Publicznej w latach 1832-1850 - pobierz plik PDF
 • Waldemar Graczyk - Zakupy antykwaryczne i legaty testamentowe jako źródła powiększania zasobu starych druków Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku po 1945 roku - pobierz plik PDF
 • Jolanta M. Marszalska - Starovolsciana w zbiorach starych druków Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie - pobierz plik PDF
 • Agata Pietrzak - Kilka uwag terminologicznych na marginesie Formatu MARC 21 rekordu bibliograficznego dla dokumentu ikonograficznego - pobierz plik PDF
 • Jakub Kalinowski - Podstawowe elementy opisu dzieła i realizacji w standardach RDA (Resource Description and Access) i ISBD (International Standard Bibliographic Description) i ich zapis w formacie MARC 21 - pobierz plik PDF

Recenzje

 • Krzysztof Klincewicz, Marcin Żemigała, Michał Mijal, Bibliometria w zarządzaniu technologiami i badaniami naukowymi, Warszawa 2012 (Bartłomiej Siek) - pobierz plik PDF
 • Agnieszka Bartoszewicz, Piśmienność mieszczańska w późnośredniowiecznej Polsce, Warszawa 2012 (Halina Manikowska) - pobierz plik PDF
 • Liturgia w klasztorach paulińskich w Polsce. Źródła i początki, red. Remigiusz Pośpiech, Opole 2012 (Sonia Wronkowska) - pobierz plik PDF

 

Numery archiwalne