Faq - Biblioteka Narodowa

FAQ

 • Biblioteka udostępnia swe zbiory czytelnikom w czytelniach– nie prowadzi wypożyczeń na zewnątrz/do domu. Dostęp do zbiorów mają osoby powyżej 13 roku życia. Aby móc skorzystać z czytelni trzeba mieć wyrobioną kartę biblioteczną. Imienna karta ze zdjęciem wydawana jest bezpłatnie na miejscu w bibliotece i jest ważna przez 10 lat. Zdjęcie wykonywane jest na miejscu. Dzięki tej karcie można zamawiać książki i mikrofilmy za pomocą katalogu komputerowego, bez wypisywania papierowych rewersów. Po wejściu do wybranej czytelni należy zdeponować kartę czytelnika u dyżurnego bibliotekarza.

 • Dojazd do gmachu głównego - al. Niepodległości 213

  • Metro: stacja Pole Mokotowskie
  • Autobusy: przystanek Biblioteka Narodowa
  • Tramwaje: przystanek Biblioteka Narodowa

  Dojazd do Pałacu Rzeczypospolitej (rękopisy i starodruki) - pl. Krasińskich 3/5

  • Metro: stacja Ratusz Arsenał
  • Autobusy: przystanek Pl. Krasińskich
  • Tramwaje: przystanek Metro Ratusz Arsenał
 • Po wybraniu odpowiedniej czytelni, należy zdeponować u dyżurujących w niej bibliotekarzy kartę czytelnika. Bibliotekarz wydaje plakietkę z numerem miejsca (w wypadku jej zgubienia czytelnik musi wnieść opłatę w wysokości 15 zł). Należy także zgłosić wnoszone własne książki i czasopisma.

  Czytelnik ma prawo:

  • uzyskać pomoc dyżurnego bibliotekarza w korzystaniu z dostępnych w czytelniach i Informatorium urządzeń (komputery, czytniki do mikrofilmów i mikrofisz, odtwarzacze dysków optycznych itd.),
  • korzystać z własnego sprzętu, np. komputera (powinno się to jednak odbywać za wiedzą i zgodą dyżurnego bibliotekarza w określonych warunkach i wyznaczonym miejscu),
  • korzystać z księgozbiorów podręcznych czytelń w wolnym dostępie,
  • zamówić materiały z magazynu i prosić o ich przechowanie według zasad przedstawionych na stronie: jak zamawiać materiały z magazynów,
  • zamówić skany, kserokopie lub fotokopie wybranych materiałów według obowiązującego regulaminu i cennika.

  Czytelnik jest zobowiązany do:

  • zajmowania miejsca zgodnie z numerem na przydzielonej plakietce,
  • troskliwego obchodzenia się z udostępnionymi materiałami (m.in. nie wolno podkreślać i kalkować, a także używać książek i czasopism jako podkładek przy pisaniu),
  • przestrzegania zakazu wynoszenia udostępnionych materiałów,
  • wyciszenia telefonów komórkowych,
  • przestrzegania zakazu prowadzenia rozmów przez telefony komórkowe,
  • przestrzegania instrukcji i zaleceń dyżurnego bibliotekarza.
 • Gmach główny, al. Niepodległości 213, parter

  Punkt rejestracji znajduje się na parterze. Jest czynny przez cały czas otwarcia Biblioteki.

  W punkcie rejestracji należy:

  • okazać dokument określony w regulaminie,
  • zapoznać się z Regulaminem korzystania z Biblioteki Narodowej
  • podpisać deklarację przestrzegania Regulaminu.

  Dyżurny bibliotekarz po przyjęciu deklaracji wydaje kartę czytelnika.

  W punkcie rejestracji (22) 608 23 36 przyjmowane są uwagi dotyczące usług Biblioteki. Na wpisy opatrzone imieniem i nazwiskiem oraz adresem Biblioteka Narodowa odpowiada w ciągu 14 dni.

  Tutaj także można składać rewersy do Wypożyczalni Międzybibliotecznej.

 • W bibliotece wydawana jest bezpłatnie plastikowa karta czytelnika ważna przez 10 lat. Zdjęcie do karty wykonywane jest na miejscu. Dzięki tej karcie można zamawiać książki i mikrofilmy za pomocą katalogu komputerowego, bez wypisywania papierowych rewersów. Utratę karty czytelnika należy zgłosić niezwłocznie w punkcie rejestracji czytelników. Koszt duplikatu wynosi 10 zł.

 • Po wejściu do Biblioteki Narodowej należy zostawić w szatni nie tylko wierzchnie okrycie, ale także plecaki, teczki i duże torby. Proszeni są o to zarówno czytelnicy, jak uczestnicy spotkań, konferencji, czy osoby zwiedzające wystawy. Biblioteka udostępnia w szatni plastikowe torby na drobiazgi, które czytelnik chce ze sobą wnieść na teren katalogów i czytelń. Użytkownik może także zabrać ze sobą własne książki czy czasopisma i własny laptop (ale wyłącznie bez zewnętrznego opakowania).

  W Bibliotece Narodowej obowiązuje:

  • zachowanie ciszy,
  • zakaz korzystania z telefonów komórkowych w czytelniach i katalogach,
  • zakaz wnoszenia na teren Czytelń, Pracowni Informacji Naukowej i Katalogów wszelkich posiłków i napojów (można je ew. zostawić w specjalnie do tego celu przeznaczonych miejscach),
  • zakaz wynoszenia materiałów bibliotecznych poza obręb czytelni, w której są udostępniane,
  • odnoszenie się do powierzonych materiałów bibliotecznych (książki, czasopisma, karty katalogowe etc.) z należnym szacunkiem.

  Szczegółowe przepisy porządkowe określa Regulamin korzystania z Biblioteki Narodowej.

  Mając w pamięci powyższe zasady, należy udać się do punktu rejestracji.

 • W okresie modernizacji przestrzeni czytelniczych Biblioteka Narodowa nieprzerwanie prowadzi działania zapewniające osobom z niepełnosprawnościami wsparcie w dostępie do zbiorów.

  Czytelnikom z ograniczonymi możliwościami samodzielnego czytania zwykłego druku Biblioteka Narodowa udostępnia sprzęt i oprogramowanie komputerowe umożliwiające korzystanie z książek, czasopism i innych publikacji na miejscu. Powiększalniki przenośne do użytku osób słabowidzących uruchomiono zarówno w czytelni tymczasowej głównego gmachu BN, jak i w Pałacu Rzeczypospolitej.

  W Czytelni Zasobu Wieczystego funkcjonuje Punkt Dostępu Osób Niepełnosprawnych do Zbiorów BN ze stanowiskiem komputerowym wyposażonym w linijkę braille’owską oraz w  oprogramowanie udźwiękowiające i szybki skaner. Osoby z ograniczonymi możliwościami samodzielnego czytania zwykłego druku mogą korzystać z wybranych książek, czasopism, dokumentów życia społecznego lub innych publikacji drukowanych w dostępnym formacie elektronicznym. Punkt Dostępu jest także wyposażony w pętlę indukcyjną dla ułatwienia komunikowania się oraz wsparcia dostępu do informacji osób z niepełnosprawnością słuchu.

  Pomimo utrudnień architektonicznych związanych z realizowaną obecnie modernizacją przestrzeni czytelniczych Biblioteki Narodowej - zapewniamy stały dostęp do zbiorów osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. W Pałacu Rzeczypospolitej przy Pl. Krasińskich funkcjonuje dodatkowy tymczasowy punkt czytelniczy w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

  Projekt „Punkt Dostępu Osób Niepełnosprawnych do Zbiorów BN” jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


  Szczegółowych informacji o udogodnieniach dla czytelników będących osobami z niepełnosprawnościami udzielają pracownicy Biblioteki na miejscu w punkcie informacyjnym oraz pod numerem tel.: (22) 608 23 30.


  Szczegółowe informacje dotyczące dostępu do poszukiwanych materiałów osoby z niepełnosprawnościami mogą uzyskać pisząc do nas. Kontakt e-mail: bninform@bn.org.p

   

 • Czytelnik może podejść do regałów, wybrać potrzebne pozycje i przenieść do zajmowanego przez siebie stolika. Pozycji z księgozbiorów podręcznych nie można wynosić poza obręb czytelni. Po wykorzystaniu należy je odłożyć na wyznaczone miejsca.

  Nazwy działów rzeczowych, według których uporządkowane są księgozbiory, wypisane są na półkach.

  W celu znalezienia poszukiwanych pozycji, można także posłużyć się katalogami. W katalogu komputerowym obok sygnatur książek i czasopism znajdujących się w księgozbiorach podręcznych widnieją odpowiednie oznaczenia: Czyt. Muz.(Czytelnia Muzyczna) itd. W wypadku kłopotów z odnalezieniem danej pozycji na półce należy zwrócić się o pomoc do dyżurnych bibliotekarzy.

 • Zbiory Biblioteki Narodowej (poza księgozbiorem podręcznym czytelni) przechowywane są w magazynach. Aby z nich skorzystać, należy za pomocą opcji "zamów" bezpośrednio z katalogu komputerowego złożyć zamówienie drogą elektroniczną (dotyczy posiadaczy plastikowej karty czytelnika) lub w odpowiedniej czytelni złożyć rewersy zawierające wypisane z odpowiednich katalogów dane bibliograficzne poszukiwanych publikacji oraz ich sygnatury złożone z cyfr lub cyfr i liter.

  Stosowane w sygnaturach oznaczenia literowe oznaczają:

  A = egzemplarz archiwalny, udostępniany jedynie w wypadku, gdy nie ma drugiego egzemplarza

  Cim, Cym = cymelium, egzemplarz bardzo cenny, rzadki

  Chr = egzemplarz szczególnie chroniony

  dżs = Dokument Życia Społecznego udostępniany w Czytelni Zasobu Wieczystego

  KW = egzemplarz należący do dawnego księgozbioru wieloegzemplarzowego

  Czytelnik ma prawo:

  1. zamówić jednocześnie:

  a. nie więcej niż 5 jednostek bibliotecznych do każdej z czytelń w gmachu głównym Biblioteki
  b. nie więcej niż 3 jednostki biblioteczne do Czytelni Zasobu Wieczystego w gmachu głównym Biblioteki
  c. nie więcej niż 5 jednostek bibliotecznych do Czytelni Rękopisów i Starodruków,

  2. zatrzymać przez 6 dni roboczych:

  a. w Czytelni Zasobu Wieczystego nie więcej niż 3 woluminy lub jednostki biblioteczne sprowadzone z magazynów bibliotecznych
  b. w pozostałych czytelniach nie więcej niż 5 woluminów lub jednostek bibliotecznych sprowadzonych z magazynów bibliotecznych

  Materiały nieodebrane przez czytelnika w dniu złożenia zamówienia są zatrzymywane w czytelni przez następny dzień.

 • Aby zamówić czasopismo należy odnaleźć w katalogu komputerowym jego opis i sygnatury poszczególnych egzemplarzy zgromadzonych w magazynach BN. Sygnatury egzemplarzy wyświetlane są pod opisem bibliograficznym.

  Pomoc katalogowa: Tel.: +48(22) 608 23 30; e-mail: bninform@bn.org.pl

 • Aby zamówić mikrofilm lub mikrofiszę, trzeba odnaleźć w katalogach opis i sygnatury, jakimi oznaczone są egzemplarze znajdujące się w magazynie. W katalogu komputerowym sygnatury są wyświetlone pod opisem bibliograficznym. Posiadacze plastikowej karty czytelnika mogą zamawiać mikrofilmy drogą elektroniczną. Można również wypisać rewers papierowy.

  W katalogach tradycyjnych mikrofilmów należy odnaleźć opis i sygnaturę mikrofilmu dla każdego rodzaju dokumentów (czasopism, rękopisów, starych druków, muzykaliów itp.).

  Katalog mikrofilmów rękopisów ułożony jest wg nazw bibliotek przechowujących oryginały oraz wg sygnatur oryginału. Część sygnatur mikrofilmowych można odnaleźć w katalogu komputerowym Biblioteki Narodowej - m. in. stare druki, książki, czasopisma, dokumenty życia społecznego (baza jest stale uzupełniana).

  Karta katalogowa zawiera sygnaturę mikrofilmu oraz sygnaturę oryginału. Na rewersie należy uwzględnić tylko sygnaturę mikrofilmu, czyli numer poprzedzony skrótem mf. lub mfisza. W części sygnatur mikrofilmów numery poprzedzone są literami A, B lub BC.

  Rewers na mikrofilm rękopisu powinien zawierać również skrót nazwy biblioteki przechowującej oryginał oraz sygnaturę oryginału.

  Przy zamawianiu mikrofilmów czasopism należy podać tytuł, rok, ewentualnie poszukiwane numery. Zamawiając rocznik dziennika, należy podać numer i datę wydania poszukiwanego tytułu.

  W przypadku zamawiania kilku kolejnych numerów mikrofilmów, można je uwzględnić na jednym rewersie.

  Oprócz rewersów wypełnianych ręcznie realizowane są też rewersy pdf.

  Rewersy na mikrofilmy należy składać w Czytelni Ogólnej.

 • Aby zamówić druk ulotny (dokument życia społecznego, np. książkę telefoniczną lub adresową, kalendarz, plakat, program nauczania, druk statystyczny) należy odnaleźć jego tytuł i sygnaturę (rozpoczynającą się od liter DŻS) w katalogu alfabetycznym lub komputerowym, wypisać czytelnie rewers i złożyć w Czytelni Zasobu Wieczystego. W przypadku, gdy w katalogach brak opisu poszukiwanego dokumentu, należy zgłosić się po informację do dyżurnego bibliotekarza. Dżs-y opracowywane są grupowo, mają sygnatury zbiorcze, czyli identyczną sygnaturą oznaczono wiele dokumentów, dlatego - wypełniając rewers - obok tytułu lub np. nazwy organizacji (pisanej bez skrótów) należy podać rok i miejsce wydania dokumentu oraz miejsce imprezy.

  Czas oczekiwania na realizację rewersu uzależniony jest od rodzaju zamawianego materiału (od 30 min. do ok. 2 godz.). Jeżeli czytelnik nie jest w stanie sprecyzować zamówienia i będzie konieczne przeprowadzenie kwerendy przez bibliotekarza, dokument może być wówczas udostępniony po uprzednim uzgodnieniu terminu. Cymelia i dokumenty wydane przed rokiem 1915 rokiem udostępniane są również po uprzednim uzgodnieniu terminu (dokumenty te nie są udostępniane w soboty). W przypadku, gdy dokument jest zmikrofilmowany, udostępnia się go w postaci mikrofilmu.

  Oprócz rewersów wypełnianych ręcznie realizowane są też rewersy pdf.

 • Biblioteka Narodowa umożliwia wykorzystanie swoich zbiorów (poprzez fotografowanie i filmowanie) w publikacjach prasowych i książkowych oraz programach telewizyjnych i filmach. Udostępnianie jednostkom organizacyjnym (np. firmom i instytucjom) obiektów ze zbiorów BN do filmowania, fotografowania lub wykonania kopii sprzętem użytkownika spoza BN wymaga specjalnego przygotowania i jest odpłatne.

 • Na zamówienie osób prywatnych i instytucji wykonywane są odpłatnie reprodukcje materiałów bibliotecznych z oryginałów i dokumentów wtórnych. Ze względu na archiwalny charakter zbiorów Biblioteki Narodowej nie z każdego dokumentu można wykonywać kopie kserograficzne lub cyfrowe. Zasadzie tej podlegają obiekty archiwalne (sygnatura oznaczona literą A), a także wszystkie obiekty w złym stanie zachowania.

  Kserokopie wykonywane są wtedy z nośnika wtórnego (z mikrofilmu, zapisu cyfrowego). W przypadku, gdy Biblioteka Narodowa nie dysponuje zapisem na nośniku wtórnym, koszt jego wykonania ponosi czytelnik.

  Materiały mogą być kopiowane wyłącznie w zgodzie z obowiązującym prawem, w szczególności z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.