Rozporządzenie Prezydenta RP - Biblioteka Narodowa

ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RP

90 lat Biblioteki Narodowej - 1928-2018

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 lutego 1928 r.
O Bibljotece Narodowej

Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i ustawy z dnia 2 sierpnia 1926 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy ( Dz.U. RP Nr 78, poz. 443) postanawiam, co następuje:

Art.1.

Ustanawia się Bibljotekę Narodową z siedzibą w Warszawie.
Bibljoteka Narodowa jest instytucją państwową, podległą Ministerstwu Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.

Art.2.

Zadaniem Bibljoteki Narodowej jest gromadzenie i przechowywanie całokształtu:

  1. produkcji umysłowej narodu polskiego, wyrażonej pismem, drukiem lub jakimkolwiek innym sposobem mechanicznym lub chemicznym, o ile dotyczy grafiki;
  2. literatury w językach obcych, odnoszącej się do narodu polskiego i
  3. literatury w językach obcych, niezbędnej dla rozwoju umysłowości polskiej.

Przy Bibljotece Narodowej czynny jest Instytut Bibljograficzny, zależny od Dyrektora Bibljoteki Narodowej, który ma za zadanie inicjowanie i prowadzenie wszelkich prac wchodzących w zakres bibliografii wytworów pisma, druku i grafiki.

Art.3.

Bibljoteka Narodowa posiada samoistną osobowość prawną i może za zgodą Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego przyjmować zapisy i darowizny na cele związane z jej działalnością.

Art.4.

Na czele Bibljoteki stoi Dyrektor, mianowany przez Prezydenta Rzeczypospolitej na wniosek Rady Ministrów, przedstawiony jej przez Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Dyrektor i funkcjonariusze Bibljoteki podlegają przepisom o państwowej służbie cywilnej.
Szczegółowy zakres działania oraz przepisy organizacyjne Bibljoteki Narodowej określi statut, zatwierdzony przez Radę Ministrów.

Art.5.

Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.

Art.6.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.