Funkcje i zadania - Biblioteka Narodowa

EN

Funkcje i zadania

Funkcje i zadania Biblioteki Narodowej

Biblioteka Narodowa pełni funkcje:

 • archiwum narodowego piśmiennictwa powstałego w kraju oraz na emigracji, jak również piśmiennictwa obcego dotyczącego Polski (polonika); instytucji, która wieczyście przechowuje powierzony jej dawny i współczesny dorobek umysłowy narodu polskiego: zbiory piśmiennicze, ikonograficzne, kartograficzne, muzyczne, audiowizualne i elektroniczne
 • biblioteki naukowej o profilu humanistycznym, ogólnie dostępnej dla osób pragnących wykorzystać jej zbiory w badaniach naukowych, działalności kulturalnej, pracy twórczej, zawodowej lub w celu kształcenia się
 • narodowej centrali bibliograficznej, która opracowuje i wydaje bibliografie: narodową bieżącą i retrospektywną, poloników zagranicznych, bibliografii polskich i nauki o książce
 • ośrodka prac unifikacyjnych w zakresie bibliotekarstwa i bibliografii, współpracującego z Polskim Komitetem Normalizacyjnym
 • agendy prowadzącej statystykę wydawnictw krajowych
 • narodowego ośrodka międzynarodowych systemów informacji o znormalizowanych numerach wydawnictw zwartych ISBN, ciągłych ISSN i druków muzycznych ISMN
 • placówki dokumentującej i upowszechniającej informacje o piśmiennictwie polskim i zagranicznym znajdującym się w bibliotekach krajowych, a także o bibliotekach i ośrodkach informacji oraz o wydawcach w Polsce
 • centralnej biblioteki w dziedzinie informacji naukowej, nauki o książce, bibliotekarstwa i archiwistyki
 • nowoczesnego ośrodka ochrony i konserwacji zbiorów bibliotecznych
 • instytucji naukowej prowadzącej badania w zakresie bibliotekoznawstwa, bibliografii, historii książki i bibliotek, czytelnictwa, informacji naukowej oraz nauk pokrewnych, a także placówki upowszechniającej wyniki badań naukowych w dziedzinach objętych problematyką badawczą biblioteki
 • ośrodka metodycznego i konsultacyjnego, który wspiera merytoryczną działalność bibliotek krajowych
 • placówki współuczestniczącej w kształtowaniu koncepcji rozwoju bibliotekarstwa polskiego
 • instytucji wspomagającej polskie biblioteki za granicą, zwłaszcza te, które przechowują zbiory zaliczane do skarbów piśmiennictwa narodowego
 • ośrodka ochrony dóbr kultury w zakresie materiałów bibliotecznych
 • instytucji wydawniczej w zakresie bibliotekarstwa, bibliografii, nauki o książce, badań czytelniczych oraz innych dyscyplin naukowych związanych z książką
 • placówki oświatowej, która popularyzuje wiedzę o piśmiennictwie i bibliotekach poprzez organizowanie m.in. wystaw, odczytów, konferencji
 • instytucji kultury narodowej, skupiającej wokół siebie ludzi i sprawy związane z książką.
Opracowane przez: 
Barbara Maria Morawiec
Data opracowania: 
2020-08-26 17:25:15
Opublikowane przez: 
Grzegorz Mazurowski
Data opublikowania: 
2020-08-26 17:25:15
Data ostatniej modyfikacji: 
2020-08-26 17:21:40