Podstawy prawne - Biblioteka Narodowa

EN

Podstawy prawne

Podstawy prawne

Pierwsza Biblioteka Narodowa została otwarta w 1747 r. pod nazwą Biblioteki Rzeczypospolitej Załuskich Zwanej. Została zlikwidowana po trzecim rozbiorze Polski, a zbiory wywiezione do Petersburga. Powtórnie została powołana Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej w 24 lutego 1928 roku.

Podstawę prawną działalności Biblioteki Narodowej stanowią:

  • ustawa z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (z późn. zm.)
  • ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (z późn. zm.),
  • ustawa z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (z późn. zm.),
  • ustawa z 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych.

Szczegółowe zadania i organizację Biblioteki Narodowej określa Statut oraz Regulamin Organizacyjny, zatwierdzony przez Dyrektora BN. Zasady udostępniania zbiorów, prawa i obowiązki użytkowników zawarte są w Regulaminie korzystania z Biblioteki Narodowej.

Biblioteka Narodowa jest jedną z najważniejszych narodowych instytucji dziedzictwa. Do jej głównych zadań, jako centralnej biblioteki państwa, jest zgromadzenie i wieczyste przechowywanie korpusu publikacji polskich oraz najważniejszych zabytków literatury i języka polskiego, dokumentujących dawny i współczesny dorobek umysłowy narodu i państwa, katalogowanie i rejestrację publikacji polskich na potrzeby bibliotek i instytucji, prowadzenie badań nad czytelnictwem oraz bibliotekami polskimi, udostępnianie zasobów w czytelniach oraz poprzez internet.

Opracowane przez: 
Barbara Maria Morawiec
Data opracowania: 
2020-08-26 17:24:00
Opublikowane przez: 
Grzegorz Mazurowski
Data opublikowania: 
2020-08-26 17:24:00
Data ostatniej modyfikacji: 
2020-08-26 17:19:55