O KRB - Biblioteka Narodowa

EN

O KRB

O Krajowej Radzie Bibliotecznej

Krajowa Rada Biblioteczna zgodnie z art. 7 ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 roku (Dz. U. 1997 Nr 85 poz. 539 z późn. zm.) działa przy ministrze właściwym do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.

Do zadań Rady należy w szczególności:

 • opiniowanie aktów prawnych dotyczących bibliotek,
 • koordynowanie ogólnokrajowych przedsięwzięć bibliotecznych,
 • stymulowanie rozwoju najważniejszych kierunków polskiego bibliotekarstwa,
 • opiniowanie działań i inicjatyw istotnych dla rozwoju bibliotek,
 • okresowa ocena działalności bibliotek i skuteczności polityki bibliotecznej,
 • przedstawianie opinii w sprawie połączenia biblioteki z instytucją kultury niebędącą biblioteką.

W skład Rady powoływani są:

 • dyrektor Biblioteki Narodowej
 • dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej
 • czterej przedstawiciele bibliotek publicznych wskazani przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
 • czterej przedstawiciele bibliotek szkolnych, pedagogicznych i naukowych wskazani przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania
 • dwaj przedstawiciele środowisk naukowych wskazani przez ministra właściwego do spraw nauki
 • trzej przedstawiciele środowisk bibliotekarskich i twórczych.

Organizacja i tryb działania Rady

Członków Rady powołuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na okres pięciu lat. Sposób procedowania Rady (wybór przewodniczącego, powoływanie zespołów problemowych, zwoływanie posiedzeń, podejmowanie uchwał, sporządzanie protokołów i sprawozdań z działalności Rady) określa Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 lutego 2012 roku w sprawie organizacji i trybu działania Krajowej Rady Bibliotecznej.