ICP - Biblioteka Narodowa

EN

ICP

Ogłoszona przez Sekcję Katalogowania IFLA Deklaracja międzynarodowych zasad katalogowaniaStatement of International Cataloguing Principles (ICP) jest głównym międzynarodowym dokumentem mającym być podstawą dla przepisów katalogowania na całym świecie.

Ogłoszona w 2009 roku pierwsza wersja Deklaracji została opracowana podczas zorganizowanej przez IFLA serii spotkań ekspertów na temat międzynarodowych przepisów katalogowania – IFLA Meetings of Experts on an International Cataloguing Code (IME-ICC) odbywających się w latach 2003–2007. Deklaracja została zaktualizowana w latach 2014–2015 oraz zatwierdzona i ogłoszona w nowej wersji w 2016 roku.

W Deklaracji podkreślono potrzebę spójnego opracowywania zbiorów w katalogach online bibliotek i innych instytucji, kładąc nacisk na stosowanie jednolitych międzynarodowych zasad katalogowania. Zwrócono uwagę na korzyści płynące z możliwości wymiany informacji bibliograficznych pomiędzy ośrodkami katalogującymi, a przede wszystkim na użytkownika, któremu prezentacja danych w nowej, ale ustandaryzowanej formie powinna ułatwić ich zrozumienie i poruszanie się w tak bardzo nasyconej obecnie przestrzeni informacyjnej.

Deklaracja z 2009 roku zastąpiła „Zasady Paryskie” z 1961 roku i znacznie poszerzyła ich zakres. Obejmuje wszystkie typy publikacji i omawia wszystkie aspekty danych bibliograficznych i wzorcowych występujących w katalogach bibliotecznych. Poza zasadami ogólnymi i określeniem roli katalogu w Deklaracji zawarto również przepisy przewodnie, które powinny być uwzględnione w międzynarodowych zasadach katalogowania, a także wskazówki dotyczące wyszukiwania i pozyskiwania danych. Wersja z 2016 roku uwzględnia ponadto nowe kategorie użytkowników, środowisko otwartego dostępu, interoperacyjność i dostępność danych oraz narzędzi wyszukiwawczych, a także znaczącą zmianę zachowań użytkowników.

Deklaracja odwołuje się do ważnych, światowych tradycji katalogowania oraz do rodziny modeli konceptualnych IFLA dotyczących wymagań funkcjonalnych (w wersji z 2009 roku do modelu FRBR, w wersji z 2016 roku także do modeli: FRAD i FRSAD), z których zaczerpnięto koncepcję porządkowania danych i terminologię, m.in.: dzieło, realizacja, materializacja, egzemplarz, jednostka, relacja, nomen, thema, atrybut (zob. zakładka „modele FRBR”).

W zamyśle autorów Deklaracji, zawarte w niej zasady mają przyczynić się do zwiększenia międzynarodowej wymiany danych bibliograficznych i wzorcowych oraz wspomóc wysiłek twórców przepisów katalogowania wskazując kierunek rozwoju przepisów katalogowania oraz ułatwiając podejmowanie decyzji w procesie katalogowania.