Polski Komitet Normalizacyjny - Biblioteka Narodowa

EN

Polski Komitet Normalizacyjny

Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) jest krajową jednostką normalizacyjną odpowiadającą za organizację działalności normalizacyjnej. PKN nie jest organem administracji rządowej, jest podmiotem prawa publicznego. Działa na podstawie ustawy z 12 września 2002 r. o normalizacji (zob. Podstawy prawne na stronie PKN)

Do najważniejszych zadań PKN należą:

  • organizowanie i nadzorowanie działań związanych z opracowywaniem i rozpowszechnianiem Polskich Norm i innych dokumentów normalizacyjnych,
  • określanie stanu i kierunków rozwoju działalności normalizacyjnej,
  • zatwierdzanie i wycofywanie Polskich Norm i innych dokumentów normalizacyjnych,
  • reprezentowanie Rzeczypospolitej Polskiej w międzynarodowych i regionalnych organizacjach normalizacyjnych, uczestnictwo w ich pracach oraz występowanie za granicą w sprawach dotyczących normalizacji,
  • inicjowanie i organizowanie pracy komitetów technicznych,
  • organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej, wydawniczej, promocyjnej i informacyjnej dotyczącej normalizacji i dziedzin pokrewnych,
  • opiniowanie projektów aktów wykonawczych związanych z normalizacją,
  • uczestnictwo w krajowym systemie notyfikacji norm i aktów prawnych.

Przy PKN działają Organy Techniczne (OT), będące ciałami kolegialnymi powoływanymi przez Prezesa PKN do prowadzenia różnych działań związanych z normalizacją. Jednym z rodzajów Organów Technicznych są Komitety Techniczne (KT) powoływane do prowadzenia prac normalizacyjnych w określonych zakresach tematycznych.