Regulamin - Biblioteka Narodowa

EN

Regulamin

Rok 2009
Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Literatura i czytelnictwo”
Priorytet 2: „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”

1. Budżet priorytetu na 2009 r.: 10 mln zł

Instytucja zarządzająca: Biblioteka Narodowa

2. Rodzaje kwalifikujących się zadań:

zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem bibliotek wiejskich i bibliotek działających na obszarach marginalizowanych.

3. Uprawnieni wnioskodawcy:

biblioteki publiczne, zorganizowane w formie instytucji kultury (wpisane do rejestru instytucji kultury) lub stanowiące część innej instytucji kultury (wpisanej do rejestru instytucji kultury).

4. Kryteria oceny zadania:

Kryteria oceny zadań i zasady rozdziału środków zostały przygotowane i zatwierdzone przez Dyrektora Biblioteki Narodowej we współpracy z dyrektorami wojewódzkich bibliotek publicznych oraz przedstawicielami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zatwierdzone przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 1 października 2008 r.

5. Podstawowe warunki finansowe

Udział środków własnych oraz pozyskanych z innych źródeł nie może być mniejszy niż 25% kosztów realizacji zadania Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego może w szczególnych przypadkach podjąć decyzję o zmniejszeniu lub odstąpieniu od konieczności posiadania wkładu własnego.

6. Tryb naboru i terminy składania wniosków:

Dotacja na zakup nowości wydawniczych jest realizowana na innych zasadach niż pozostałe programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Po zatwierdzeniu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kryteriów oceny zadania i zasad rozdziału środków na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych w 2009 roku” Biblioteka Narodowa we współpracy z wojewódzkimi bibliotekami publicznymi przedstawia propozycję rozdziału dotacji dla uprawnionych bibliotek. Po zatwierdzeniu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego tego podziału i poinformowaniu bibliotek o wysokości dotacji przyznanej na rok 2009 uprawnione biblioteki wypełniają Wniosek o dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych w 2009 r. ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i przesyłają go do Biblioteki Narodowej w 2 egzemplarzach z dopiskiem na kopercie: Program MKiDN „Literatura i czytelnictwo" Priorytet 2 – nabór 2009”.
Obowiązkowym załącznikiem do Wniosku jest Oświadczenie o pomocy de minimis składane w 1 egzemplarzu.

Uwaga!

Terminy naboru wniosków (30 listopada 2008 r. i 31 marca 2009 r.) nie dotyczą Priorytetu 2: „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”

Pliki do pobrania:

Regulamin programu operacyjnego „Literatura i czytelnictwo” w formacie .pdf