Pytania i odpowiedzi - Biblioteka Narodowa

EN

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi do Priorytetu 1 w roku 2018

1. Jakie instytucje są uprawnionymi wnioskodawcami w Priorytecie 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych?

Zgodnie z §2 Regulaminu uprawnionymi wnioskodawcami są biblioteki publiczne, zorganizowane w formie samorządowej instytucji kultury (wpisane do rejestru instytucji kultury) i inne samorządowe instytucje kultury posiadające w strukturze biblioteki publiczne (wpisane do rejestru instytucji kultury).

2. Czy wniosek o udzielenie dofinansowania należy złożyć również w wersji elektronicznej?

Wniosek należy złożyć do Biblioteki Narodowej tylko w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach.

3. Jakie załączniki wnioskodawca musi dołączyć do formularza wniosku?

Wykaz załączników do formularza wniosku znajduje się w „Załącznikach do Regulaminu”. Wymagane są trzy załączniki. Jako załączniki obowiązkowe do Wniosku należy dołączyć:

  • kopię aktualnego statutu wnioskodawcy, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy zgodnie z wpisem do rejestru instytucji kultury oraz
  • odpis pełny z Rejestru Instytucji Kultury zgodnie z § 11 i 12 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury.

Jeżeli w roku 2017 ww. dokumenty zostały dostarczone razem z Wnioskiem i od tego czasu nie były w nich wprowadzane żadne zmiany, wystarczy oświadczenie wnioskodawcy o aktualności niniejszych dokumentów, potwierdzone przez organizatora biblioteki. W przypadku gdy podmiot reprezentuje osoba nieuprawniona przez statut lub zapis w odpowiednim rejestrze, należy dołączyć pełnomocnictwo dla osób upoważnionych do reprezentacji instytucji kultury.

4. Jeśli w Rejestrze Instytucji Kultury w danym roku został dokonany tylko wpis dotyczący przekazania sprawozdania finansowego czy należy też przesłać odpis pełny z Rejestru Instytucji Kultury?

NIE. Jeżeli w Rejestrze została wpisana tylko informacja o przekazanym sprawozdaniu finansowym, wystarczy przysłać oświadczenie organizatora biblioteki o aktualności niniejszego dokumentu.

5. W „Załącznikach do Regulaminu”, załącznik nr 2: Wykaz załączników składanych przez wnioskodawcę... jest zapis, że do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo dla osób upoważnionych do reprezentacji instytucji kultury. Czy w przypadku gdy osobą reprezentującą jest dyrektor bądź kierownik również trzeba dołączyć takie pełnomocnictwo?

NIE. Pełnomocnictwo lub upoważnienie należy dołączyć tylko wtedy, gdy Wniosek składany jest przez „p.o. Dyrektora/Kierownika”, „z up. Dyrektora/Kierownika/Wójta/Burmistrza” lub w zastępstwie „wz.” W tej sytuacji należy złożyć taki dokument w oryginale lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

6. Czy do wniosku należy dołączyć wykaz wskaźników przewidywanych rezultatów realizacji zadania (cz. V. „Załączniki do Regulaminu” załącznik nr 3)?

NIE, do Wniosku nie dołączamy wykazu wskaźników. Ilość zakupionych poszczególnych rodzajów nowości wydawniczych należy wykazać w Raporcie z wykonania zadania.

7. Czy biblioteka, która popełniła błąd formalny w złożonym już wniosku ma możliwość poprawienia błędu?

TAK. Zgodnie z §7 Regulaminu, wnioskodawcy, w których wnioskach stwierdzono błędy o charakterze formalno-prawnym otrzymują na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej, informację o popełnionych błędach i mają możliwość ich poprawienia w ciągu 7 dni od wysłania informacji przez Bibliotekę Narodową. Warunkiem przyjęcia przez Bibliotekę Narodową poprawionej dokumentacji jest jej skorygowanie oraz dostarczenie w wersji papierowej w terminie 7 dni od dnia wysłania informacji przez BN (liczy się data stempla pocztowego).

8. Jakie są kryteria przyznawania dotacji dla bibliotek publicznych?

Ogólna kwota dotacji dzielona jest wg następujących zasad:

  • 1/3 kwoty dotacji według liczby ludności w przeliczeniu na jednego mieszkańca,
  • 2/3 kwoty dotacji według liczby czytelników w przeliczeniu na jednego czytelnika.

Na poziomie województw podział dotacji dokonywany jest według liczby czytelników i według liczby ludności. Natomiast w ramach każdego województwa według liczby ludności i liczby czytelników na 100 mieszkańców. Dodatkowo biblioteka wojewódzka może zastosować uzupełniające, indywidualne kryteria uwzględniające specyfikę regionu lub odnoszące się do szczególnych sytuacji zaistniałych w ostatnim okresie (roku) na danym terenie lub w danej bibliotece.

9. Jaka jest najniższa i najwyższa kwota dotacji przyznawana bibliotece publicznej?

Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 1.500 zł. Natomiast maksymalnej kwoty dotacji Regulamin nie określa. Wysokość dotacji zależy od wysokości wskaźnika czytelniczego, demograficznego oraz wysokości wymaganego minimalnego wkładu własnego (możliwości finansowych danej biblioteki publicznej).

10. Jak wyliczyć grupę „zamożności” jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiatu, województwa)?

Grupę „zamożności” określa się poprzez procentowe odniesienie wielkości dochodów podatkowych jednostki (gminy, powiatu lub województwa) do średnich dochodów podatkowych obliczonych odpowiednio dla gmin, powiatów i województw.

Przykład: Wskaźnik dochodu (WSK) gminy wynosi 723,07 natomiast wskaźnik średnich dochodów gmin w kraju wynosi 1.668,68.
723,07 : 1.668,68 x 100 = 43,33% – jest to średni dochód podatkowy biblioteki w stosunku do kraju i biblioteka ta znajduje się w I grupie „zamożności”. Wskaźnik średnich dochodów powiatu i województwa jest inny niż gminy, dlatego do wyliczenia średniego dochodu podatkowego dla biblioteki powiatowej i wojewódzkiej w stosunku do kraju mają zastosowanie wskaźniki odpowiadające danej kategorii samorządów.

11. Na podstawie jakich danych w roku 2018 zostały określane grupy „zamożności” i gdzie można je znaleźć?

Grupy zamożności zostały określone na podstawie procentowego odniesienia wielkości dochodów podatkowych jst do średnich dochodów podatkowych obliczonych odpowiednio dla gmin, powiatów i województw. Do wyliczenia dochodów na rok 2018 podstawę wyliczeń stanowiły dane ze sprawozdań jednostek samorządu terytorialnego za 2016 r. opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

12. Czy jeśli w roku 2017 jst została zakwalifikowana do I grupy „zamożności” tzn. że w kolejnych latach wymagany minimalny wkład własny biblioteki będzie zawsze na poziomie grupy I?

Niekoniecznie. W każdy kolejnym roku będzie wyliczany średni dochód podatkowy jst na podstawie aktualnie obowiązujących danych publikowanych co roku na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

13. Co oznacza wysokość wkładu własnego „np. minimum 40% wszystkich środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania przez bibliotekę wnioskującą o dofinansowanie”?

„40% wszystkich środków finansowych...” oznacza, że dana biblioteka zobowiązana jest zrealizować minimum 40% własnych środków na zakup nowości w Priorytecie 1, przy dotacji stanowiącej 60% wszystkich środków na zakup nowości wydawniczych.

14. Jak wyliczyć minimalny wkład własny dla biblioteki, która znajduje się w I grupie „zamożności” jst i przyznanej dotacji w wysokości 4.000 zł?

Wymagany minimalny wkład własny w I grupie „zamożności” to 40% wszystkich środków przeznaczonych na realizacje zadania. Dotacja stanowi 60% wszystkich środków na zakup nowości.
Kwota dotacji x 40 / 60 = kwota minimalnego wkładu własnego
Przykład: 4.000 zł (kwota dotacji) x 40 / 60 = 2.666,67 zł (kwota minimalnego wkładu własnego).

15. Co oznacza sformułowanie „całość zadania” we Wniosku i jak wyliczyć procent całości zadania, jaki stanowi kwota dotacji?

Na całość zadania składa się: kwota przyznanej dotacji i planowany we wniosku wkład własny.
5.000 zł (dotacja) + 3.000 zł (planowany wkład własny) = 8.000 zł (całość zadania)
Przykład jak wyliczyć procent całości zadania który stanowi dotacja:
5.000 zł x 100 / 8.000 zł = 63%

16. W jakim terminie należy zrealizować zaplanowane we wniosku środki własne na zakup nowości wydawniczych w roku 2018?

Środki własne zaplanowane we wniosku jako wkład własny do Priorytetu 1, należy zrealizować na zakup nowości wydawniczych do 30 listopada 2018 r.

17. Czy na każdej kupionej pozycji należy umieść pieczątkę o treści: Zrealizowano ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa?

Informację o treści Zrealizowano ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w formie np. pieczątki, należy umieścić na każdej dofinansowanej pozycji.

18. Czy jeśli biblioteka posiada z roku 2015 pieczątkę o treści Zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, to może nią opieczętować nowości zakupione w roku 2018?

NIE. Regulamin Priorytetu 1 na rok 2018 oraz Umowa dotycząca dofinansowania zadania, dokładnie precyzują zapisy jakie powinny być użyte przez Beneficjenta na zakupionych nowościach, w dokumentacji finansowo-księgowej oraz w materiałach promocyjnych i informacyjnych.
Obecnie informacja ta brzmi: Zrealizowano ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

19. Czy z wkładu własnego można kupować filmy i nagrania muzyczne oraz opłacać licencje na dostęp do elektronicznych baz danych książek?

Zgodnie z zapisami Regulaminu Priorytetu 1, beneficjenci zobowiązani są do stosowania takich samych zasad wyboru rodzajów zbiorów do zakupu z dotacji jak i z wkładu własnego. Nie mogą więc kupować podręczników szkolnych, bryków, skrótów i streszczeń lektur szkolnych, programów i gier komputerowych, filmów i nagrań muzycznych, dokumentów ikonograficznych, kolekcji historycznych pozyskiwanych od osób prywatnych lub instytucji, książek i innych dokumentów dostępnych na rynku antykwarycznym, licencji na dostęp do baz danych, gazet, czasopism regionalnych, czasopism elektronicznych, czasopism ukazujących się częściej niż miesięcznik, a także na opłacenie prenumeraty.

20. Czy w programie można kupować książki wydane w roku 2010?

Zapisy Regulaminu nie narzucają dat wydania książek, które można kupić w ramach Priorytetu. Jednak jak sama nazwa Priorytetu wskazuje jest to zakup nowości wydawniczych dostępnych na rynku księgarskim do bibliotek publicznych i kupowane książki czy inne publikacje powinny mieć jak najbardziej aktualną datę wydania. Program realizowany jest przez biblioteki publiczne od ponad 10 lat, więc biblioteki mają możliwość selekcji, systematycznego ubytkowania zbiorów i bieżącego ich uzupełniania.

21. Czy w ramach Priorytetu 1 można dokonać zakupu wielu egzemplarzy jednego tytułu?

Tak. Regulamin nie zabrania kupowania nowości wydawniczych w kilku egzemplarzach.

22. Czy z dotacji można opłacać koszty dostawy nowości wydawniczych do biblioteki (koszt dostawy podany jest na fakturze)?

Nie. Dofinansowanie przeznaczone jest na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych i nie można pokrywać z dotacji żadnych kosztów poniesionych na dostarczenie publikacji do biblioteki.

23. Jaką kwotę należy wpisać w Raporcie w cz. I Ewaluacja realizacji zadania w ppkt. 1a i 1b?

W podpunktach 1a i 1b należy wpisać rzeczywistą kwotę wydatkowanej dotacji na konkretny rodzaj zbiorów.
Przykład: Otrzymana i wydatkowana przez bibliotekę kwota dotacji wynosi 4.000 zł (należy wpisać w pkt. 1 w kolumnie „kwota planu...” i „kwota wydatkowana”). Biblioteka kupiła książki drukowane, audiobooki i e-booki za kwotę 3.000 zł (kwotę 3.000 zł należy wpisać w ppkt. 1a w kolumnie „kwota wydatkowana”), natomiast za 1.000 zł kupiła czasopisma kulturalne (kwotę 1.000 zł należy wpisać w ppkt. 1b w kolumnie „kwota wydatkowana). Analogicznie należy wypełnić Raport w części dotyczącej wkładu własnego ppkt. 2, 2a i 2b.

24. Czy w pkt. 3 cz. I Raportu należy wypełnić pola w kolumnie „kwota planu ...” i „kwota wydatkowana”?

Tak. Jest to podsumowanie łącznie planowanych we Wniosku i wydanych środków z dotacji i wkładu własnego na zakup nowości wydawniczych w roku 2017.

25. Co oznacza sformułowanie „ogółem w jednostkach inwentarzowych”, które należy podać w cz. I „Raportu z wykonania...”?

„Ogółem w jednostkach inwentarzowych” jest to łączna liczba nowości wydawniczych (książek drukowanych, audiobooków, e-booków, zbiorów muzycznych, kartograficznych itp.) kupionych w ramach Priorytetu 1. Dane te należy wykazać w pkt. 1a Raportu z dotacji i w pkt. 2a z wkładu własnego.

26. Czy w Raporcie cz. II Ocena jakościowa realizacji zadania jest obowiązkowa do wypełnienia?

TAK.

27. Co należy wpisać do cz. II Ocena jakościowa realizacji zadania Raportu?

Ocena jakościowa realizacji zadania dotyczy dotacji i wkładu własnego. Należy odpowiedzieć w kilku zdaniach czy cele i założenia Priorytetu 1 zostały zrealizowane. Jakiego rodzaju zbiory i dla jakiego czytelnika zostały zakupione. W jaki sposób dokonano wyboru zakupu nowości. Czy zakupione zbiory zostały wykorzystane do promowania czytelnictwa i w jaki sposób. Czy zwiększone środki z Priorytetu wpłynęły na wzrost wskaźnika czytelnictwa.

28. Jak rozliczyć w Raporcie fakturę w sytuacji gdy kwota faktury przewyższa wysokość przyznanej dotacji?

W „Zestawieniu faktur…” (cz. III Raportu pkt. 2) w kolumnie 8 „kwota brutto” należy wpisać rzeczywistą kwotę z faktury, natomiast w kolumnie 10 „Z tego ze środków finansowych MKiDN” należy wpisać tylko tę część kwoty, która została zapłacona z dotacji. Podsumowanie kolumny 10 w „Zestawieniu faktur…” powinno dać kwotę dotacji, którą otrzymała biblioteka.

29. Jaką nazwę wydatku należy podać w zestawieniu faktur w kolumnie 7 Raportu?

W „Zestawienia faktur...” kolumnie 7 „Nazwa wydatku” należy wpisać nazwę rodzaju publikacji jakie zostały zakupione z dotacji. Np. książki, książki mówione (audiobooki), książki elektroniczne (e-booki), multimedia, czasopisma, itp.

30. W ilu egzemplarzach i w jakim terminie należy złożyć Raport z wykonania zadania do Biblioteki Narodowej?

Raport z wykonania w 2018 r. zadania należy złożyć do Biblioteki Narodowej w 1 egzemplarzu w oryginale podpisany przez osoby wymienione w umowie do 15 stycznia 2019 r. (liczy się data stempla pocztowego).