Niepodległa logoTeraz: zamknięte  |  pon.–sob. 8.30–20.30 

CZYTELNIE

Informatorium to miejsce, gdzie każdy czytelnik Biblioteki Narodowej może prosić o radę, w jaki sposób szukać potrzebnych materiałów lub informacji na dany temat oraz jak się poruszać po Bibliotece. Pełniący dyżur pracownicy Pracowni Informacji Naukowej ustalają razem z zainteresowanymi zakres i drogę poszukiwań, wskazują odpowiednie źródła bibliograficzne, encyklopedyczne lub słownikowe, kierują do odpowiednich komórek Biblioteki Narodowej lub do innych, wyspecjalizowanych bibliotek i ośrodków informacji.

Dla czytelników przygotowano bogaty warsztat informacyjny, na który składają się:

 • księgozbiór podręczny - wydawnictwa słownikowe i encyklopedyczne oraz bibliografie specjalne, informatory biograficzne i materiały z zakresu genealogii, heraldyki i inne
 • bazy danych dostępne online na terenie Biblioteki
 • licząca ponad 300 000 kart kartoteka bio-bibliograficzna oraz zbiór wycinków prasowych.

Z publikacji zgromadzonych w Informatorium można zamówić reprodukcje cyfrowe, odbitki kserograficzne, wydrukować odpłatnie potrzebne materiały.

W Informatorium można uzyskać informacje o prowadzonych przez pracowników Pracowni Informacji Naukowej lekcjach bibliotecznych oraz szkoleniach indywidualnych i grupowych z zakresu źródeł informacji. Istnieje również możliwość dostosowania programu szkoleń do potrzeb.

Osoby zainteresowane prosimy o wcześniejszy kontakt w celu ustalenia programu lekcji lub szkoleń oraz terminu ich przeprowadzenia.

tel. (22) 608 28 36; (22) 608 23 24; e-mail: bninform@bn.org.pl

W Informatorium prowadzona jest także sprzedaż publikacji Wydawnictwa Biblioteki Narodowej. Z ofertą można zapoznać się online w księgarni internetowej BN.

Gmach główny, al. Niepodległości 213, parter

Godziny otwarcia

Od poniedziałku do soboty: 08:30 - 20:30

Kontakt

tel.: (22) 608 23 30, (22) 608 23 24

e-mail: bninform@bn.org.pl

Największa czytelnia Biblioteki Narodowej liczy 296 miejsc. Do korzystania z niej uprawnia karta czytelnika BN. Udostępniane są tutaj książki i czasopisma z XIX-XXI w. z wyłączeniem egzemplarzy o sygnaturze Kras. i o sygnaturach zawierających dopiski: A., Cim., Cym., Chr., Cim. konsp., Min., Wyst. Udostępniane są także mikrofilmy.

W księgozbiorze podręcznym znajdują się m.in.: encyklopedie uniwersalne i dziedzinowe wielu krajów świata, słowniki językowe, słowniki encyklopedyczne i biograficzne, bibliografie ogólne i specjalistyczne, monografie, podręczniki. Dostępne są (bez zamawiania z magazynu) najnowsze roczniki wybranych czasopism polskich, polonijnych i zagranicznych. Działa punkt kserograficzny.

W Czytelni działa punkt dostępu osób niepełnosprawnych do zbiorów Biblioteki Narodowej.

Prawa i obowiązki czytelników określa Regulamin korzystania z Biblioteki Narodowej.

Gmach główny, al. Niepodległości 213, parter

Godziny otwarcia

Od poniedziałku do soboty: 08:30 - 20:30

Kontakt:

tel.: (22) 608 25 84, (22) 608 25 85;
e-mail: bnczyt@bn.org.pl

Czytelnia Humanistyczna liczy 104 miejsca. Do korzystania z niej uprawnia karta czytelnika BN. Udostępniane są tutaj książki, gazety i czasopisma z XIX-XXI w., również egzemplarze o sygnaturze Kras. i o sygnaturach zawierających dopiski: A., Cim., Cym., Chr., Cim. konsp., Min., Wyst. W księgozbiorze podręcznym (wolny dostęp do półek) znajdują się m.in.: wybrane encyklopedie uniwersalne oraz encyklopedie, słowniki encyklopedyczne, bibliografie, monografie związane z naukami humanistycznymi (historią, historią sztuki, historią literatury powszechnej, historią literatury polskiej, itd.). Dostępne są (bez zamawiania z magazynu) najnowsze roczniki wybranych czasopism polskich i zagranicznych.

W Czytelni działa punkt dostępu osób niepełnosprawnych do zbiorów Biblioteki Narodowej.

Prawa i obowiązki czytelników określa Regulamin korzystania z Biblioteki Narodowej.

Gmach główny, al. Niepodległości 213, parter

Godziny otwarcia

Od poniedziałku do soboty: 08:30 - 20:30

Kontakt:

tel.: (22) 608 24 85, (22) 608 24 86
e-mail: bnczyt@bn.org.pl

Czytelnia Bibliologiczna liczy 15 miejsc. Do korzystania z niej uprawnia karta czytelnika BN. Udostępniany jest tutaj specjalistyczny księgozbiór z zakresu bibliotekarstwa i bibliotekoznawstwa, bibliografii, edytorstwa, drukarstwa, statystyki wydawniczej, księgarstwa, czytelnictwa, bibliofilstwa i informacji naukowej, a także druki ulotne (dokumenty życia społecznego) oraz materiały wypożyczone w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych z innych bibliotek polskich i zagranicznych.

W księgozbiorze podręcznym (wolny dostęp do półek) znajdują się m.in.: encyklopedie, leksykony, informatory, słowniki biograficzne pracowników książki, bibliografie bibliologiczne, podręczniki, "Bibliografia Bibliografii Polskich", "Polska Bibliografia Bibliologiczna", "Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej" oraz bieżących numerów czasopism krajowych i zagranicznych związanych z bibliologią i bibliotekoznawstwem.

W czytelni możliwy jest dostęp do baz danych online i na CD-ROM, a także pełnych tekstów kilkunastu tytułów czasopism dziedzinowych. W Czytelni można zamówić odbitki kserograficzne ze zbiorów bibliologicznych.

Rewersy realizowane są:

 • na zbiory bibliologiczne od poniedziałku do piątku w godz. 8:30-17:00 oraz w soboty w godz. 8:30 -15:00,
 • na druki ulotne (sygnatury "dżs") od poniedziałku do piątku w godz. 8:30 - 15:00.

Prawa i obowiązki czytelników określa Regulamin korzystania z Biblioteki Narodowej.

Gmach główny, al. Niepodległości 213, piętro I, p. 1006

Godziny otwarcia

Od poniedziałku do soboty: 08:30 - 20:30

Kontakt

tel.: (22) 608 27 33

e-mail: zzb@bn.org.pl

Udostępnianie zbiorów kartograficznych

Uprzejmie informujemy, że od 11 czerwca do 2 września 2018 roku zbiory kartograficzne nie będą udostępniane z powodu prac remontowych. Pytania dotyczące zbiorów prosimy kierować do Zakładu Zbiorów Kartograficznych na adres kart@bn.org.pl. Przepraszamy za utrudnienia.

Udostępnianie zbiorów ikonograficznych

Uprzejmie informujemy, że od 28 maja do 16 września 2018 roku zbiory ikonograficzne nie będą udostępniane z powodu prac remontowych. Pytania dotyczące zbiorów prosimy kierować do Zakładu Zbiorów Ikonograficznych na adres ikon@bn.org.pl. Przepraszamy za utrudnienia.
 
Czytelnia Kartograficzna liczy 7 miejsc i są w niej udostępniane mapy, atlasy, grafika, rysunki i fotografie. Z czytelni mogą korzystać osoby, które posiadają przy sobie ważną kartę czytelnika. Ze względu na wartość zbiorów, obiekty wydane przed 1946 rokiem udostępniane są w ograniczonym zakresie. Obiekty wydane po 1945 roku (oprócz egzemplarzy archiwalnych) udostępniane są bez ograniczeń, jeżeli pozwala na to ich stan zachowania. Realizacja zamówienia jest uzależniona od statusu zbiorów oraz czasu ich bibliotecznego przysposobienia do udostępnienia. W czytelni udostępnia się również specjalistyczny księgozbiór podręczny.

Korzystanie ze zbiorów kartograficznych i ikonograficznych odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie korzystania z Biblioteki Narodowej

Gmach główny, al. Niepodległości 213, piętro I, p. 1108

Godziny otwarcia

Od poniedziałku do piątku: 10:00 - 14:00

Kontakt

tel.: (22) 608 27 16, (22) 608 27 21

e-mail: kart@bn.org.pl

Czytelnia Muzyczna liczy 7 miejsc. Do korzystania z niej uprawnia karta czytelnika BN. W tej czytelni udostępnia się piśmiennictwo muzyczne, druki i rękopisy oraz książki i czasopisma o tematyce muzycznej. Korzystanie ze zbiorów szczególnie chronionych (rękopisy muzyczne, stare druki muzyczne, druki muzyczne - cymelia, a także obiekty bardzo zniszczone) jest ograniczone następującymi przepisami:

 • materiały podlegające szczególnej ochronie mogą być udostępnione w oryginale jedynie po uzyskaniu zgody kierownika Zakładu Zbiorów Muzycznych lub osób przez niego upoważnionych;
 • materiały chronione dostępne są wyłącznie dla pracowników nauki. Inne osoby, np. studenci lub pracownicy instytucji, muszą przedstawić pisemne skierowanie uczelni lub zaświadczenie odnośnej instytucji, określające zamierzony temat badań;
 • do korzystania ze zbiorów szczególnie chronionych wymagane jest - obok zdeponowania obowiązującej karty czytelnika - okazanie dodatkowego dokumentu tożsamości ze zdjęciem;
 • udostępnienie czytelnikowi rękopisów muzycznych objętych prawem autorskim możliwe jest jedynie po przedstawieniu zgody autora lub jego prawnego spadkobiercy; instytucje krajowe i zagraniczne mogą wypożyczać zbiory muzyczne na wystawy po podpisaniu stosownych umów.

Za pośrednictwem Biura Zamówień Zakładu Reprografii i Digitalizacji Zbiorów Bibliotecznych można uzyskać kopie materiałów, z wyjątkiem dokumentów chronionych prawem autorskim.

Prawa i obowiązki czytelników określa Regulamin korzystania z Biblioteki Narodowej.

Gmach główny, al. Niepodległości 213, piętro I, p. 1001

Godziny otwarcia

Od poniedziałku do piątku: 10:00 - 14:00

Kontakt

tel.: (22) 608 23 89, (22) 608 23 92, (22) 608 26 55, (22) 608 26 56

e-mail: zzmuz@bn.org.pl

Czytelnia Nagrań Dźwiękowych i Audiowizualnych liczy 13 miejsc, w tym 8 stanowisk wyposażonych w specjalistyczny sprzęt odtwarzający: 3 do odtwarzania dokumentów dźwiękowych, 3 do odtwarzania dokumentów audiowizualnych, 3 uniwersalne stanowiska komputerowe oraz 1 stanowisko do udostępniania dokumentów elektronicznych. Do korzystania z niej uprawnia karta czytelnika BN.

Udostępnia się tutaj:

 • materiały zgromadzone w zbiorach Zakładu Zbiorów Dźwiękowych i Audiowizualnych w postaci kopii;
 • w uzasadnionych przypadkach: materiały w oryginale - płyty kompaktowe, wideokasety, drugie egzemplarze płyt analogowych i kaset magnetofonowych kwalifikowane jako polonica, pozostałe płyty analogowe i kasety magnetofonowe;
 • wyjątkowo, za zgodą kierownika zakładu, w formie jednorazowego przesłuchania: egzemplarze archiwalne poloników wydanych w postaci płyty analogowej lub kasety magnetofonowej, jeżeli ich odtworzenie jest niezbędne do udokumentowanych celów naukowych, twórczych lub dydaktycznych.

W czytelni udostępnia się również specjalistyczny księgozbiór podręczny.

Prawa i obowiązki czytelników określa Regulamin korzystania z Biblioteki Narodowej.

Gmach główny, al. Niepodległości 213, piętro I, p. 1160

Godziny otwarcia

Od poniedziałku do piątku: 10:00 - 14:00

Kontakt

tel.: (22) 608 26 66, (22) 608 26 61

e-mail: czytzzdia@bn.org.pl

Czytelnia Rękopisów i Starodruków jest czytelnią o charakterze naukowym.

Do korzystania z czytelni uprawnia imienna karta czytelnika wydawana w punkcie rejestracji czytelników w gmachu głównym Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213. W uzasadnionych wypadkach dopuszcza się możliwość jednorazowego skorzystania z Czytelni Rękopisów i Starodruków po podpisaniu przez czytelnika deklaracji przestrzegania Regulaminu korzystania z Biblioteki Narodowej i okazaniu ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość, w szczególności dowodu osobistego, paszportu lub prawa jazdy.

W czytelni można korzystać z:

 • księgozbioru podręcznego Czytelni i księgozbiorów podręcznych Zakładu Rękopisów i Zakładu Starych Druków,
 • z rękopisów i starych druków w postaci kopii (mikrofilmu, kopii cyfrowej),
 • z rękopisów i starych druków w oryginale (w wypadku braku kopii),
 • przyniesionych materiałów własnych, po zgłoszeniu ich u dyżurnego bibliotekarza, katalogów i baz danych,
 • udostępnianych przez Bibliotekę Narodową zbiorów Cyfrowej Biblioteki Narodowej POLONA.

Zamówienia realizowane są na podstawie czytelnie wypełnionych papierowych rewersów składanych w Czytelni.

UWAGA: Zamówienia na rękopisy o sygnaturach akcesyjnych złożone do godz. 12.00 są realizowane w następnym dniu roboczym. Zamówienia złożone po godzinie 12.00 są realizowane w kolejnym dniu roboczym. (Art. 4 ust. 12 Regulaminu korzystania z Biblioteki Narodowej).

Możliwe jest złożenie zamówienia osobiście lub za pomocą poczty elektronicznej na adres Czytelni i Zakładu Rękopisów.

Prawa i obowiązki czytelników określa Regulamin korzystania z Biblioteki Narodowej.

Pałac Rzeczypospolitej, pl. Krasińskich 3/5

Godziny otwarcia

Od poniedziałku do piątku: 09:00 - 17:00

Kontakt

tel.: (22) 531 02 03

e-mail: udost@bn.org.pl

Biblioteka została otwarta 1 marca 1950 roku, od 2006 roku działa w strukturze Biblioteki Narodowej. Udostępnia swoje zbiory przede wszystkim pracownikom naukowo-badawczym, członkom stowarzyszeń twórczych: Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Związku Literatów Polskich, Polskiego PEN Clubu, dziennikarzom, redaktorom, pracownikom wydawnictw, studentom wydziałów filologicznych i humanistycznych. Studenci mogą korzystać ze zbiorów na podstawie skierowań z uczelni.

Biblioteka gromadzi literaturę polską i obcą, leksykony, słowniki, biografie, wydawnictwa z zakresu historii, kultury, literatury, literaturoznawstwa. Druki zwarte liczą 68 tys. woluminów. Egzemplarze pochodzą z zakupów i darów przekazywanych przez wydawców i pisarzy (często z dedykacjami i autografami). Duży zbiór stanowią także czasopisma: XIX-wieczne („Ateneum”, „Biblioteka Ossolińskich”, „Biblioteka Warszawska, Biesiada Literacka”, „Dziennik Literacki”, „Kłosy”, „Magazyn Powszechny”, „Mucha”, „Tygodnik Ilustrowany”, „Wędrowiec”), 129 tytułów czasopism z XX w. (do 1939 r.), ponad 270 tytułów czasopism krajowych i zagranicznych w języku polskim (od 1940 r.), głównie literackich, a także 52 tytuły czasopism niezależnych, wydanych w Polsce (drugi obieg) i za granicą. Do unikatowych zbiorów należą wycinki prasowe, liczące ponad 6 tys. teczek, dotyczące twórczości pisarzy polskich i z Polską związanych, a także prawie 13 tys. fotografii twórców literatury. Cenny jest również zbiór dokumentów z działalności Związku Literatów Polskich od 1944 r.: stenogramy ze zjazdów, protokoły posiedzeń Zarządu Głównego, stenogramy sekcji Związku z lat 1950-56.

Prawa i obowiązki czytelników określa Regulamin udostępniania zbiorów Biblioteki Donacji Pisarzy Polskich w Domu Literatury.

Dom Literatury, ul. Krakowskie Przedmieście 87/89

Godziny otwarcia

Od poniedziałku do piątku: 10:00 - 18:00
W lipcu i w sierpniu od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 16.00

Kontakt

tel.: (22) 826 25 04