Deklaracja dostępności - Biblioteka Narodowa

EN

Deklaracja dostępności

Biblioteka Narodowa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biblioteki Narodowej.

Data publikacji strony internetowej: 2018-02-12

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-20

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niezgodności

 • Niektóre elementy serwisu posiadają zbyt niski kontrast.
 • Niektóre linki są wyróżnione wyłącznie kolorem. Brak dodatkowego zaznaczenia pozwalającego na ich rozpoznawanie przez osoby nie rozróżniające kolorów.
 • Elementy rozwijające menu główne (oznaczone “+”) nie zawierają semantycznego opisu przeznaczonego dla programów odczytu ekranu użytkowanych przez osoby z niepełnosprawnościami.
 • Gdy fokus, czyli punkt skupienia użytkownika, znajduje się w rozwiniętym menu głównym, nawigację klawiaturą zakłócają elementy, które nie powinny uczestniczyć w tej sekwencji.
 • Formularze nie są poprzedzone informacją o błędach wykrytych podczas walidacji, czyli sprawdzania poprawności wprowadzanych w nich danych.
 • Filmy zamieszczone w serwisie nie posiadają napisów, audiodeskrypcji ani treści alternatywnych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu.
 • Część fotografii oraz galerii zamieszczonych w serwisie nie posiada opisów alternatywnych, czyli technik udostępniających użytkownikom programów odczytu ekranu informacje o nietekstowych elementach strony internetowej.
 • Większość plików dokumentów udostępnionych w serwisie jest dostępna dla programów odczytu ekranu. Natomiast część udostępnianej treści nie została przygotowana z uwzględnieniem zasad dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Część dokumentów nie zawiera nagłówków, alternatywnych opisów obrazów i innych elementów w strukturze informatycznej, zwiększających dostępność serwisu dla użytkowników programów odczytu ekranu.

Wyłączenia

 • Dokumenty opublikowane przed 23 września 2018 roku zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
 • Multimedia opublikowane przed 23 września 2020 roku zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
 • Mapy zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
 • Treści archiwalne nie wykorzystywane do bieżących zadań Biblioteki Narodowej opublikowane przed 23 września 2019 roku i nie poddawane od tego czasu przebudowom i zmianom zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Opisane niezgodności zostały zidentyfikowane w wyniku zewnętrznego audytu dostępności strony internetowej. Wprowadzamy zmiany służące rozwiązywaniu kolejnych problemów, które szczegółowo wskazujemy w deklaracji dostępności. Prowadzimy również działania na rzecz doskonalenia całego procesu przygotowania i publikowania dostępnych treści oraz dokumentów.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-03-20.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem: wcag_www@bn.org.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia cyfrowej dostępności strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów. Można żądać udostępnienia informacji w formie alternatywnej, na przykład odczytania cyfrowo niedostępnego dokumentu, opisania filmu nieposiadającego audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie strony internetowej lub aplikacji mobilnej, której dotyczy żądanie, a także sposób kontaktu preferowany przez osobę zgłaszającą żądanie. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodną dla niej formę przedstawienia tej informacji. 

Biblioteka Narodowa zrealizuje żądanie nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, biblioteka niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa. Przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, biblioteka może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. 

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Obecnie budynki Biblioteki Narodowej są objęte pracami modernizacyjnymi wyłączającymi z użytkowania około 10 000 mkw. powierzchni.

Budynek 1: al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Do budynku prowadzą 3 wejścia. 

Ze względu na trwające prace modernizacyjne w budynku czasowo nie funkcjonuje wejście dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

Dla czytelników i dla gości otwarte jest wejście B, do którego prowadzą zadaszone schody od strony parkingu w al. Niepodległości.

Wejście A od strony Pola Mokotowskiego (dostępne dla wózków) i wejście C są zamknięte na czas prac modernizacyjnych.

Przed budynkiem od strony al. Niepodległości wyznaczono cztery miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

Progi w przejściach posiadają oznaczenia. Poza tym w budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku są dostępne dwie windy przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, posiadające oznaczenia w alfabecie Braille'a i komunikaty głosowe.

W budynku na wysokim parterze znajdują się czytelnie tymczasowe: Czytelnia Ogólna i Czytelnia Zasobu Wieczystego.

Stanowiska pracy w czytelniach tymczasowych są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Punkt Dostępu Osób z Niepełnosprawnościami do Zbiorów Biblioteki Narodowej jest obecnie na parterze w Czytelni Zasobu Wieczystego. Znajduje się tutaj stanowisko komputerowe wyposażone w skaner, oprogramowanie odczytu ekranu i OCR,  umożliwiające osobom niewidomym i słabowidzącym samodzielny dostęp do materiałów drukowanych. Punkt jest również wyposażone w monitor braille’owski, stacjonarny powiększalnik panoramiczny i pętlę indukcyjną.

We wszystkich czytelniach tymczasowych do dyspozycji czytelników jest przenośny powiększalnik ułatwiający osobom słabowidzącym dostęp do materiałów drukowanych.

W budynku znajduje się dostępna dla czytelników toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami. W korytarzu prowadzącym do niej z hallu są schody. Dostępne dla osób poruszających się na wózkach korytarze, prowadzące do tej toalety od wejścia A, są czasowo wyłączone z użytkowania. 

Budynek 2: zabytkowy Pałac Rzeczypospolitej, pl. Krasińskich 3/5, 00-007 Warszawa 

Ze względu na prace remontowe budynek jest czasowo zamknięty. Poniższy opis dostępności budynku dotyczy stanu przed jego czasowym wyłączeniem z użytkowania.

Do budynku prowadzą 3 wejścia:  główne i dwa boczne.

Wejście główne, znajdujące się od strony pl. Krasińskich, nie jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Wejście boczne, znajdujące się od strony ulicy Świętojerskiej jest zamknięte dla czytelników.

Do wejścia bocznego od strony ul. Długiej  prowadzą schody z windą przyschodową dla osób poruszających się na wózkach.

Wszystkie kondygnacje budynku są dostępne dla osób poruszających się na wózkach, które od wejścia mogą przemieszczać się do Sali Rycerskiej, do szatni i do windy. 

W budynku jest dostępna winda przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami,  posiadająca oznaczenia w alfabecie Braille'a i komunikaty głosowe.

Toalety dostępne dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się na kondygnacji -1.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.

Na I piętrze  budynku znajdują się pokoje przeznaczone do pracy przy stanowiskach komputerowych, do których dojście jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

Do dyspozycji czytelników jest przenośny powiększalnik ułatwiający osobom słabowidzącym dostęp do materiałów drukowanych.