Mecenasi i darczyńcy - Biblioteka Narodowa

EN

Mecenasi i darczyńcy

Począwszy od wiosny 2002 roku nazwy i nazwiska naszych największych mecenasów umieszczane są w Galerii Darczyńców BN, eksponowanej w reprezentacyjnej Sali Darczyńców, w której odbywają się liczne spotkania i imprezy, także z udziałem środków masowego przekazu. Galeria ma charakter otwarty – dzięki zaprojektowanym przez mgr. inż. arch. Stanisława Fijałkowskiego rozwiązaniom plastycznym liczba uhonorowanych osób i instytucji może być co roku powiększana.

Mecenasi i sponsorzy Biblioteki Narodowej uhonorowani tabliczkami w Galerii Darczyńców

 • Alfred Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung, Essen
  Fundacja sfinansowała dar Staatsbibliothek zu Berlin-Preußischer Kulturbesitz w postaci kopii planów miast polskich, uroczyście przekazanych Bibliotece Narodowej w dniu 7 czerwca 2004 r.
 • Ambasada Francji
  Kontynuowała długoletnią inicjatywę corocznego finansowania zakupu publikacji francuskich i opłacania prenumeraty francuskich czasopism
 • Ambasada Japonii
  Przekazała grant Rządu Japonii na wyposażenie audytorium Biblioteki Narodowej w sprzęt audiowizualny
 • Ambasada Republiki Federalnej Niemiec
  Ofiarowała 33-tomową multimedialną encyklopedię Bertelsmanna oraz środki finansowe na uzupełnienie zbiorów
 • Ambasada Szwajcarii i Szwajcarskie Stowarzyszenie Wydawców (Swiss Publishers` Association)
  Podarowały publikacje: prace z zakresu literatury, kultury, sztuki i ekonomii (1336 egzemplarzy), eksponowane na stoiskach Szwajcarii jako gościa honorowego 50. Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie; przygotowano także okolicznościową wystawę ofiarowanych wydawnictw, która będzie pokazywana w BN do końca stycznia 2006 r.
 • BRE Bank S.A.
  Zakupił szesnastowieczny rękopis Kanon Mszy świętej z miniaturą przedstawiającą scenę Ukrzyżowania
 • Barbara i Jerzy Czarny-Karaś
  Przekazali kolekcję cennych, w tym również starodrucznych, map i atlasów, przede wszystkim z obszaru dawnej Polski
 • Ludwik Dobrzyński
  Ofiarował 6146 zdjęć autorstwa Benedykta Jerzego Dorysa, wybitnego fotografa mody i portrecisty
 • Krzysztof Dubiński - Grupa Doradztwa Strategicznego
  Dzięki staraniom i pozyskanym środkom do zbiorów trafił list Fryderyka Chopina do Wojciecha Grzymały z dopiskiem George Sand
 • Fondazione Romana Marchesa J.S. Umiastowska (Fundacja Rzymska Markizy J.S. Umiastowskiej) i Pontificio Istituto di Studi Ecclesiastici (Papieski Instytut Studiów Kościelnych)
  Obie instytucje od roku 1979 fundują stypendia dla pracowników Biblioteki Narodowej, przeznaczone na badanie i rejestrowanie poloników w zasobach Instytutu i Fundacji oraz na poszukiwanie poloników w rzymskich bibliotekach. Ponadto dzięki wyjazdom stypendialnym zbiory BN wzbogaciły się o blisko 3000 książek, ponad 1800 czasopism, ponad 40 zapisów nutowych oraz o dokumenty dźwiękowe i liczne dokumenty życia społecznego, głównie niskonakładowe polonika, nie tylko z terenu Włoch. W 2005 r. zostały uhonorowane tabliczkami specjalnymi
 • Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga
  Sfinansowała zakup publikacji dotyczących bankowości finansów, wspiera finansowo opracowywanie przez specjalistów z BN zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu i Biblioteki Polskiej w Londynie
 • Fundacja Ryszarda Krauze
  Wykupiła od spadkobierców przechowywane dotąd jako depozyt w zbiorach Biblioteki Narodowej autografy Quo vadis Henryka Sienkiewicza oraz Starej baśni Józefa Ignacego Kraszewskiego
 • Fundacja Andrew W. Mellona
  Sfinansowała zakup zintegrowanego systemu bibliotecznego INNOPAC oraz pokryła koszty obsługi serwisowej w pierwszym roku jego działania
 • Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej
  Przekazała środki finansowe m.in. na zakup wyposażenia Laboratorium Chemiczno-Mikrobiologicznego Biblioteki Narodowej
 • Fundacja na Rzecz Utrzymania Spuścizny po Stefanie Żeromskim
  Przekazała dokumenty i materiały po Stefanie Żeromskim i Monice Żeromskiej, w tym liczącą prawie 5000 listów korespondencję pisarza
 • Fundacja PZU
  Sfinansowała zakup do zbiorów BN autografu listu Fryderyka Chopina do Teresy Wodzińskiej oraz wsparła nabycie autoportretu Cypriana Norwida Ipse ipsum 1857, a także renesansowy rękopis z końca XV w., tzw. Godzinki Jakuba Wargockiego.
 • PZU
  Jest mecenasem statutowej działalności Biblioteki Narodowej. Dofinansowało także zadanie prewencyjne polegające na rozbudowie systemów bezpieczeństwa w Bibliotece Narodowej.
 • Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
  Przekazała fundusze na zakup sprzętu mikrofilmowego oraz finansowała katalogowanie i mikrofilmowanie czasopism żydowskich, a także starych druków
 • Gazeta Wyborcza”
  Pomysłodawca i organizator ogólnopolskiej akcji "Kup Polsce białego kruka", dzięki której Biblioteka Narodowa otrzymała w darze 12 cennych inkunabułów; ofiarodawca dzieła Iacobusa de Voragine Sermones. P. II: "De sanctis"
 • Walentyna Janta-Połczyńska
  Ofiarowała spuściznę Aleksandra Janty-Połczyńskiego, pisarza i działacza emigracyjnego, stanowiącą obecnie najbogatsze archiwum emigracyjne w zbiorach Biblioteki Narodowej
 • Alina Kowalczykowa
  W latach 2001-2005 przekazała w darze rękopisy i autografy utworów oraz fragmenty korespondencji wybitnych polskich pisarzy, w tym: Kazimierza Brandysa, Estreicherów - Karola Józefa i jego wnuka Karola, Stefana Żeromskiego, Kazimierza Wyki, Jerzego Andrzejewskiego, Sławomira Mrożka, Tadeusza Konwickiego i Adama Ważyka
 • Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
  Systematycznie przekazywane przez KDPW środki umożliwiają wydawanie w starannej szacie graficznej „Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Narodowej” i innych publikacji Biblioteki Narodowej. W 2005 r. KDPW został ponownie uhonorowany tabliczką specjalną
 • Anna Micińska-Zagórska
  Ofiarowała Archiwum Rodziny Micińskich, obejmujące m.in. rękopisy jej rodziców - Haliny Kenarowej i Bolesława Micińskiego
 • Agnieszka Mikulska
  Podarowała piętnaście prac swego męża, malarza Kazimierza Mikulskiego oraz przekazała środki finansowe na wydanie przez BN albumu Kazimierz Mikulski
 • PKO Bank Polski
  Dzięki przekazanym środkom możliwe było prowadzenie zabiegów konserwatorskich przy najcenniejszych rękopisach muzycznych Fryderyka Chopina, a także przy 6 listach pisanych ręką kompozytora. W 2005 r. PKO Bank Polski został ponownie uhonorowany tabliczką specjalną
 • Plus GSM
  Wspiera finansowo organizowane w Bibliotece Narodowej wystawy oraz działalność wydawniczą - w formie tradycyjnej i elektronicznej
 • Poczta Polska S.A.
  Główny sponsor Roku Jubileuszowego Biblioteki Narodowej 2003, wspierający imprezy, wystawy i działalność wydawniczą
 • Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.
  Przekazywała fundusze m.in. na organizację wystaw oraz pracę specjalistów BN nad porządkowaniem zbiorów w Muzeum Księży Marianów w Fawley Court (Wielka Brytania)
 • Polskie Wydawnictwo Muzyczne S.A.
  Ofiarowało do zbiorów BN 51 autografów muzycznych (57 woluminów) współczesnych polskich kompozytorów
 • Maria Krzysztofowicz-Pospiech, Włodzimierz Pospiech, Witold Grzegorz Rowicki
  Ofiarowali spuściznę po dyrygencie Witoldzie Rowickim, m.in. cenne autografy Karola Szymanowskiego
 • Jan de Puget-Puszet
  Przekazał archiwum rodzinne Puszetów, zawierające przede wszystkim dokumenty rzeźbiarza i historyka sztuki Ludwika Puszeta oraz jego żony Julii z Kwileckich, malarki, działaczki społecznej i politycznej
 • Rodzina Romerów
  Przedstawiciele rodziny Romerów: Adelajda Wysocka jako spadkobierczyni Macieja Stefana Romera, Teresa Romer reprezentująca spadkobierczynie Tadeusza Ludwika Romera, a także Andrzej Tadeusz Romer jako spadkobierca Eugeniusza Romera - podarowali oficjalnie wielkie rodzinne archiwum liczące 350 rękopisów sięgających połowy XVI wieku. Archiwum składa się z dwóch zasadniczych części - archiwum antonoskie objęte przez BN wraz ze zbiorami Biblioteki Krasińskich zaraz po wojnie oraz papiery przekazywane przez członków rodziny już po publikacji katalogu w 1972 roku. Archiwum zawiera akta majatkowo-gospodarcze, materiały osobiste i rodzinne, pamiętniki i korespondencję, w tym papiery XIX-wiecznych działaczy patriotycznych i społecznych Michała Józefa Römera, Edwarda Jana i Bronisława, a także Wiktora Piotra Jundziłła; ponadto fragment spuścizny Tadeusza Romera, dyplomaty i działacza emigracyjnego.
 • Rodzina Rubinsteinów
  Przekazany przez Evę Rubinstein, córkę wybitnego pianisty Artura Rubinsteina, dar składa się z listów i materiałów biograficznych stanowiących część archiwum rodzinnego Emila Młynarskiego, a także kopii dokumentów dotyczących ojca ofiarodawczyni
 • Andrzej i Marianna Ryszkiewiczowie
  Historyk sztuki prof. Andrzej Ryszkiewicz, a po jego śmierci żona Marianna, przekazali korespondencję profesora z lat 1950-2003 oraz około 150 listów Wojciecha Jakubowskiego do A. Ryszkiewicza z lat 1993-2001 (łącznie 6000 listów)
 • Wojciech Skalmowski
  Ofiarował pisane do niego listy Sławomira Mrożka z lat 1971-2002 wraz z towarzyszącymi im maszynopisami tekstów literackich w wersjach przed opublikowaniem
 • Staatsbibliothek zu Berlin-Preussischer Kulturbesitz
  Przekazała dar w postaci 270 kopii map i planów miast polskich, w znacznej części cennych materiałów rękopiśmiennych
 • Anatol i Alicja Sternowie
  W zapisie testamentowym przekazali Bibliotece Narodowej 84 cenne stare druki
 • Telekomunikacja Polska S.A.
  Dzięki środkom przekazanym przez TP S.A. zakupiono napisany 8 października 1839 roku w Nohant list Fryderyka Chopina do Wojciecha Grzymały z dopiskiem George Sand
 • Tygodnik „Wprost
  Współfinansował zakup dzieła zawierającego cztery pierwodruki prac Johanna Keplera, z autografem i odręcznymi notatkami Jana Heweliusza. Wspiera finansowo przygotowanie wystaw oraz Salonów Pisarzy i Wydawców
 • Andrzej Wat
  Podarował list z 1942 r. swego ojca, poety Aleksandra Wata, materiały do nowej edycji wierszy Czesława Miłosza, maszynopis (na prawach rękopisu) zwany Oryginałem - wspomnienia Aleksandra Wata pt. Mój wiek, oraz 92 listy Czesława Miłosza do Oli Watowej z lat 1967-1990
 • Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.
  Ofiarodawca inkunabułu Petrusa de Crescentiis Ruralia commoda oraz listu Fryderyka Chopina do Wojciecha Grzymały z 1849 roku
 • Joanna Zadrowska, Maciej Dąbrowski
  Przekazali ok. 300 akwarel, rysunków i szkiców Mai Berezowskiej oraz ok. 120 prac twórców zaprzyjaźnionych z artystką, a także dokumentację dotyczącą jej życia i twórczości
 • Rodzina Zamoyskich
  Córki i syn Jana Zamoyskiego, XVI ordynata zamojskiego: Gabriela Bogusławska, Elżbieta Daszewska, Maria Ponińska, Agnieszka Rożnowska i Marcin Zamoyski, przekazali archiwum i spuściznę ich ojca - ponad sto rękopisów, jeden inkunabuł, piętnaście starych druków oraz zbiór druków nowszych. Sfinansowali też zakup dwutomowego dzieła Art de la guerre par principes et par régles z połowy osiemnastego wieku, opatrzonego nieznaną odmianą superekslibrisu Stanisława Kostki Zamoyskiego, wykonaną dla biblioteki 17. Pułku Piechoty im. Zamoyskich. Ofiarowane dokumenty i druki stanowią uzupełnienie Biblioteki Ordynacji Zamojskiej, oddanej Bibliotece Narodowej przez Jana Zamoyskiego w 1946 r. w wieczysty depozyt
 • Zarząd Geografii Wojskowej
  Ofiarował do zbiorów ponad 16 000 arkuszy map topograficznych obszaru Polski, wydanych w latach 1957-1994
 • Monika Żeromska
  Zapisem testamentowym przekazała Bibliotece Narodowej spuściznę po swym ojcu, Stefanie Żeromskim