Publikacje i katalogi cząstkowe - Biblioteka Narodowa

EN

Publikacje i katalogi cząstkowe

W układzie chronologicznym

 • Katalog wystawy zbiorów historycznych w Bibliotece Narodowej w Warszawie, Warszawa 1933.
 • Katalog wystawy zbiorów teatralnych i muzycznych Biblioteki Narodowej w Warszawie, Warszawa 1934.
 • Rękopisy. Nabytki i dary. Z. 1. Rpsy nr 1-252 [i.e. 253], Z. 2. Rpsy nr 254-455, Warszawa 1934–1935.
 • S. Sawicka: Les principaux manuscrits a peintures de la Bibliotheque Nationale de Varsovie, du château Royal et des Bibliotheques des Zamoyski a Varsovie, du Séminaire de Plock et du chapitre de Gniezno, "Bulletin de la Société Française de Reproductions de Manuscrits a Peintures" 19:1938.
 • Katalog wystawy druków wywiezionych przez hitlerowców do Niemiec, uratowanych przez Armię Czerwoną i przekazanych Polsce przez Rząd Radziecki, Warszawa 1948.
 • S. Sawicka: Straty wojenne zbiorów polskich w dziedzinie rękopisów iluminowanych, Warszawa 1952.
 • B. Horodyski: Spuścizna działu rękopiśmiennego Biblioteki Załuskich, „Przegląd Biblioteczny” 1948, s. 40-63.
 • P. Bańkowski: Straty Biblioteki Narodowej w zakresie rękopiśmiennych źródeł historycznych. W: Straty archiwów i bibliotek warszawskich w zakresie rękopiśmiennych źródeł historycznych. T. 3, Warszawa 1955, s. 9-65.
 • J. Karwasińska: Sto trzynaście zaginionych dokumentów z Collectio autographorum Biblioteki Narodowej. W: Straty archiwów i bibliotek warszawskich w zakresie rękopiśmiennych źródeł historycznych. T. 3, Warszawa 1955, s. 66-101.
 • K. Aland: Die Handschriftenbestände der polnischen Bibliotheken insbesondere an griechischen und lateinischen Handschriften von Autoren und Werken der klassischen bis zum Ende der patristischen Zeit. Berlin 1956, s. 19-25.
 • B. Kupść: Rękopisy średniowieczne odzyskane z Kanady, „Encyklopedia Współczesna” 1959, z. 5, s. 45-49.
 • D. Kamolowa: Materiały do historii ruchu ludowego w Polsce znajdujące się w zbiorach rękopiśmiennych Biblioteki Narodowej, „Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego” T. 3 (1961), nr 3, s. 419-421.
 • K. Muszyńska: Rękopisy średniowieczne w zbiorach Biblioteki Narodowej, „Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej” 1966, nr 2, s. 5-9.
 • B. St. Kupść: Varsaviana rękopiśmienne w zbiorach Biblioteki Narodowej, „Kronika Warszawy” 1980, nr 1, s. 101-109.
 • B. Smoleńska: Listy w zbiorach rękopiśmiennych Biblioteki Narodowej. Przegląd rodzajów epistolarnych, "Rocznik Biblioteki Narodowej" T. 16 (1980), s. 303-321.
 • Literatura polska w autografach od średniowiecza do neoromantyzmu ze zbiorów bibliotek: Narodowej, Jagiellońskiej, Ossolineum. Katalog wystawy. Oprac. E. Burda [i in.], Warszawa 1981.
 • A. Piber: Źródła do dziejów polskiego ruchu robotniczego w zbiorach rękopisów Biblioteki Narodowej. W: Stan źródeł do dziejów polskiego ruchu robotniczego. Materiały sympozjum zorganizowanego przez Archiwum KC PZPR 8 lutego 1983 r. Red. F. Tych, Warszawa 1985, s. 132-134.
 • J. V. Labyncev: Statut Velikogo Knjažestva Litovskogo 1588 g. – pamjatnik beloruskoj staropečatnoj literatury (k 400-letiju vychoda v svet), "Sovetskoe Slavjanovedenie" 24 (1988), nr 5, s. 75-84.
 • J. Lichański: Średniowieczne rękopisy astrologiczne w zbiorach Biblioteki Narodowej, "Rocznik Biblioteki Narodowej" T. 26 (1993), s. 5-24.
 • D. Kamolowa: Było... przeminęło. Pamiętniki i relacje w zbiorach rękopiśmiennych Biblioteki Narodowej, „Rocznik Biblioteki Narodowej” T. 30/31 (1994/1995), s. 81-92.
 • G. Klimecka: Tynieckie rękopisy iluminowane w zbiorach Biblioteki Narodowej przykładem benedyktyńskiej kultury piśmienniczej w XIV XV w. W: Klasztor w kulturze średniowiecznej Polski. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej [...] 4 6 XI 1993. Red. A. Pobóg Lenartowicz, M. Derwich, Opole 1995, s. 289-297.
 • G. Klimecka: Rękopisy i inkunabuły tynieckie w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie. W: Benedyktyni tynieccy w średniowieczu. Materiały z sesji naukowej. Wawel – Tyniec, 13–15 października 1994. Red. nauk. K. Żurowska, Kraków 1995, s. 261-283.
 • B. Miodońska: Kodeksy iluminowane benedyktynów tynieckich. Wieki XIV XV. (Uwagi historyka sztuki). W: Benedyktyni tynieccy w średniowieczu. Materiały z sesji naukowej. Wawel – Tyniec, 13–15 października 1994. Red. nauk. K. Żurowska, Kraków 1995, s. 243-260.
 • W. Deluga, A. Kaszlej: Sztuka iluminacji i grafiki cerkiewnej. Katalog wystawy październik–listopad 1996, Warszawa 1996.
 • T. Makowski: Autografy świętych w zbiorach Biblioteki Narodowej. In odore sanctitatis scriptum, Warszawa 1998.
 • M. Wrede: Materiały do dziejów emigracji i Polonii w zbiorach rękopiśmiennych Biblioteki Narodowej. W: Ślady polskości. Polonia i emigracja w świetle badań i źródeł historycznych. Pod red. D. Nałęcz, Warszawa 1999, s. 29-45.
 • Nad złoto droższe. Skarby Biblioteki Narodowej. Pod red. H. Tchórzewskiej Kabata, Warszawa 2000.
 • T. Makowski: Rękopisy dominikańskie w zbiorach Biblioteki Narodowej. [Nadb.:] „Przegląd Tomistyczny” T.9: (2003) s.175-184
 • E. J. Romer: Wyprawa do wód z Litwy do Normandii .../ Oprac. i wprow. Danuta Kamolowa, Warszawa 2006.
 • Psałterz floriański: pokaz skarbu [...]: Pałac Rzeczpospolitej 29.04-7.05.2006: [folder]. Autor scenariusza i komisarz wystawy J. Kaliszuk; współpraca merytoryczna S. Szyller, Warszawa 2006.
 • Znaki na papierze. Utwory literackie, rysunki i szkice Herberta. Wybór i oprac. tekstów H. Citko; koncepcja i oprac. graf. M. Buszewicz; opis formalny i rzeczowy rys. A. Postek, Olszanica 2008.
 • Zbigniew Herbert 1924–1998: portrety i autoportrety z archiwum pisarza: [katalog wystawy]. Oprac. H. Citko, Warszawa 2008.