Nowa Academica - Biblioteka Narodowa

EN

Nowa Academica

Celem projektu jest uruchomienie e-usługi Nowa Academica bazującej na interfejsie polona.pl i terminalach wirtualnych.

Projekt skierowany jest zarówno do czytelników, jak i do instytucji.

Dzięki nowej koncepcji i wykorzystaniu współczesnych technologii e-usługa Nowa Academica będzie bezpłatną usługą lecz o znacznie wyższej jakości dla wszystkich trzech grup interesariuszy: obywateli, bibliotek uczestniczących w sieci Academica oraz Biblioteki Narodowej. Jednocześnie pozwoli na redukcję wydatków oraz skróci czas niezbędny na realizację zamówień i podłączeń nowych instytucji do systemu.

Wśród największych zmian dla użytkownika należy wymienić:

  • możliwość używania jednego konta użytkownika w ramach wszystkich bibliotek korzystających z systemu na terenie całej Polski;
  • zwiększenie liczby terminali udostępniających obiekty chronione prawem autorskim, w których uwierzytelnienie będzie następowało z wykorzystaniem Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej;
  • wzrost liczby placówek oferujących terminale (ułatwienie instalacji terminala - zdalne uruchamianie terminala poprzez przeglądarkę internetową oraz obniżenie kosztów przyłączenia tych instytucji do systemu - likwidacja wymagań sprzętowych).

W wyniku realizacji inwestycji powstanie e-usługa Nowa Academica umożliwiająca czytelnikom dostęp do cyfrowych wersji publikacji naukowych i innych zbiorów bibliotecznych w szczególności współczesnych - chronionych prawem autorskim, znajdujących się w zasobie Biblioteki Narodowej.

Projekt  będzie realizowany od 25.04.2024 do 24.04.2027

Kierownik projektu: Iwona Korchow

Całość kosztów projektu: 29 882 486,34 zł

Dofinansowanie UE :23 819 329,85 zł

Budżet państwa: 6 063 156,49 zł

Projekt jest realizowany w ramach działania FERC.02.01 Wysoka jakość i dostępność e-usług publicznych, programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

#FunduszeUE  

#FunduszeEuropejskie