POLONA dla bibliotek 2.0 - Biblioteka Narodowa

EN

POLONA dla bibliotek 2.0

Projekt został zrealizowany w ramach Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” II osi priorytetowej „E-administracja i otwarty rząd” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Celem projektu „POLONA dla bibliotek 2.0” był rozwój e-usługi „POLONA dla bibliotek” poprzez podniesienie jakości i poziomu dojrzałości opartego na potencjale technologii cyfrowych e-usługi publicznej, co zostało osiągnięte m.in. poprzez przebudowę monolitycznej architektury RCBN na architekturę mikroserwisową oraz rozbudowę i modernizację funkcjonalności biblioteki cyfrowej Polona pod kątem użytkownika indywidualnego. 

Udostępniona e-usługa „POLONA dla bibliotek” jest interfejsem prezentującym zasoby Repozytorium cyfrowego BN, gdzie obecnie zgromadzono prawie 4 miliony publikacji.

Wśród celów modyfikacji e-usługi i związanych z nimi korzyści dla użytkowników można wyróżnić:

  1. Udostępnienie użytkownikom możliwości współtworzenia treści w serwisie poprzez funkcje publicznych stron, notatek i kolekcji, rozpoczynające społecznościową wymianę wiedzy wewnątrz serwisu.
  2. Zwiększenie komfortu indywidualnego użytkownika podczas codziennego korzystania z serwisu.
  3. Zwiększenie liczby punktów dostępu do zasobów serwisu dzięki nowym publicznym widokom, w tym publicznym stronom zarządzanym i personalizowanym przez użytkowników.
  4. Poprawa dostępności dużej części zbiorów cyfrowych napisanych w różnych alfabetach i systemach zapisu dzięki wprowadzeniu obsługi innych systemów znakowych.
  5. Lepsze zaspokojenie potrzeb indywidualnego użytkownika dzięki prostemu mechanizmowi zgłaszania zapotrzebowania na digitalizację wybranych przez niego zbiorów.
  6. Poprawa zakresu i jakości wyszukiwania w zdigitalizowanych zasobach kultury dzięki rozbudowie funkcji OCR.
  7. Poprawa bezpośredniej komunikacji pomiędzy administracją a użytkownikami dzięki rozwojowi formularzy kontaktowych, spełniających założenia 5 poziomu dojrzałości elektronicznej usługi publicznej.

Link do e-usługi PDB: https://polona.pl/pdb

Link do zmodernizowanej polony: https://polona.pl

Wartość dofinansowania: 4 999 915,95 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 4 181 929,69 zł

Realizacja: 4 986 119,88 zł

Termin realizacji projektu: sierpień 2019 – maj 2022

Kierownik projektu: Maciej Nadulski

Termin realizacji projektu: sierpień 2019 – maj 2022