Zadania realizowane z budżetu państwa - Biblioteka Narodowa

EN

Zadania realizowane z budżetu państwa

Dotacje dla BN 2022

 

W 2022 roku ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego udzielone zostały dotacje na:

1. Przeprowadzenie badania stanu czytelnictwa w Polsce w ramach Planu Ewaluacji i Monitoringu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025 – kwota 230 000 zł.

Zakres zadania obejmuje przeprowadzenie ilościowego badania czytelnictwa książek metodą CAPI na ogólnopolskiej próbie reprezentatywnej respondentów w 2022 roku.

2. Digitalizację Archiwum Instytutu Literackiego „Kultura” w latach 2022–2024 – kwota 2 115 700 zł.

3. Sfinansowanie wydatków bieżących w ramach wydatków niekwalifikowalnych (w tym VAT niepodlegający odzyskaniu) do zadania pn.: „Modernizacja czytelń i przestrzeni publicznych Biblioteki Narodowej”. Umowa Nr 17/PE/POIS VIII oś/2022 – kwota 6 072 zł.

Zakres zadania obejmuje:

promocję projektu (montaż tablicy pamiątkowej oraz zorganizowanie konferencji zamykającej projekt)
4. Sfinansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych w ramach wydatków kwalifikowalnych, stanowiących wkład własny do zadania pn.: „Modernizacja i aranżacja wnętrz Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) przy Placu Krasińskich 3/5 w Warszawie”. Umowa Nr 1/MFEOG/WW/2022 – kwota:  831 429 złotych na wydatki inwestycyjne, 103 675 złotych na wydatki bieżące .

Zakres zadania obejmuje:

Roboty budowlane
Nadzór inwestorski (Koszty osobowe pracowników BN zaangażowanych w realizację projektu)
Zarządzanie projektem (Koszty osobowe pracowników BN zaangażowanych w realizację projektu)
Promocja projektu
5. Sfinansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych w ramach wydatków kwalifikowalnych – wkład własny do zadania pn.: „Modernizacja energetyczna Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) przy Placu Krasińskich 3/5 w Warszawie”. Umowa Nr 15/PE/POIS I oś/2022 – kwota: 1 139 082 zł. wydatki inwestycyjne, 15 032 zł. na wydatki bieżące.

Zakres zadania obejmuje:

Roboty budowlane i instalacyjne w tym:
roboty wykonane (wydatki niekwalifikowalne):
a) wymiana stolarki okiennej i przeszkleń arkad na parterze 
b) wymiana stolarki drzwiowej
roboty do wykonania:
a) modernizacja instalacji c.o.,
b) wymiana grzejników, instalacji, głowic termostatycznych, zaworów grzejnikowych i odcinających;
c) modernizacja węzła cieplnego 
d) system BMS w zakresie m.in. wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, c.o., oświetlenia
e) wymiana stolarki drzwiowej 2 
f) docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem
g) wymiana stolarki okiennej
h) modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej  w tym montaż instalacji, montaż węzła dla systemu c.w.u
i) modernizacja systemu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z klimatyzacją
j) modernizacja oświetlenia polegająca na wymianie  opraw na nowe energooszczędne oświetlenie typu LED oraz system zarządzania energią (powierzchnia przeznaczona na prowadzenie działalności gospodarczej – 0%). 
k) montaż nowej izolacji przeciwwilgotnościowej oraz cieplnej ścian i podłogi piwnic.

Nadzór inwestorski
Koszty osobowe pracowników BN zaangażowanych w realizację projektu zgodnie z wytycznymi do programu  POIiŚ 2014–2020 i umową o dofinansowanie.

Zarządzanie projektem.
Koszty osobowe pracowników BN zaangażowanych w realizację projektu zgodnie z wytycznymi do programu  POIiŚ 2014–2020 i umową o dofinansowanie

6. Organizację w 2022 roku wydarzenia pn. Imieniny Jana Kochanowskiego, poświęconego Marii Konopnickiej – kwota:  400 000 zł. Całkowita wartość zadania 517 500 zł. 

___________

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego