rada ds. narodowego zasobu bibliotecznego - Biblioteka Narodowa

RADA DS. NARODOWEGO ZASOBU BIBLIOTECZNEGO

Rada ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego powołana na lata 2020-2024

W dniu 30 października 2020 roku prof. dr hab. Piotr Gliński wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu powołał, na podstawie art. 6 ust. 2b ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach, Radę ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego na lata 2020-2024 w składzie:

  • Mateusz Adamkowski – przedstawiciel ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, dyrektor Departamentu Mecenatu Państwa, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
  • dr hab. Lucyna Harc – przedstawiciel Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych;
  • dr Tomasz Makowski – dyrektor Biblioteki Narodowej – przewodniczący Rady;
  • dr Iwona Nowicka – przedstawiciel ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, radca ministra w Departamencie Innowacji i Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
  • Jacek Nowiński – przedstawiciel Krajowej Rady Bibliotecznej, dyrektor Biblioteki Elbląskiej im. Cypriana Norwida w Elblągu;
  • Ewa Potrzebnicka – przedstawiciel Biblioteki Narodowej, pełnomocnik dyrektora Biblioteki Narodowej ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego;
  • dr hab. Remigiusz Sapa, prof. UJ – przedstawiciel Biblioteki Jagiellońskiej, wicedyrektor ds. Naukowych, Biblioteka Jagiellońska;
  • dr Dorota Sidorowicz-Mulak – przedstawiciel Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, wicedyrektor ds. Biblioteki Ossolineum, Zakład Narodowy im. Ossolińskich;
  • Roksana Tołwińska – przedstawiciel ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, dyrektor Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej;
  • dr Anna Walczak – przedstawiciel Polskiej Akademii Nauk, dyrektor Biblioteki Gdańskiej, Polska Akademia Nauk.

Sprawozdanie z działalności Rady do Spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego za rok 2019

Biblioteka Narodowa opublikowała „Sprawozdanie z działalności Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego za rok 2019”. Dokument podsumowuje rok realizacji zadań Rady jako organu opiniodawczo-doradczego w sprawach narodowego zasobu bibliotecznego oraz zawiera wykaz podjętych uchwał więcej o Sprawozdanie z działalności Rady do Spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego za rok 2019

Posiedzenie Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego

W dniu 17 stycznia 2020 roku w Bibliotece Narodowej odbyło się posiedzenie Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego pod przewodnictwem dr. Tomasza Makowskiego dyrektora BN. Na pierwszym posiedzeniu w tym roku Rada przyjęła sprawozdanie z działalności za rok 2019 oraz ustaliła plan pracy na rok 2020. Ponadto Rada ds. NZB powołała zespół roboczy do rozpatrzenia wniosku marszałka województwa zachodniopomorskiego o włączenie do narodowego zasobu bibliotecznego najcenniejszych zbiorów Książnicy Pomorskiej.