Wypożyczanie zbiorów na wystawy - Biblioteka Narodowa

WYPOŻYCZANIE ZBIORÓW NA WYSTAWY

Wypożyczenia na wystawy odbywają się na zasadach, które reguluje Zarządzenie Nr 2/2014 Dyrektora Biblioteki Narodowej z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Zasad wypożyczania zbiorów Biblioteki Narodowej na wystawy.

Biblioteka Narodowa wypożycza swoje zbiory na wystawy organizowane przez krajowe i zagraniczne instytucje kultury.

Każda prośba o wypożyczenie obiektów w celu ekspozycji na wystawie rozpatrywana jest indywidualnie.

Pisma w sprawie wypożyczenia należy kierować do Dyrektora Biblioteki Narodowej.

Informacji udziela Zakład Wypożyczania Krajowego i Zagranicznego.

 

Wyciąg z Zasad wypożyczania zbiorów Biblioteki Narodowej na wystawy

[…]

§ 6

1. Instytucja wnioskująca ma obowiązek przedstawienia pisma zawierającego ogólne informacje dotyczące wystawy oraz wypełnienia Formularza wypożyczenia obiektów ze zbiorów Biblioteki Narodowej na wystawę. […]
2. Pismo wraz z Formularzem, o których mowa w ust. 1, powinny zostać złożone w Bibliotece Narodowej z odpowiednim wyprzedzeniem - co najmniej sześć miesięcy przed planowanym terminem otwarcia wystawy. W przypadku książek i czasopism wydanych od 1801 roku możliwe jest skrócenie tego okresu do trzech miesięcy.
3. W przypadku wypożyczenia obiektów o szczególnej wartości zabytkowej lub usytuowania miejsca ekspozycji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej instytucja wnioskująca ma obowiązek przedstawić dodatkowo raport zawierający szczegółowe informacje dotyczące warunków ekspozycji, a w szczególności warunków klimatycznych, bezpieczeństwa oraz ochrony zbiorów (facility report).
4. W okolicznościach innych niż określone w ust. 3 instytucja wnioskująca ma obowiązek przedstawić dokument facility report na żądanie Biblioteki Narodowej.

§ 7

1. Instytucja wnioskująca jest zobowiązana do zapewnienia odpowiednich warunków ekspozycyjnych i klimatycznych wypożyczonym obiektom oraz zagwarantowania im bezpieczeństwa.
2. Biblioteka Narodowa zastrzega sobie prawo do kontroli warunków ekspozycyjnych, klimatycznych oraz bezpieczeństwa w miejscu ekspozycji.

§ 8

Transport obiektów powinien być przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami (rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą, Dz. U. 2014 poz. 1240), a wybór podmiotu, który dokona przewozu obiektów, musi zostać zatwierdzony przez Bibliotekę Narodową.

§ 9

1. W przypadku wypożyczenia na wystawę krajową obiektów o szczególnej wartości zabytkowej lub wchodzących w skład narodowego zasobu bibliotecznego instytucja wnioskująca może być zobowiązana do przedstawienia polisy ubezpieczeniowej.
2. Przy wypożyczeniu obiektów na wystawę organizowaną poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej instytucja wnioskująca jest zobowiązana do przedstawienia polisy ubezpieczeniowej lub gwarancji państwowej obejmującej wszystkie wypożyczane obiekty.

§ 10

1. Za wypożyczenie zbiorów w celu ekspozycji na wystawie Biblioteka Narodowa nie pobiera opłat.
2. Instytucja wnioskująca ponosi koszty związane z przygotowaniem obiektów na wystawę, transportem, ewentualnym ubezpieczeniem, podróżą służbową pracownika Biblioteki Narodowej w celu skontrolowania warunków ekspozycyjnych i klimatycznych, a także bezpieczeństwa w miejscu ekspozycji oraz inne dodatkowe koszty wynikające bezpośrednio z realizacji wypożyczenia.

§ 11

Przy wypożyczeniu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej konieczne jest uzyskanie czasowego pozwolenia na wywóz wypożyczanych obiektów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z poźn. zm.).

§ 12

Wypożyczenie odbywa się w na podstawie umowy użyczenia określającej jego szczegółowe warunki, zawartej pomiędzy instytucją wnioskującą a Biblioteką Narodową.

[…]

 Formularz wypożyczenia obiektów na wystawy