Regulamin - Biblioteka Narodowa

EN

Regulamin

Regulamin Nagrody Literackiej imienia Marka Nowakowskiego

1. Organizatorem Nagrody Literackiej imienia Marka Nowakowskiego, zwanej dalej Nagrodą jest Biblioteka Narodowa.

2. Nagroda przyznawana jest corocznie pisarzom za opowiadanie lub cykl opowiadań, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki warszawskiej. Twórczość laureatów powinna zawierać istotne walory poznawcze oraz charakteryzować się niekonwencjonalnością sądów, opinii, odwagą i precyzją myśli oraz pięknem słowa.

3. Laureatów Nagrody wyłania Kapituła złożona z 7–11 członków, których powołuje Dyrektor Biblioteki Narodowej w porozumieniu z Panią Jolantą Zabarnik-Nowakowską na okres 4 lat. Spośród członków Kapituły Dyrektor Biblioteki Narodowej powołuje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego na okres 2 lat.

4. Członkostwo w Kapitule ustaje skutkiem rezygnacji złożonej przez Członka Kapituły, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych lub śmierci Członka Kapituły. W takim przypadku Dyrektor Biblioteki Narodowej powołuje nowego członka Kapituły na okres do końca kadencji członka, którego członkostwo ustało.

5. Dyrektor Biblioteki Narodowej wyznacza sekretarza Kapituły Nagrody spośród pracowników BN do koordynowania prac Kapituły i organizacji Nagrody ze strony Biblioteki Narodowej. Sekretarz nie ma prawa głosu w wyborze nominowanych i laureata.

6. Członkowie Kapituły Nagrody zgłaszają Sekretarzowi Kapituły drogą listowną bądź elektroniczną wykaz autorów i tytuły opowiadań nominowanych do Nagrody, wydanych w roku poprzedzającym rok przyznania Nagrody lub wcześniej. Przedstawione propozycje powinny zawierać kilkuzdaniowe uzasadnienie.

7. Członkowie Kapituły mogą także zgłaszać kandydatury autorów nominowanych do Nagrody za całokształt twórczości. Przedstawione propozycje powinny zawierać kilkuzdaniowe uzasadnienie. Postanowienie pkt 6 stosuje się odpowiednio.

8. Sekretarz Kapituły Nagrody powiadamia członków Kapituły o zgłoszonych propozycjach.

9. Organizacją posiedzenia zajmuje się Sekretarz Kapituły Nagrody – uzgadnia termin oraz miejsce spotkania.

10. Wybór laureata odbywa się na posiedzeniu Kapituły, w formie uchwały, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Dla podjęcia uchwały wymagana jest obecność co najmniej 4 Członków Kapituły. W razie równego podziału głosów decyduje głos Przewodniczącego.

11. Laureat Nagrody zostaje powiadomiony o otrzymanym wyróżnieniu przez Przewodniczącego lub Sekretarza Kapituły Nagrody.

12. Laureat Nagrody otrzymuje statuetkę, list gratulacyjny oraz nagrodę pieniężną w wysokości 100 000,00 zł (brutto). Nagroda podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Sekretarz Kapituły Nagrody odpowiedzialny jest za uzyskanie od laureata Nagrody zgody na jej przyjęcie oraz pełnych danych osobowych niezbędnych do sporządzania przez Bibliotekę Narodową stosownych deklaracji podatkowych, a także uzyskać od laureata Nagrody numer jego rachunku bankowego, na który zostanie przekazana nagroda pieniężna.

13. Członkowie Kapituły w czasie pełnienia swej funkcji nie mogą zostać laureatami Nagrody.

14. Wręczenie Nagrody odbywa się w maju każdego roku. Za koordynację uroczystości wręczenia Nagrody odpowiada Sekretarz Kapituły Nagrody.