Regulamin Nagrody - Biblioteka Narodowa

EN

Regulamin Nagrody

 1. Nagroda Literacka Skrzydła Dedala, zwana dalej Nagrodą, jest przyznawana corocznie pisarzom za książkę lub całokształt twórczości w dziedzinach literatury pięknej, ze szczególnym uwzględnieniem prozy, krytyki literackiej artystycznej, historii oraz szeroko rozumianej problematyki społecznej. Twórczość laureatów winna zawierać istotne walory poznawcze oraz charakteryzować się niekonwencjonalnością sądów, opinii, odwagą i precyzją myśli oraz pięknem słowa.
 2. Laureatów Nagrody wyłania jury, które powołuje Dyrektor Biblioteki Narodowej.
  Za koordynację prac jury i organizację Nagrody odpowiada pełnomocnik Biblioteki Narodowej, którym jest kierownik Biura Komunikacji i Promocji Biblioteki Narodowej. Pełnomocnik Biblioteki Narodowej pełni rolę sekretarza prac jury Nagrody.
 3. Członkowie jury na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego Jury Nagrody oraz ustalają regulamin wewnętrzny swej pracy.
 4. Członkowie jury Nagrody zgłaszają pełnomocnikowi Biblioteki Narodowej drogą listowną bądź elektroniczną każdego roku wykaz autorów i tytuły książek (bez ograniczenia ich liczby) nominowanych do Nagrody, wydanych w ciągu trzech ostatnich lat, włączając w to rok przyznania Nagrody. Przedstawione do wyróżnienia propozycje powinny zawierać kilkuzdaniowe uzasadnienie.
 5. Członkowie jury mogą także zgłaszać kandydatury autorów nominowanych do Nagrody za całokształt twórczości. Przedstawione do wyróżnienia propozycje powinny zawierać kilkuzdaniowe uzasadnienie.
 6. Na wniosek przewodniczącego jury Nagrody Pełnomocnik Biblioteki Narodowej powiadamia członków jury Nagrody o zgłoszonych propozycjach.
 7. Członkowie jury oraz pełnomocnik Biblioteki Narodowej nie podają do publicznej wiadomości listy zgłoszonych kandydatur.
 8. Posiedzenie jury Nagrody, na którym wyłoniony zostanie laureat Nagrody, odbywa się nie później niż do końca każdego roku. Organizacją posiedzenia zajmuje się pełnomocnik Biblioteki Narodowej – uzgadnia termin oraz miejsce spotkania.
 9. Wybór laureata Nagrody odbywa się w drodze głosowania na posiedzeniu jury. W przypadku nieobecności członka jury na posiedzeniu rozstrzygającym wybór laureata Nagrody, dopuszcza się możliwość oddania przez niego głosu drogą korespondencyjną (w tym pocztą elektroniczną) lub telefonicznie.
 10. Laureat Nagrody zostaje powiadomiony o otrzymanym wyróżnieniu przez Przewodniczącego Jury Nagrody.
 11. Laureat Nagrody otrzymuje list gratulacyjny oraz nagrodę pieniężną, której wysokość jest ustalana co roku, ufundowaną przez Bibliotekę Narodową. Nagroda podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowych od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.). Pełnomocnik Biblioteki Narodowej zobowiązany jest uzyskać od laureata Nagrody pełnych danych osobowych niezbędnych do sporządzania przez Bibliotekę Narodową stosownych deklaracji podatkowych, a także uzyskać od laureata Nagrody numer jego rachunku bankowego, na który przekazana zostanie nagroda pieniężna.
 12. Laureat Nagrody może otrzymać ją tylko jednorazowo. Członkowie jury w czasie pełnienia swej funkcji nie mogą zostać laureatami Nagrody.
 13. Wręczenie Nagrody odbywa się w terminie uzgodnionym pomiędzy jury Nagrody a Biblioteką Narodową. Za koordynację uroczystości wręczenia Nagrody odpowiada pełnomocnik Biblioteki Narodowej.
 14. W posiedzeniach jury Nagrody ma prawo uczestniczyć, bez prawa głosu, obserwator z ramienia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 15. Członkowie jury mają prawo wnioskować do Dyrektora Biblioteki Narodowej
  o dokonanie zmian w regulaminie Nagrody.