Deklaracja dostępności - Biblioteka Narodowa

EN

Deklaracja dostępności

Biblioteka Narodowa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biblioteki Narodowej.

Data publikacji strony internetowej: 2018-02-12

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-20

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niezgodności

 • Opisy niektórych linków prowadzących do tego samego miejsca serwisu różnią się między sobą, co może być mylące.
 • Część linków w serwisie jest opisana w taki sposób, że ich cel poza kontekstem jest niejasny.
 • W nielicznych przypadkach w tytułach podstron występują znaczniki HTML, które nie powinny tam się znajdować.
 • Pozycje w formie zakładek z menu głównego serwisu po rozwinięciu są odczytywane z powtórzeniami przez programy odczytu ekranu. Jest to związane z obecnością linków do podstron, których nazwy są tożsame z nazwami zakładek.
 • Kontrast placeholderów wyszukiwarek jest zbyt niski. Przycisk zmiany slajdu w sekcji „Biblioteka Cyfrowa Polona” może zlewać się kolorystycznie z wyświetlanymi slajdami.
 • Odstęp między akapitami jest mniejszy niż dwukrotność rozmiaru czcionki. Odstępy między literami oraz odstępy między wyrazami nie spełniają wymaganego standardu.
 • Przycisk rozwijający wyszukiwarkę w nagłówku serwisu nie sygnalizuje swojego stanu: pole wyszukiwania widoczne/niewidoczne.
 • Przełącznik wyszukiwarki, który ustala miejsce wyszukiwania, w sekwencji fokusa powinien znajdować się przed przyciskiem „szukaj”.
 • W sekcji „Biblioteka Cyfrowa Polona” zakładki zmiany slajdów przy uruchamianiu nie sygnalizują użytkownikom programów odczytu ekranu, że pojawia się kolejny slajd.
 • Większość filmów zamieszczonych w serwisie nie posiada napisów, audiodeskrypcji ani treści alternatywnych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami wzroku lub słuchu.
 • Część galerii oraz fotografii (m.in. fotografii osadzonych w strukturze tekstu) zamieszczonych w serwisie nie posiada lub zawiera błędne opisy alternatywne. Opisy alternatywne to technika, która dostarcza użytkownikom programów odczytu ekranu informacji o nietekstowych elementach strony internetowej.
 • Fokus, czyli punkt skupienia użytkownika, jest słabo widoczny w galeriach zdjęć.
 • Przyciski nawigacyjne galerii w polskiej wersji językowej serwisu są opisane w języku angielskim.
 • Niektóre linki są wyróżnione wyłącznie kolorem. Brak dodatkowego zaznaczenia pozwalającego na ich rozpoznawanie przez osoby nie rozróżniające kolorów.
 • Przyciski „więcej” są opisane z zastosowaniem małej czcionki.
 • Większość plików dokumentów udostępnionych w serwisie jest dostępna dla programów odczytu ekranu. Natomiast część udostępnianej treści nie została przygotowana z uwzględnieniem zasad dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Część dokumentów nie zawiera nagłówków, alternatywnych opisów obrazów i innych elementów w strukturze informatycznej, zwiększających dostępność serwisu dla użytkowników programów odczytu ekranu.

Wyłączenia

 • Dokumenty opublikowane przed 23 września 2018 roku zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
 • Multimedia opublikowane przed 23 września 2020 roku zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
 • Mapy zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
 • Treści archiwalne nie wykorzystywane do bieżących zadań Biblioteki Narodowej opublikowane przed 23 września 2019 roku i nie poddawane od tego czasu przebudowom i zmianom zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia 2023-09-12.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Wprowadzamy zmiany służące rozwiązywaniu kolejnych problemów, które szczegółowo wskazujemy w deklaracji dostępności. Prowadzimy również działania na rzecz doskonalenia całego procesu przygotowania i publikowania dostępnych treści oraz dokumentów.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem: wcag_www@bn.org.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia cyfrowej dostępności strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów. Można żądać udostępnienia informacji w formie alternatywnej, na przykład odczytania cyfrowo niedostępnego dokumentu, opisania filmu nieposiadającego audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie strony internetowej lub aplikacji mobilnej, której dotyczy żądanie, a także sposób kontaktu preferowany przez osobę zgłaszającą żądanie. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodną dla niej formę przedstawienia tej informacji.

Biblioteka Narodowa zrealizuje żądanie nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, biblioteka niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa. Przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, biblioteka może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek 1: al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Do budynku prowadzą 3 wejścia: jedno wejście, przeznaczone dla czytelników, z Pola Mokotowskiego od strony ul. Batorego i dwa wejścia do administracyjnej części budynku, prowadzące z parkingu od strony al. Niepodległości.

Do wejścia przeznaczonego dla czytelników, z Pola Mokotowskiego od strony ul. Batorego, prowadzą schody z podjazdem dla wózków i dwa niezależne boczne podjazdy. To wejście prowadzi do czytelń i składa się z drzwi obrotowych oraz bocznych drzwi z przyciskiem sygnalizacyjnym dla osób z ograniczeniami ruchowymi.

Od strony al. Niepodległości dla gości i pracowników przeznaczone jest frontowe wejście, do którego prowadzą zadaszone schody (niedostępne dla osób na wózkach). Do wejścia bocznego przeznaczonego dla pracowników i dostawców prowadzą schody i droga ruchu kołowego.

Na parkingu przed budynkiem od strony al. Niepodległości wyznaczono cztery miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Wszystkie kondygnacje budynku i znajdujące się na nich czytelnie oraz stanowiska przeznaczone dla czytelników są dostępne dla osób na wózkach. W administracyjnej części budynku większość pomieszczeń nie jest dostępna dla osób na wózkach (zbyt wąskie drzwi: 80 cm).

W budynku są cztery toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami nie ma w administracyjnej części budynku.

W budynku jest dostępnych sześć wind przystosowanych dla osób z niepełnosprawnościami, posiadających oznaczenia w alfabecie Braille'a i komunikaty dźwiękowe. Winda znajdująca się po lewej stronie od wejścia prowadzącego do czytelń, za hallem z szatnią, przy Sali Dembego – nie posiada oznaczeń w alfabecie Braille’a ani komunikatów dźwiękowych.

W budynku są tablice informacyjne z planami układu przestrzennego czytelń – z wygodną do czytania kontrastową czcionką, w formie informacji dotykowej z opisami w alfabecie Braille’a.

Progi w przejściach posiadają oznaczenia. W administracyjnej części budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Czytelnikom z ograniczonymi możliwościami samodzielnego czytania zwykłego druku Biblioteka Narodowa udostępnia sprzęt i oprogramowanie komputerowe umożliwiające korzystanie z książek, czasopism i innych rodzajów zbiorów na miejscu.

W budynku jest pętla indukcyjna dla osób głuchych udostępniana przy stanowisku komputerowym.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

Wejścia od strony al. Niepodległości prowadzą do administracyjnej części budynku i sal konferencyjnych. Na parterze sale konferencyjne są niedostępne dla osób na wózkach, ponieważ prowadzą do nich schody. W administracyjnej części budynku ani sale konferencyjne ani inne pomieszczenia nie są wyposażone w pętle indukcyjne dla osób głuchych.

Na parterze są trzy wewnętrzne przejścia między administracyjną częścią budynku a czytelniami. Wszystkie przejścia są zabezpieczone czytnikami kart. Jedno przejście prowadzi przez korytarz z nachyloną podłogą (nieprzystosowane dla osób na wózkach). Dwa przejścia posiadają schody i są niedostępne dla osób na wózkach.

Na pierwszym piętrze znajduje się również korytarz łączący czytelnie z administracyjną częścią budynku. W korytarzu jest przejście zabezpieczone czytnikiem kart (dostępne dla osób na wózkach).

Wewnątrz budynku wszystkie przejścia zabezpieczone bramkami są dostępne dla osób na wózkach.

Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego online na urządzeniu udostępnionym przez Bibliotekę Narodową lub na własnym urządzeniu z dostępem do Internetu.

Budynek 2: zabytkowy Pałac Rzeczypospolitej, pl. Krasińskich 3/5, 00-007 Warszawa

Ze względu na prace remontowe budynek jest czasowo zamknięty. Poniższy opis dostępności budynku dotyczy stanu przed jego czasowym wyłączeniem z użytkowania.

Do budynku prowadzą cztery wejścia: główne, dwa boczne i jedno od strony parku.

Wejście główne, od strony pl. Krasińskich, nie jest dostępne dla osób na wózkach. Wejścia od strony Parku Krasińskich oraz boczne, od strony ulicy Świętojerskiej, są zamknięte dla czytelników.

Do wejścia bocznego od strony ul. Długiej prowadzą schody z platformami dla osób na wózkach.

Wszystkie kondygnacje budynku są dostępne dla osób na wózkach, które od wejścia mogą przemieszczać się do Sali Rycerskiej, do szatni i do windy.

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych, w tym dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynku jest dostępna winda przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami, posiadająca oznaczenia w alfabecie Braille'a i komunikaty dźwiękowe.

Toalety dostępne dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się na kondygnacji -1.

W budynku nie ma pętli indukcyjnej dla osób głuchych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.