Gromadzenie zbiorów - Biblioteka Narodowa

EN

Gromadzenie zbiorów

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Wydawcy będący osobami fizycznymi.
Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu spełnienia naszego ustawowego obowiązku jakim jest ewidencja wpływu publikacji w ramach ustawy o egzemplarzu obowiązkowym.

Oferenci.
Państwa dane będziemy wykorzystywać w celu:

 • sporządzenia protokołów przyjęcia materiałów bibliotecznych w depozyt,
 • przeprowadzenia czynności związanych z zatwierdzeniem zakupu lub daru przez Komisję ds. Zakupów i Darów Materiałów Bibliotecznych BN,
 • rejestracji zakupu lub daru w wewnętrznym systemie katalogowania Biblioteki Narodowej,
 • czynności wynikających z przepisów prawa, tj. obsługi i wystawiania dowodów zakupu.

Jakie dane osobowe gromadzimy?

Wydawcy będący osobami fizycznymi
Niezbędnymi danymi do wywiązania się z ustawowych zobowiązań są następujące dane osobowe Państwa dotyczące:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • adres e-mail.

Oferenci
Będziemy gromadzić/przetwarzać następujące dane, o których podanie poprosimy w momencie nawiązania z nami kontaktu:

a) w przypadku oferty daru:

 • imię i nazwisko,
 • adres do korespondencji,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu;

b) w przypadku oferty sprzedaży:

 • imię i nazwisko,
 • adres do korespondencji,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu;

c) po podjęciu decyzji zakupu lub przyjęcia darowizny:

 • numer rachunku bankowego,
 • numer PESEL,
 • seria i numer dokumentu tożsamości,
 • dane osobowe znajdujące się w dokumentach poświadczających podstawę nabycia materiałów bibliotecznych przez oferenta.

Kto ma dostęp do Państwa danych osobowych?

Przekazane przez Państwo dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie przez uprawnionych pracowników BN zajmujących się gromadzeniem materiałów bibliotecznych. Dane osobowe mogą być przekazywane na pisemny wniosek uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Wydawcy będący osobami fizycznymi
Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego (zob. art. 6 ust. 1 lit c RODO oraz ustawa z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych).

Oferenci
Do celu rozpatrzenia oferty przekazania/sprzedaży materiałów bibliotecznych Państwa dane osobowe będą przetwarzane na mocy dobrowolnej zgody (art. 6 ust 1 lit. a RODO), o którą zostaną Państwo poproszeni w momencie składania oferty. W przypadku decyzji o zakupie/przyjęciu darowizny podstawą prawną dla przetwarzania zebranych danych osobowych oferenta jest wykonanie umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W tym względzie zainteresowany jest zobowiązany podać dane potrzebne do wykonania umowy. W przypadku niepodania tych danych nie jest możliwe wykonanie umowy sprzedaży/darowizny.

Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi w Bibliotece Narodowej przepisami archiwalno-kancelaryjnymi.