Przetwarzania danych uczestników szkolenia - Biblioteka Narodowa

EN

Przetwarzania danych uczestników szkolenia

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestników szkolenia związanego z programem Kultura cyfrowa


Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1 z późn. zm.) – dalej RODO, informujemy że:


1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Narodowa z siedzibą w Warszawie, al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa.
2.     Może Pani/Pan skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych wysyłając wiadomość na adres e-mail: daneosobowe@bn.org.pl lub wysyłając pismo na adres Biblioteki Narodowej, podany powyżej.
3.     Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wzięcia przez Panią/Pana udziału w szkoleniu związanym z programem Kultura cyfrowa, kontaktowania się z Panią/Panem oraz obsługi podczas szkolenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.  
4.     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami archiwalno-kancelaryjnymi obowiązującymi w Bibliotece Narodowej.
5.     Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu  do  swoich  danych  osobowych,  sprostowania swoich danych jeśli są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, usunięcia danych – „prawo do bycia zapomnianym”, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych do innego administratora, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Bibliotekę Narodową z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
6.     Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.
7.     Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w szkoleniu.
8.     Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom, mogą być natomiast udostępniane innym podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
9.     Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10.  Pani/Pana dane osobowe nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również profilowania.