Udostępnianie zbiorów - Biblioteka Narodowa

EN

Udostępnianie zbiorów

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe przetwarzane są przede wszystkim w celu spełnienia naszego ustawowego obowiązku, jakim jest udostępnianie materiałów bibliotecznych, co, zgodnie z Regulaminem korzystania z Biblioteki Narodowej, będzie się wiązało z wydaniem karty czytelnika BN, założeniem i prowadzeniem konta czytelniczego w systemie bibliotecznym oraz kontrolą udostępniania zbiorów (art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach).

Możemy potrzebować wykorzystać Państwa dane osobowe, aby móc się z Państwem skontaktować w sprawach związanych z użytkowaniem bądź udostępnianiem zbiorów BN.

Dane osobowe Państwa dotyczące będą także przetwarzane w celach archiwalnych, będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów. Mogą okazać się niezbędne w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu.

Zanonimizowane dane posłużą nam do prowadzenia badań naukowych i statystyk.

Jakie dane osobowe gromadzimy?

Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe, które przekażą Państwo w momencie wypełnienia papierowej Deklaracji:

 • imię i nazwisko,
 • adres do korespondencji,
 • seria i numer dokumentu ze zdjęciem stwierdzającego tożsamość,
 • zawód, stopień lub tytuł naukowy,
 • adres e-mail, o ile czytelnik posiada.

Jeśli są Państwo ustawowym przedstawicielem osoby, która chce się zarejestrować w Bibliotece Narodowej, będą nam potrzebne następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko osoby, która będzie korzystała z Biblioteki Narodowej,
 • imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego,
 • adres do korespondencji przedstawiciela ustawowego,
 • seria i numer dokumentu ze zdjęciem przedstawiciela ustawowego, stwierdzającego jego tożsamość,
 • nr telefonu,
 • adres e-mail.

Gdy zostanie Państwu wydana karta czytelnika i zostanie założone konto w systemie bibliotecznym, będziemy przetwarzać dodatkowo następujące dane:

 • zdjęcie, które umieszczamy na karcie czytelnika i które z naszego systemu zostanie usunięte tego samego dnia,
 • numer karty bibliotecznej.

Z chwilą, gdy złożą Państwo zamówienie czytelnicze, zaczniemy także przetwarzać:

 • historię zamówień.

Kto ma dostęp do Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe nie są przekazywane podmiotom zewnętrznym. Dane używane są wyłącznie do realizowania usług wymienionych powyżej i w tym zakresie dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione przez Administratora oraz podmioty świadczące usługi wsparcia systemu bibliotecznego.

Dane osobowe mogą być przekazane na pisemny wniosek uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Przetwarzanie Państwa danych osobowych w wymienionym wyżej zakresie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, jakim jest udostępnianie materiałów bibliotecznych (zob. art. 6 ust. 1 lit .e RODO oraz art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach).

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie ich będzie skutkowało brakiem możliwości rejestracji i korzystania ze zbiorów Biblioteki Narodowej.

Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Dane zapisane w systemie bibliotecznym będziemy przetwarzać tak długo, jak długo ważna jest karta czytelnika, czyli przez 10 lat od końca roku, w którym wygasła jej ważność. Mają Państwo prawo w każdym momencie zrezygnować z korzystania z Biblioteki Narodowej; jeśli się Państwo na to zdecydują, konto czytelnika zostanie zlikwidowane, a karta zniszczona. Zachowamy jednak te dane, jeśli będzie to wymagane przez prawo lub w przypadku niezakończonego sporu.

Dane zamieszczone w papierowej deklaracji będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi w Bibliotece Narodowej przepisami archiwalno-kancelaryjnymi.