Wywóz materiałów za granicę - Biblioteka Narodowa

EN

Wywóz materiałów za granicę

Informacja o ochronie danych osobowych osób fizycznych wnioskujących o wydanie pozwolenia na wywóz materiałów bibliotecznych za granicę

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. O ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem przekazanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Biblioteka Narodowa z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa. Jeżeli w ramach wniosku przekazane nam zostały dane osobowe pełnomocnika wnioskodawcy/właściciela materiałów bibliotecznych, informujemy, iż niniejsza klauzula informacyjna ma zastosowanie także do nich i powinna zostać im przez Panią/Pana udostępniona.

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres administratora wskazany w ust. 1 bądź adres e-mail: daneosobowe@bn.org.pl.

3. Dane przetwarzane będą zgodnie z RODO.

4. Dane osobowe niezbędne do przeprowadzenia procedury związanej z wydaniem pozwolenia na wywóz materiałów bibliotecznych za granicę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wywozu zabytków za granicę i Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) Nr 1081/2012 z dnia 9 listopada 2012 r. do celów Rozporządzenia Rady (WE) nr 116/2009 w sprawie wywozu dóbr kultury to:

  • imię, nazwisko i miejsce zamieszkania wnioskodawcy / nazwa, siedziba i adres instytucji będącej wnioskodawcą oraz dane osoby uprawnionej do jej reprezentowania;
  • w wypadku wielokrotnych pozwoleń ogólnych (wyłącznie dla instytucji) – również imiona
    i nazwiska osób (pracowników instytucji) upoważnionych do podpisywania list wywożonych obiektów;
  • jeżeli wnioskodawca nie jest właścicielem obiektu – również dane właściciela,
  • jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika – dane pełnomocnika (imię, nazwisko, dokładny adres pełnomocnika),

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi w Bibliotece Narodowej przepisami kancelaryjno-archiwalnymi.

6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione Ministrowi właściwemu ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, jako organowi nadzorującemu, oraz innym odbiorcom na pisemny wniosek na podstawie przepisów prawa. Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez uprawnionych pracowników BN.

7. Zebrane od Pani/Pana dane osobowe z zasady nie będą przekazywane poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy, jednakże sytuacja taka może się zdarzyć. Jeśli będziemy musieli przenieść Państwa dane osobowe poza UE / EOG, dopilnujemy, aby istniały specjalne zabezpieczenia w postaci klauzul modelowych i zapewnimy, że odpowiedni poziom ochrony danych jest stosowany w celu ochrony danych.

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.

Oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami ochrony danych w Bibliotece Narodowej.