Regulamin Punktu Dostępu Osób z Niepełnosprawnościami do Zbiorów Biblioteki Narodowej - Biblioteka Narodowa

EN

Regulamin Punktu Dostępu Osób z Niepełnosprawnościami do Zbiorów Biblioteki Narodowej

I. Postanowienia ogólne

 1. Punkt Dostępu Osób z Niepełnosprawnościami do Zbiorów Biblioteki Narodowej, nazywany dalej Punktem Dostępu, jest objęty niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem korzystania z Biblioteki Narodowej.
 2. W przypadku kwestii nieobjętych niniejszym Regulaminem stosuje się Regulamin korzystania z Biblioteki Narodowej.
 3. Punkt Dostępu jest przeznaczony dla osób, których stan zdrowia nie pozwala na samodzielne czytanie zwykłego druku lub przetwarzanie informacji odbieranej wzrokowo, oraz dla osób z dysfunkcjami słuchu.
 4. W gmachu głównym Biblioteki Narodowej Punkt Dostępu zlokalizowany jest w:
  • Czytelni Zasobu Wieczystego:
   • stanowisko komputerowe dla osób niewidomych i słabowidzących z linijką braille’owską,
   • powiększalnik stacjonarny,
   • zestaw wzmocnionego komunikowania się (pętla indukcyjna) 
  • Dostępny jest też powiększalnik przenośny, który można dostarczyć do dowolnej czytelni w gmachu głównym Biblioteki Narodowej.
 5. W Pałacu Rzeczypospolitej Punkt Dostępu zlokalizowany jest w:
  • Czytelni Rękopisów i Starodruków:
   • powiększalnik przenośny.

II. Karta czytelnika

 1. Korzystanie z Punktu Dostępu wymaga posiadania imiennej karty czytelnika lub dopełnienia formalności rejestracyjnych w Czytelni Rękopisów i Starodruków w Pałacu Rzeczpospolitej.
 2. Karta czytelnika jest wydawana bezpłatnie w punkcie rejestracji czytelników.
 3. Czytelnicy, którzy w punkcie rejestracji czytelników przedłożą orzeczenie o niepełnosprawności potwierdzające okoliczności, o których mowa w pkt. I.3, mogą otrzymać na karcie czytelnika adnotację uprawniającą do pierwszeństwa w korzystaniu z Punktu Dostępu.

III. Korzystanie z Punktu Dostępu

 1. W Punkcie Dostępu udostępniane są zbiory w formie:
  • cyfrowej,
  • papierowej.
 2. Korzystanie z Punktu Dostępu odbywa się pod nadzorem pracownika Biblioteki Narodowej.
 3. O możliwości udostępnienia zbiorów w formie papierowej decyduje dyżurny bibliotekarz, w przypadku zbiorów specjalnych wymagana jest również zgoda kierownika właściwego zakładu Biblioteki Narodowej.
 4. Zbiory szczególnie chronione przechowywane w gmachu głównym Biblioteki Narodowej, w tym egzemplarze archiwalne oraz w złym stanie zachowania, są udostępniane tylko w formie cyfrowej; jeśli dokument nie posiada kopii cyfrowej, czytelnik posiadający adnotację na karcie czytelnika, o której mowa w pkt. II.3, może zamówić bezpłatne wykonanie kopii cyfrowej do Punktu Dostępu. Czas realizacji zamówienia ustalany jest indywidualne w zależności od zamówienia.
 5. W Punkcie Dostępu w Czytelniach w formie papierowej udostępniane są zbiory znajdujące się w gmachu głównym Biblioteki Narodowej.
 6. W Punkcie Dostępu w Czytelni Rękopisów i Starodruków (Pałac Rzeczypospolitej) oryginały dokumentów udostępniane są wyłącznie w asyście dyżurnego bibliotekarza.
 7. W Punkcie Dostępu można korzystać z materiałów sprowadzonych z innych bibliotek w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych tylko w formie kopii cyfrowej lub przy użyciu powiększalnika.