Zbiory BN - Biblioteka Narodowa

EN

Zbiory BN

Gromadzenie i wieczyste archiwizowanie dorobku piśmienniczego Rzeczypospolitej Polskiej jest nadrzędnym zadaniem Biblioteki Narodowej. Gromadzeniem objęte są publikacje krajowe: książki i czasopisma, druki ulotne (dokumenty życia społecznego), mapy (publikacje kartograficzne), nuty (dokumenty muzyczne), nagrania (dokumenty dźwiękowe i audiowizualne), publikacje elektroniczne, ryciny, rysunki, fotografie (dokumenty ikonograficzne), a także rękopisy. Włączane do zbiorów i archiwizowane są również publikacje polskie lub dotyczące Polski, ukazujące się poza jej granicami, piśmiennictwo innych narodów powstające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przechowywane niegdyś w historycznych polskich księgozbiorach, a także najważniejsze współczesne publikacje zagraniczne z zakresu humanistyki. BN jako biblioteka naukowa prenumeruje również najważniejsze czasopisma zagraniczne i bazy danych.

Na koniec 2020 roku zbiory Biblioteki Narodowej liczyły 9 815 819 wol./j. (w 2019 roku – 9 685 112 wol./j.), a wraz z dubletami, których było 39 575 wol./j., łącznie 9 855 394 wol./j. Zbiory BN przechowuje się w magazynach, które zajmują powierzchnię ok. 13 000 m².
 
Szczegółowe zasady gromadzenia zbiorów w BN reguluje dokument Jednolite zasady gromadzenia zbiorów.
 
Gromadzenie zbiorów w Bibliotece Narodowej odbywa się poprzez egzemplarz obowiązkowy, zakupy, dary, wymianę oraz pozyskiwanie i tworzenie kopii.