Historia - Biblioteka Narodowa

EN

Historia

W okresie przedwojennym zbiory bibliologiczne rozproszone były w różnych komórkach. Znaczny procent tych wydawnictw znajdował się w księgozbiorach podręcznych Działu Starych Druków oraz Czytelni Ogólnej. Biblioteka pozyskiwała wydawnictwa z zakresu bibliologii przede wszystkim dzięki darom. Do znaczniejszych należały: zbiór ofiarowany przez dyrektora Biblioteki Polskiej w Paryżu W. Strzembosza, dzieła przekazane przez P. Bańkowskiego, K. Piekarskiego, H. Wildera. W okresie wojny Biblioteka utraciła ok. 50% zbiorów bibliologicznych. W pierwszych latach po wojnie przystąpiono do odbudowy zbioru. Zakupiono dokumenty bibliologiczne ze spuścizny S. Dembego oraz M. Rulikowskiego, wydawnictwa ze zbiorów zabezpieczonych w Kłodzku, a także publikacje przywiezione przez H. Więckowską ze Stanów Zjednoczonych. Cennym uzupełnieniem były wydawnictwa otrzymane z American Library Association i z archiwum M. Brensztejna z Wilna. W końcu 1949 roku Biblioteka wzbogaciła się o zbiory bibliologiczne, przejmując trzyletni dorobek Państwowego Instytutu Książki. Zbiory te w chwili likwidacji PIK liczyły: książek – 6369 woluminów, czasopism – 4113, katalogów księgarskich i wydawniczych polskich i obcych – 4500, tek dokumentacyjnych skupiających bibliologiczne dokumenty życia społecznego – 130. Przejęcie zasobu PIK dało nowe perspektywy rozwoju zbiorów bibliologicznych w BN.