Modernizacja energetyczna - Biblioteka Narodowa

Obchody niepodległości - przejdź do stronyTeraz: zamknięte  |  pon.–sob. 8.30–20.30 

Nowa Biblioteka Rzeczypospolitej

Nowa Biblioteka Rzeczypospolitej

Modernizacja energetyczna w budynkach „A” Biblioteki Narodowej
przy al. Niepodległości 213 w Warszawie

Siedziba główna Biblioteki Narodowej ma być miejscem zachęcającym do odwiedzin, inspirującym, wpisującym się w oczekiwania współczesnego świata, warto więc by funkcjonowała w sposób przyjazny środowisku. W tym celu powstał projekt modernizacji energetycznej, który poprzez wdrożenie szeregu działań związanych m.in. z modyfikacją systemów docieplenia, wentylacji i oświetlenia, umożliwi obniżenie poziomu zużycia energii w budynkach Biblioteki oraz przyczyni się do zmniejszenia ilości emitowanych zanieczyszczeń. Efektem tych działań będzie poprawa jakości otaczającego powietrza. Oznacza to lepsze warunki korzystania z infrastruktury Biblioteki dla odwiedzających jak i pracowników, a w dalszej perspektywie również poprawę estetyki otoczenia oraz lepszy stan zdrowia okolicznej społeczności.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu to 16 550 418,22 zł, przy czym wkład Funduszy Europejskich zakładany jest na 9 453 261,85 zł.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Aktualności

Postęp prac (stan na listopad 2019)

Elementy remonotowe

Montowane są nowe rozdzielacze i rury ciepła technicznego. Nowe elementy systemu są płukane i przygotowywane do uruchomienia.

Rury technologiczne

Oczyszczone pomieszczenia starych wentylatorni izolowane są wełna mineralną.

Wenetylatornia

Postęp prac (stan na wrzesień 2019)

Wbudowano główne piony wentylacyjne, trwa montaż instalacji wentylacyjnej w czytelni ogólnej i czytelni specjalistycznej

Zainstalowano nowe rozdzielnie elektryczne.

Trwają próby ciśnieniowe instalacji grzewczej.

Postęp prac (stan na lipiec/sierpień 2019)

Postępują prace związane z ociepleniem i izolacją dachu. Na części powierzchni ułożono warstwę izolacji termicznej oraz przeciwwilgociowej.

Część pomieszczeń wentylatorni została już oczyszczona, odświeżona i przygotowana na dostawę urządzeń.

W czytelni ogólnej i czytelni specjalistycznej zamontowano elementy układu wentylacji.

Postęp prac – stan na lipiec 2019

Niezwłocznie po podpisaniu umowy na docieplenie i pokrycie stropodachu nad modernizowanymi czytelniami, wykonawca przystąpił do realizacji prac. Stare pokrycie dachów wraz z warstwą izolacyjną demontowane jest etapami.

Po przygotowaniu podłoża przystąpiono do układania nowej warstwy izolacji wodoszczelnej i izolacji termicznej.

Kontynuowano prace przy wymianie instalacji zasilających urządzenia systemu wentylacji oraz prace przy przygotowywaniu pomieszczeń na potrzeby central wentylacyjnych.

Modernizacja energetyczna – podpisanie umowy na docieplenie i pokrycie dachu oraz dostawę i montaż paneli fotowoltaicznych.

W dniu 24 kwietnia 2019 r. w siedzibie Biblioteki narodowej podpisano umowę z wykonawcą na docieplenie stropodachu niewentylowanego warstwą docieplającą i wyrównawczą oraz pokrycie dachu papą termozgrzewalną, dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych. Zadanie będzie realizowane  w ramach Projektu pn.: "Modernizacja energetyczna w budynkach A Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 w Warszawie".

Ze strony Biblioteki Narodowej umowę podpisała Pani Grażyna Grażyna Spiechowicz-Kristensen, zastępca dyrektora Biblioteki Narodowej, ze strony wykonawcy, firmy Eurobudowa Sp. z o.o., Pan Janusz Kiełczykowski – Pełnomocnik Zarządu.

Realizacja umowy nastąpi w 2 etapach, a zakończenie całości prac planowane jest na 2 połowę 2020 roku.

 

Postęp prac – stan na kwiecień 2019

Kontynuowano prace  związane z modernizacją systemów wentylacyjnych.

Systematycznie demontowane są centrale i kanały wentylacyjne. Pomieszczenia wentylatorni są oczyszczane i przygotowywane do montażu nowych urządzeń. Jednostki niezbędne do zapewnienia odpowiednich warunków zbiorom biblioteki pozostają w ciągłej pracy. Ich demontaż nastąpi dopiero w momencie, gdy możliwe będzie szybkie przełączenie pomieszczeń ze zbiorami do nowego systemu.

Dokonano częściowej wymiany instalacji zasilającej urządzenia systemu wentylacji.

 

Zwiększenie dofinansowania projektu 

Na wniosek Biblioteki Narodowej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyraził zgodę na zwiększenie dofinansowania projektu pn.: „Modernizacja energetyczna w budynkach „A” Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 w Warszawie” w ramach w ramach POIiŚ 2014-2020, Oś priorytetowa I, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej.

W dniu 19 grudnia 2018 roku podpisany został aneks do umowy zwiększający dofinansowanie projektu ze środków EFRR o kwotę  3 230 054,79 zł. 
Po dokonanych zmianach całkowita wartość projektu wynosi: 16 550 418,22 zł.

 

Modernizacja systemu instalacji wentylacji mechanicznej – postęp prac

Równolegle z pracami przy modernizacji czytelń postępują prace związane z zadaniem  „Modernizacja systemu instalacji wentylacji mechanicznej – montaż wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej z rekuperacją”.


Systematycznie demontowane są elementy istniejącego systemu wentylacji.

 

Umowa na modernizację czytelń podpisana

9 sierpnia 2018 r. w siedzibie Biblioteki Narodowej, podpisano umowę na realizację prac w ramach zadania„Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w zespole budynków „A” Biblioteki Narodowej w Warszawie przy al. Niepodległości 213” w zakresie przebudowy czytelń i przestrzeni ogólnodostępnych wraz z zabudową patio oraz dostawą sprzętu i wyposażenia w ramach przedsięwzięcia pn.: „Nowa Biblioteka Rzeczypospolitej - modernizacja czytelń i przestrzeni publicznych Biblioteki Narodowej w Warszawie”.


Jako pierwszy etap prac realizowane będzie zadanie pn.: „Modernizacja systemu instalacji wentylacji mechanicznej – montaż wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej z rekuperacją”. Wykonane zostaną nowe instalacje: wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła (rekuperacja) oraz ogrzewania i klimatyzacji wraz z niezbędną infrastrukturą elektryczną i teletechniczną.


Wybranym w drodze przetargu wykonawcą modernizacji została warszawska firma Prochem S.A.


Umowę podpisali Grażyna Spiechowicz-Kristensen, zastępca dyrektora Biblioteki Narodowej i Jarosław Stępniewski, Prezes Zarządu Prochem S.A. w obecności przedstawicieli wykonawcy, projektanta - firmy Konior Studio - oraz Biblioteki Narodowej, m.in. dyrektora BN dr. Tomasza Makowskiego.

Planowany termin zakończenia prac to sierpień 2020 roku.

 

Kolejna umowa podpisana

26 kwietnia 2018 r., w ramach projektu „Modernizacja energetyczna w budynkach „A” Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 w Warszawie” została podpisana kolejna umowa na realizację robót budowlanych.

Prace będą polegały na dociepleniu i pokryciu stropodachu oraz dostawie i montażu paneli fotowoltaicznych przetwarzających światło słoneczne w energię elektryczną.

Zgodnie z umową zakończenie prac przewidziane jest na koniec sierpnia 2019 roku.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

W dniu 4.12.2017 r. Biblioteka Narodowa ogłosiła przetarg na „Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w zespole budynków „A” Biblioteki Narodowej w Warszawie przy al. Niepodległości 213 w zakresie przebudowy czytelń i przestrzeni ogólnodostępnych wraz z zabudową patio oraz dostawą sprzętu i wyposażenia w ramach przedsięwzięcia pn.: ,,Nowa Biblioteka Rzeczypospolitej - modernizacja czytelń i przestrzeni publicznych Biblioteki Narodowej w Warszawie".

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w zespole budynków „A” Biblioteki Narodowej w zakresie przebudowy czytelń i przestrzeni ogólnodostępnych wraz z zabudową patio oraz dostawa sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej w Bibliotece Narodowej, al. Niepodległości 213 w Warszawie, zgodnie z dokumentacją projektową i Opisem Przedmiotu Zamówienia.

Przedmiot niniejszego zamówienia podzielony jest na dwa etapy:

  • Etap I obejmuje wykonanie zadania pn.: „Modernizacja systemu instalacji wentylacji mechanicznej – montaż wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej z rekuperacją”, w ramach Projektu pn.: „Modernizacja energetyczna w budynkach »A« Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 w Warszawie”.
  • Etap II obejmuje wykonanie dwóch zadań pn.: „Roboty budowlane” oraz „Sprzęt i wyposażenie”, w ramach Projektu pn.: „Modernizacja czytelń i przestrzeni publicznych Biblioteki Narodowej”.

Szczegóły postępowania dostępne są pod adresem: /bip/zamowienia-publiczne

 

Październik 2017

Zwiększenie dofinansowania projektu „Modernizacja energetyczna w budynkach „A” Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 w Warszawie”.

W dniu 6 października Pani Grażyna Spiechowicz–Kristensen Zastępca Dyrektora Biblioteki Narodowej i Pan Artur Szymon Michalski zastępca prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisali aneks do umowy o dofinansowanie projektu „Modernizacja energetyczna w budynkach „A” Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 w Warszawie”.

Zgodnie z jego zapisami całkowity koszt projektu wyniesie 12,55 mln zł, natomiast dofinansowanie z Funduszy Europejskich wzrośnie do kwoty 6,2 mln zł.

 

Lipiec 2017

Podpisana umowa z wykonawcą na modernizację instalacji oświetleniowej.

W dniu 26 lipca 2017 r. podpisano pierwszą umowę w ramach zadania pn.: „Modernizacja energetyczna w budynkach „A” Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 w Warszawie” dofinansowanego  z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

Zakres prac obejmuje wymianę instalacji oświetleniowej w toaletach budynku „A” wraz z wymianą opraw oświetleniowych na energooszczędne źródła światła typu LED oraz oświetlenie kierunkowe i ewakuacyjne.

Ponadto, w budynku „A”,  wykonany zostanie system sterowania oświetleniem w celu inteligentnego zarządzania energią. 

W ramach instalacji systemu zastosowane zostaną nowoczesne urządzenia służące optymalizacji zużycia energii elektrycznej, jak np.: czujniki natężenia oświetlenia (wyłączające oświetlenie wraz z osiągnięciem odpowiedniego poziomu oświetlenia naturalnego) , czujniki natężenia oświetlenia z funkcją czujników ruchu i obecności, urządzenia do przesyłania danych, panele sterujące, itp.

Zastosowanie systemu umożliwi obniżenie zużycia energii elektrycznej.

 

Zdjęcie z archiwum Narodowego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Grudzień 2016

Biblioteka Narodowa uzyskała fundusze na modernizację energetyczną budynków „A” przy al. Niepodległości 213 w Warszawie.

Dzięki podpisaniu umowy na dofinansowanie projektu Biblioteka Narodowa będzie mogła  przeprowadzić szereg prac budowlanych, unowocześniając system wentylacji w swojej głównej siedzibie. Celem inwestycji jest redukcja emisji zanieczyszczeń oraz zwiększenie efektywności energetycznej infrastruktury Biblioteki Narodowej przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.

Działania te wpisują się w ideę ochrony środowiska poprzez zastosowanie rozwiązań energooszczędnych w infrastrukturze publicznej oraz poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

Projekt będzie realizowany w ramach poddziałania 1.3.1 „Zmniejszenie emisyjności gospodarki I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

Umowę podpisali Pani Grażyna Spiechowicz-Kristensen, zastępca dyrektora Biblioteki Narodowej i Pan Artur Szymon Michalski, zastępca prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

___________

Zgłaszanie ewentualnych nieprawidłowości przy realizacji projektu