Niepodległa logoTeraz: otwarte  |  pon.–sob. 8.30–20.30 

Modernizacja energetyczna - Biblioteka Narodowa

Nowa Biblioteka Rzeczypospolitej - baner

Modernizacja energetyczna w budynkach „A” Biblioteki Narodowej
przy al. Niepodległości 213 w Warszawie

Siedziba główna Biblioteki Narodowej ma być miejscem zachęcającym do odwiedzin, inspirującym, wpisującym się w oczekiwania współczesnego świata, warto więc by funkcjonowała w sposób przyjazny środowisku. W tym celu powstał projekt modernizacji energetycznej, który poprzez wdrożenie szeregu działań związanych m.in. z modyfikacją systemów docieplenia, wentylacji i oświetlenia, umożliwi obniżenie poziomu zużycia energii w budynkach Biblioteki oraz przyczyni się do zmniejszenia ilości emitowanych zanieczyszczeń. Efektem tych działań będzie poprawa jakości otaczającego powietrza. Oznacza to lepsze warunki korzystania z infrastruktury Biblioteki dla odwiedzających jak i pracowników, a w dalszej perspektywie również poprawę estetyki otoczenia oraz lepszy stan zdrowia okolicznej społeczności.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu to 12 550 418, 22 zł, przy czym wkład Funduszy Europejskich zakładany jest na 6 223 207,08 zł.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Aktualności

Umowa na modernizację czytelń podpisana

9 sierpnia 2018 r. w siedzibie Biblioteki Narodowej, podpisano umowę na realizację prac w ramach zadania„Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w zespole budynków „A” Biblioteki Narodowej w Warszawie przy al. Niepodległości 213” w zakresie przebudowy czytelń i przestrzeni ogólnodostępnych wraz z zabudową patio oraz dostawą sprzętu i wyposażenia w ramach przedsięwzięcia pn.: „Nowa Biblioteka Rzeczypospolitej - modernizacja czytelń i przestrzeni publicznych Biblioteki Narodowej w Warszawie”.


Jako pierwszy etap prac realizowane będzie zadanie pn.: „Modernizacja systemu instalacji wentylacji mechanicznej – montaż wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej z rekuperacją”. Wykonane zostaną nowe instalacje: wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła (rekuperacja) oraz ogrzewania i klimatyzacji wraz z niezbędną infrastrukturą elektryczną i teletechniczną.


Wybranym w drodze przetargu wykonawcą modernizacji została warszawska firma Prochem S.A.


Umowę podpisali Grażyna Spiechowicz-Kristensen, zastępca dyrektora Biblioteki Narodowej i Jarosław Stępniewski, Prezes Zarządu Prochem S.A. w obecności przedstawicieli wykonawcy, projektanta - firmy Konior Studio - oraz Biblioteki Narodowej, m.in. dyrektora BN dr. Tomasza Makowskiego.

Planowany termin zakończenia prac to sierpień 2020 roku.

Kolejna umowa podpisana

26 kwietnia 2018 r., w ramach projektu „Modernizacja energetyczna w budynkach „A” Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 w Warszawie” została podpisana kolejna umowa na realizację robót budowlanych.

Prace będą polegały na dociepleniu i pokryciu stropodachu oraz dostawie i montażu paneli fotowoltaicznych przetwarzających światło słoneczne w energię elektryczną.

Zgodnie z umową zakończenie prac przewidziane jest na koniec sierpnia 2019 roku.

Ogłoszenie o zamówieniu

W dniu 4.12.2017 r. Biblioteka Narodowa ogłosiła przetarg na „Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w zespole budynków „A” Biblioteki Narodowej w Warszawie przy al. Niepodległości 213 w zakresie przebudowy czytelń i przestrzeni ogólnodostępnych wraz z zabudową patio oraz dostawą sprzętu i wyposażenia w ramach przedsięwzięcia pn.: ,,Nowa Biblioteka Rzeczypospolitej - modernizacja czytelń i przestrzeni publicznych Biblioteki Narodowej w Warszawie".

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w zespole budynków „A” Biblioteki Narodowej w zakresie przebudowy czytelń i przestrzeni ogólnodostępnych wraz z zabudową patio oraz dostawa sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej w Bibliotece Narodowej, al. Niepodległości 213 w Warszawie, zgodnie z dokumentacją projektową i Opisem Przedmiotu Zamówienia.

Przedmiot niniejszego zamówienia podzielony jest na dwa etapy:

  • Etap I obejmuje wykonanie zadania pn.: „Modernizacja systemu instalacji wentylacji mechanicznej – montaż wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej z rekuperacją”, w ramach Projektu pn.: „Modernizacja energetyczna w budynkach »A« Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 w Warszawie”.
  • Etap II obejmuje wykonanie dwóch zadań pn.: „Roboty budowlane” oraz „Sprzęt i wyposażenie”, w ramach Projektu pn.: „Modernizacja czytelń i przestrzeni publicznych Biblioteki Narodowej”.

Szczegóły postępowania dostępne są pod adresem: /bip/zamowienia-publiczne

Październik 2017

Zwiększenie dofinansowania projektu „Modernizacja energetyczna w budynkach „A” Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 w Warszawie”.

W dniu 6 października Pani Grażyna Spiechowicz–Kristensen Zastępca Dyrektora Biblioteki Narodowej i Pan Artur Szymon Michalski zastępca prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisali aneks do umowy o dofinansowanie projektu „Modernizacja energetyczna w budynkach „A” Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 w Warszawie”.

Zgodnie z jego zapisami całkowity koszt projektu wyniesie 12,55 mln zł, natomiast dofinansowanie z Funduszy Europejskich wzrośnie do kwoty 6,2 mln zł.

Lipiec 2017

Podpisana umowa z wykonawcą na modernizację instalacji oświetleniowej.

W dniu 26 lipca 2017 r. podpisano pierwszą umowę w ramach zadania pn.: „Modernizacja energetyczna w budynkach „A” Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 w Warszawie” dofinansowanego  z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

Zakres prac obejmuje wymianę instalacji oświetleniowej w toaletach budynku „A” wraz z wymianą opraw oświetleniowych na energooszczędne źródła światła typu LED oraz oświetlenie kierunkowe i ewakuacyjne.

Ponadto, w budynku „A”,  wykonany zostanie system sterowania oświetleniem w celu inteligentnego zarządzania energią. 

W ramach instalacji systemu zastosowane zostaną nowoczesne urządzenia służące optymalizacji zużycia energii elektrycznej, jak np.: czujniki natężenia oświetlenia (wyłączające oświetlenie wraz z osiągnięciem odpowiedniego poziomu oświetlenia naturalnego) , czujniki natężenia oświetlenia z funkcją czujników ruchu i obecności, urządzenia do przesyłania danych, panele sterujące, itp.

Zastosowanie systemu umożliwi obniżenie zużycia energii elektrycznej.

Zdjęcie z archiwum Narodowego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Grudzień 2016

Biblioteka Narodowa uzyskała fundusze na modernizację energetyczną budynków „A” przy al. Niepodległości 213 w Warszawie.

Dzięki podpisaniu umowy na dofinansowanie projektu Biblioteka Narodowa będzie mogła  przeprowadzić szereg prac budowlanych, unowocześniając system wentylacji w swojej głównej siedzibie. Celem inwestycji jest redukcja emisji zanieczyszczeń oraz zwiększenie efektywności energetycznej infrastruktury Biblioteki Narodowej przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.

Działania te wpisują się w ideę ochrony środowiska poprzez zastosowanie rozwiązań energooszczędnych w infrastrukturze publicznej oraz poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

Projekt będzie realizowany w ramach poddziałania 1.3.1 „Zmniejszenie emisyjności gospodarki I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

Umowę podpisali Pani Grażyna Spiechowicz-Kristensen, zastępca dyrektora Biblioteki Narodowej i Pan Artur Szymon Michalski, zastępca prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

___________

Zgłaszanie ewentualnych nieprawidłowości przy realizacji projektu