Modernizacja energetyczna w budynkach „A” Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 w Warszawie - Biblioteka Narodowa

EN

Modernizacja energetyczna w budynkach „A” Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 w Warszawie

Siedziba główna Biblioteki Narodowej ma być miejscem zachęcającym do odwiedzin, inspirującym, wpisującym się w oczekiwania współczesnego świata, warto więc by funkcjonowała w sposób przyjazny środowisku. W tym celu powstał projekt modernizacji energetycznej, który poprzez wdrożenie szeregu działań związanych m.in. z modyfikacją systemów docieplenia, wentylacji i oświetlenia, umożliwi obniżenie poziomu zużycia energii w budynkach Biblioteki oraz przyczyni się do zmniejszenia ilości emitowanych zanieczyszczeń. Efektem tych działań będzie poprawa jakości otaczającego powietrza. Oznacza to lepsze warunki korzystania z infrastruktury Biblioteki dla odwiedzających jak i pracowników, a w dalszej perspektywie również poprawę estetyki otoczenia oraz lepszy stan zdrowia okolicznej społeczności.

Zakres prac w ramach projektu:

 • modernizacja instalacji c.o.
 • regulacja systemu centralnego ogrzewania
 • docieplenie stropodachu niewentylowanego warstwą docieplającą i wyrównawczą oraz pokrycie dachu papą termozgrzewalną
 • modernizacja systemu instalacji wentylacji mechanicznej
 • montaż wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z rekuperacją
 • modernizacja systemu do transportu materiałów bibliotecznych
 • modernizacja windy towarowej
 • wymiana opraw oświetleniowych w toaletach na nowe energooszczędne LED
 • montaż paneli fotowoltaicznych
 • wymiana opraw oświetleniowych zewnętrznych na nowe energooszczędne.

Całkowity koszt realizacji projektu to 17 346 824,40 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich z Funduszu Spójności: 9 449 107,40 zł oraz dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu: 7 897 717,00 zł.

Aktualności

Zakończenie realizacji projektu

Z końcem maja 2021 roku zakończyły się wszystkie prace budowlane, montażowe i instalacyjne realizowane w ramach projektu pn.: „Modernizacja energetyczna w budynkach „A” Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 w Warszawie”.

Najważniejsze wykonane prace to:

 • docieplenie i izolacja przeciwwodna dachu
 • montaż paneli i instalacji fotowoltaicznej
 • montaż wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z rekuperacją
 • płukanie i regulacja systemu centralnego ogrzewania
 • modernizacja systemu do transportu materiałów bibliotecznych
 • system zarządzania oświetleniem i wymiana opraw oświetleniowych w toaletach na nowe energooszczędne LED.

Efektem realizacji projektu są m.in.:

 • docieplenie stropodachu o łącznej powierzchni – 10 195,0 m2
 • zainstalowanie central wentylacyjnych o sprawności odzysku ciepła ok. 80%
 • wprowadzenie systemu zarządzania energią elektryczną wykorzystywaną w budynku do oświetlenia, co spowodowało oszczędność na poziomie 20%
 • wymiana 79 szt. opraw w sanitariatach budynku A3
 • instalacja zestawu paneli fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną
  o łącznej mocy 77,17 kWp
 • szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (tony równoważnika CO2)
  – 1 552,12
 • zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (kWh/rok) – 4 909 211,23
 • zmniejszenie zużycia energii końcowej (GJ/rok) – 16 789,97
 • ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej (MWh/rok) – 535,50
 • ilość zaoszczędzonej energii cieplnej (GJ/rok) – 14 862,15.

W poniedziałek 14 czerwca 2021 roku odbyła się konferencja zamykająca projekt, którą otworzył dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej. Przebieg i szczegóły inwestycji zaprezentował Artur Galiński, kierownik Zakładu Inwestycji i Remontów.

Konferencja

Zapraszamy na konferencję kończącą projekt „Modernizacja energetyczna w budynkach „A” Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 w Warszawie” w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020. Konferencja odbędzie się w poniedziałek 14 czerwca 2021 roku o godzinie 10.00 w trybie zdalnym.

Realizacja projektu, między innymi poprzez modyfikację systemów docieplenia oraz wentylacji i oświetlenia, umożliwi obniżenie poziomu zużycia energii w budynkach Biblioteki oraz przyczyni się do zmniejszenia ilości emitowanych zanieczyszczeń.

Najważniejsze prace wykonane w ramach realizacji projektu to:

 • docieplenie i izolacja dachu
 • montaż paneli i instalacji fotowoltaicznej
 • montaż wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z rekuperacją
 • płukanie i regulacja systemu centralnego ogrzewania
 • modernizacja systemu do transportu materiałów bibliotecznych
 • system zarządzania oświetleniem i wymiana opraw oświetleniowych na nowe.

Całkowita wartość projektu: 17 346 824,40 zł
Wartość dofinansowania z UE z Funduszu Spójności: 9 449 107,43 zł
Wartość dofinansowania ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego
i Sportu: 7 897 716,97 zł

Link do konferencji

Postęp prac (stan na marzec 2021)

Kontynuowane są prace związane z dostawą, montażem i uruchomieniem nowych central wentylacyjnych.

Więcej zdjęć w galerii.

Postęp prac (stan na luty 2021)

Kontynuowane są prace związane z dostawą, montażem i uruchomieniem nowych central wentylacyjnych.

Postęp prac (stan na styczeń 2021)

Kontynuowane są prace związane z dostawą, montażem i uruchomieniem nowych central wentylacyjnych.

Więcej zdjęć w galerii.

Postęp prac (stan na listopad/grudzień 2020)

Kontynuowane są prace związane z dostawą i montażem nowych central wentylacyjnych.

Więcej zdjęć w galerii.

Postęp prac (stan na październik 2020)

Kontynuowane są prace związane z dostawą i montażem nowych central wentylacyjnych.

Więcej zdjęć w galerii.

Postęp prac (stan na lipiec 2020)

Montaż elementów wentylacji w pomieszczeniach czytelń i księgarni.

Postęp prac (stan na maj 2020)

Panele fotowoltaiczne na dachach gmachu Biblioteki Narodowej
Panele fotowoltaiczne na dachach gmachu Biblioteki Narodowej

Postęp prac (stan na luty 2020)

Na dachach budynku Biblioteki Narodowej zamontowano panele fotowoltaiczne.

Panele fotowoltaiczne na dachach BN

Postęp prac (stan na listopad 2019)

Elementy remonotowe

Montowane są nowe rozdzielacze i rury ciepła technicznego. Nowe elementy systemu są płukane i przygotowywane do uruchomienia.

Rury technologiczne

Oczyszczone pomieszczenia starych wentylatorni izolowane są wełna mineralną.

Wenetylatornia

Postęp prac (stan na wrzesień 2019)

Wbudowano główne piony wentylacyjne, trwa montaż instalacji wentylacyjnej w czytelni ogólnej i czytelni specjalistycznej

Zainstalowano nowe rozdzielnie elektryczne.

Trwają próby ciśnieniowe instalacji grzewczej.

Postęp prac (stan na lipiec/sierpień 2019)

Postępują prace związane z ociepleniem i izolacją dachu. Na części powierzchni ułożono warstwę izolacji termicznej oraz przeciwwilgociowej.

Część pomieszczeń wentylatorni została już oczyszczona, odświeżona i przygotowana na dostawę urządzeń.

W czytelni ogólnej i czytelni specjalistycznej zamontowano elementy układu wentylacji.

Postęp prac – stan na lipiec 2019

Niezwłocznie po podpisaniu umowy na docieplenie i pokrycie stropodachu nad modernizowanymi czytelniami, wykonawca przystąpił do realizacji prac. Stare pokrycie dachów wraz z warstwą izolacyjną demontowane jest etapami.

Po przygotowaniu podłoża przystąpiono do układania nowej warstwy izolacji wodoszczelnej i izolacji termicznej.

Kontynuowano prace przy wymianie instalacji zasilających urządzenia systemu wentylacji oraz prace przy przygotowywaniu pomieszczeń na potrzeby central wentylacyjnych.

Modernizacja energetyczna – podpisanie umowy na docieplenie i pokrycie dachu oraz dostawę i montaż paneli fotowoltaicznych.

W dniu 24 kwietnia 2019 r. w siedzibie Biblioteki narodowej podpisano umowę z wykonawcą na docieplenie stropodachu niewentylowanego warstwą docieplającą i wyrównawczą oraz pokrycie dachu papą termozgrzewalną, dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych. Zadanie będzie realizowane  w ramach Projektu pn.: "Modernizacja energetyczna w budynkach A Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 w Warszawie".

Ze strony Biblioteki Narodowej umowę podpisała Pani Grażyna Grażyna Spiechowicz-Kristensen, zastępca dyrektora Biblioteki Narodowej, ze strony wykonawcy, firmy Eurobudowa Sp. z o.o., Pan Janusz Kiełczykowski – Pełnomocnik Zarządu.

Realizacja umowy nastąpi w 2 etapach, a zakończenie całości prac planowane jest na 2 połowę 2020 roku.

Postęp prac – stan na kwiecień 2019

Kontynuowano prace  związane z modernizacją systemów wentylacyjnych.

Systematycznie demontowane są centrale i kanały wentylacyjne. Pomieszczenia wentylatorni są oczyszczane i przygotowywane do montażu nowych urządzeń. Jednostki niezbędne do zapewnienia odpowiednich warunków zbiorom biblioteki pozostają w ciągłej pracy. Ich demontaż nastąpi dopiero w momencie, gdy możliwe będzie szybkie przełączenie pomieszczeń ze zbiorami do nowego systemu.

Dokonano częściowej wymiany instalacji zasilającej urządzenia systemu wentylacji.

Zwiększenie dofinansowania projektu 

Na wniosek Biblioteki Narodowej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyraził zgodę na zwiększenie dofinansowania projektu pn.: „Modernizacja energetyczna w budynkach „A” Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 w Warszawie” w ramach w ramach POIiŚ 2014–2020, Oś priorytetowa I, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej.

W dniu 19 grudnia 2018 roku podpisany został aneks do umowy zwiększający dofinansowanie projektu ze środków EFRR o kwotę  3 230 054,79 zł. 
Po dokonanych zmianach całkowita wartość projektu wynosi: 16 550 418,22 zł.

Modernizacja systemu instalacji wentylacji mechanicznej – postęp prac

Równolegle z pracami przy modernizacji czytelń postępują prace związane z zadaniem  „Modernizacja systemu instalacji wentylacji mechanicznej – montaż wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej z rekuperacją”.


Systematycznie demontowane są elementy istniejącego systemu wentylacji.

Umowa na modernizację czytelń podpisana

9 sierpnia 2018 r. w siedzibie Biblioteki Narodowej, podpisano umowę na realizację prac w ramach zadania„Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w zespole budynków „A” Biblioteki Narodowej w Warszawie przy al. Niepodległości 213” w zakresie przebudowy czytelń i przestrzeni ogólnodostępnych wraz z zabudową patio oraz dostawą sprzętu i wyposażenia w ramach przedsięwzięcia pn.: „Nowa Biblioteka Rzeczypospolitej – modernizacja czytelń i przestrzeni publicznych Biblioteki Narodowej w Warszawie”.


Jako pierwszy etap prac realizowane będzie zadanie pn.: „Modernizacja systemu instalacji wentylacji mechanicznej – montaż wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej z rekuperacją”. Wykonane zostaną nowe instalacje: wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła (rekuperacja) oraz ogrzewania i klimatyzacji wraz z niezbędną infrastrukturą elektryczną i teletechniczną.


Wybranym w drodze przetargu wykonawcą modernizacji została warszawska firma Prochem S.A.


Umowę podpisali Grażyna Spiechowicz-Kristensen, zastępca dyrektora Biblioteki Narodowej i Jarosław Stępniewski, Prezes Zarządu Prochem S.A. w obecności przedstawicieli wykonawcy, projektanta – firmy Konior Studio – oraz Biblioteki Narodowej, m.in. dyrektora BN dr. Tomasza Makowskiego.

Planowany termin zakończenia prac to sierpień 2020 roku.

Kolejna umowa podpisana

26 kwietnia 2018 r., w ramach projektu „Modernizacja energetyczna w budynkach „A” Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 w Warszawie” została podpisana kolejna umowa na realizację robót budowlanych.

Prace będą polegały na dociepleniu i pokryciu stropodachu oraz dostawie i montażu paneli fotowoltaicznych przetwarzających światło słoneczne w energię elektryczną.

Zgodnie z umową zakończenie prac przewidziane jest na koniec sierpnia 2019 roku.

Ogłoszenie o zamówieniu

W dniu 4.12.2017 r. Biblioteka Narodowa ogłosiła przetarg na „Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w zespole budynków „A” Biblioteki Narodowej w Warszawie przy al. Niepodległości 213 w zakresie przebudowy czytelń i przestrzeni ogólnodostępnych wraz z zabudową patio oraz dostawą sprzętu i wyposażenia w ramach przedsięwzięcia pn.: ,,Nowa Biblioteka Rzeczypospolitej – modernizacja czytelń i przestrzeni publicznych Biblioteki Narodowej w Warszawie".

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w zespole budynków „A” Biblioteki Narodowej w zakresie przebudowy czytelń i przestrzeni ogólnodostępnych wraz z zabudową patio oraz dostawa sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej w Bibliotece Narodowej, al. Niepodległości 213 w Warszawie, zgodnie z dokumentacją projektową i Opisem Przedmiotu Zamówienia.

Przedmiot niniejszego zamówienia podzielony jest na dwa etapy:

 • Etap I obejmuje wykonanie zadania pn.: „Modernizacja systemu instalacji wentylacji mechanicznej – montaż wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej z rekuperacją”, w ramach Projektu pn.: „Modernizacja energetyczna w budynkach »A« Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 w Warszawie”.
 • Etap II obejmuje wykonanie dwóch zadań pn.: „Roboty budowlane” oraz „Sprzęt i wyposażenie”, w ramach Projektu pn.: „Modernizacja czytelń i przestrzeni publicznych Biblioteki Narodowej”.

Szczegóły postępowania dostępne są pod adresem: /bip/zamowienia-publiczne

Zwiększenie dofinansowania projektu „Modernizacja energetyczna w budynkach „A” Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 w Warszawie”

Październik 2017

W dniu 6 października Pani Grażyna Spiechowicz–Kristensen Zastępca Dyrektora Biblioteki Narodowej i Pan Artur Szymon Michalski zastępca prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisali aneks do umowy o dofinansowanie projektu „Modernizacja energetyczna w budynkach „A” Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 w Warszawie”.

Zgodnie z jego zapisami całkowity koszt projektu wyniesie 12,55 mln zł, natomiast dofinansowanie z Funduszy Europejskich wzrośnie do kwoty 6,2 mln zł.

Podpisana umowa z wykonawcą na modernizację instalacji oświetleniowej

Lipiec 2017

W dniu 26 lipca 2017 r. podpisano pierwszą umowę w ramach zadania pn.: „Modernizacja energetyczna w budynkach „A” Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 w Warszawie” dofinansowanego  z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

Zakres prac obejmuje wymianę instalacji oświetleniowej w toaletach budynku „A” wraz z wymianą opraw oświetleniowych na energooszczędne źródła światła typu LED oraz oświetlenie kierunkowe i ewakuacyjne.

Ponadto, w budynku „A”,  wykonany zostanie system sterowania oświetleniem w celu inteligentnego zarządzania energią. 

W ramach instalacji systemu zastosowane zostaną nowoczesne urządzenia służące optymalizacji zużycia energii elektrycznej, jak np.: czujniki natężenia oświetlenia (wyłączające oświetlenie wraz z osiągnięciem odpowiedniego poziomu oświetlenia naturalnego) , czujniki natężenia oświetlenia z funkcją czujników ruchu i obecności, urządzenia do przesyłania danych, panele sterujące, itp.

Zastosowanie systemu umożliwi obniżenie zużycia energii elektrycznej.

Biblioteka Narodowa uzyskała fundusze na modernizację energetyczną budynków „A” przy al. Niepodległości 213 w Warszawie

Grudzień 2016

Zdjęcie z archiwum Narodowego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Zdjęcie z archiwum Narodowego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dzięki podpisaniu umowy na dofinansowanie projektu Biblioteka Narodowa będzie mogła  przeprowadzić szereg prac budowlanych, unowocześniając system wentylacji w swojej głównej siedzibie. Celem inwestycji jest redukcja emisji zanieczyszczeń oraz zwiększenie efektywności energetycznej infrastruktury Biblioteki Narodowej przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.

Działania te wpisują się w ideę ochrony środowiska poprzez zastosowanie rozwiązań energooszczędnych w infrastrukturze publicznej oraz poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

Projekt będzie realizowany w ramach poddziałania 1.3.1 „Zmniejszenie emisyjności gospodarki I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

Umowę podpisali Pani Grażyna Spiechowicz-Kristensen, zastępca dyrektora Biblioteki Narodowej i Pan Artur Szymon Michalski, zastępca prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

___________

Zgłaszanie ewentualnych nieprawidłowości przy realizacji projektu