Patrimonium – zabytki piśmiennictwa - Biblioteka Narodowa

EN

Patrimonium – zabytki piśmiennictwa

Projekt „Patrimonium – zabytki piśmiennictwa” to kontynuacja digitalizacji zbiorów specjalnych – w tym najważniejszych zabytków Narodowego Zasobu Bibliotecznego – Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej i udostępnienie ich za pośrednictwem biblioteki cyfrowej POLONA.

Przedmiotem projektu „Patrimonium – Zabytki piśmiennictwa” jest digitalizacja zbiorów specjalnych dwóch największych bibliotek w kraju i ich udostępnienie za pośrednictwem biblioteki cyfrowej POLONA w celu wykorzystania m.in. na potrzeby naukowe, artystyczne, historyczne i edukacyjne. W efekcie realizacji projektu do otwartych zasobów on-line trafi ponad 140 tysięcy obiektów cyfrowych. Projekt jest odpowiedzią na oczekiwania różnych grup użytkowników – w szczególności studentów, nauczycieli i wykładowców oraz instytucji kultury wykorzystujących zasoby cyfrowe. Pozwoli im na ponowne udostępnienie obiektów bez żadnych ograniczeń, z możliwością ponownego ich wykorzystania.

Nowy projekt wzmacnia współpracę pomiędzy centralną biblioteką państwa a największą i najstarszą biblioteką uniwersytecką w Polsce, które w ramach partnerstwa połączyły swoje katalogi w 2019 roku, a na początku 2020 roku zakończyły projekt „Patrimonium – digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej” wzbogacając zasoby POLONY o ponad milion obiektów cyfrowych.

Projekt będzie realizowany od 1 lipca 2020 roku do 30 listopada 2022 roku. Jego wartość wynosi 33 604 886,59 zł, z czego 84,63% stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – działanie „Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego”, poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”. Pozostałą część dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Kontakt

Biuro projektu
e-mail: patrimonium@bn.org.pl

Martyna Marcinkowska
kierownik projektu
tel. 22 608 22 05
e-mail: m.marcinkowska@bn.org.pl

Promocja

Liliana Skoczylas

Biuro Komunikacji i Promocji
tel. (22) 608 25 52
e-mail: l.skoczylas@bn.org.pl