Zadania realizowane z budżetu państwa - Biblioteka Narodowa

EN

Zadania realizowane z budżetu państwa

Dotacje dla BN 2024

 

 

 

 

W 2024 roku ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego udzielone zostały:

1. Dotacja celowa na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa dla zadania „Roboty budowlano – konserwatorskie w ramach wydatków niekwalifikowalnych powstałych przy realizacji wydatków kwalifikowalnych w ramach realizacji projektu pn.: „Modernizacja i aranżacja wnętrz Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) przy Placu Krasińskich 3/5 w Warszawie”.

Umowa Nr 34/DF-V/EK/2024 – kwota: 3 000 000,00 złotych

Zakres zadania obejmuje:

Roboty budowlane

w branży budowlanej: roboty konserwatorskie ścian, drzwi, roboty sztukatorskie, roboty budowlane w zakresie montażu sufitów podwieszonych, wykonanie nowych ościeży w pomieszczeniach piwnicy, prace odtworzeniowe i konserwatorskie posadzek w pomieszczeniach, w tym Sali Wilanowskiej i Sali Kariatyd;
w branży elektrycznej: montaż rozdzielnic, demontaże, montaż okablowania, instalacja oświetleniowa, instalacja gniazd wtykowych i siły, montaż tras kablowych;
w branży teletechnicznej: demontaże, dostawa montażu i uruchomienie Instalacji Systemu Sygnalizacji Pożarowej, Instalacji Sieci Strukturalnej i WLAN, Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu, Systemu Kontroli Dostępu, Systemu telewizji dozorowej (CCTV), Systemu integracji systemów bezpieczeństwa (SMS);
w branży sanitarnej: biały montaż, montaż instalacji gaszenia gazem,
roboty dodatkowe w branży budowlanej: malowanie antykorozyjne stalowych belek konstrukcyjnych stropów, demontaż i utylizacja belek podwalinowych, wypełnienie przestrzeni podpodłogowych warstwą styro-betonu oraz dozbrojenie posadzki betonowej, wzmocnienie nadproży i stropów oraz zszywanie ścian, frezowanie oraz uzupełnienie posadzek w miejscach występowania warstwy bitumicznej pod zdemontowanym parkietem, dostosowanie drzwi wewnętrznych do ujawnionych różnic poziomów posadzek, usuniecie kolizji instalacji wod.-kan; wzmocnienie nadproża w piwnicy, wymiana i uzupełnienie cegieł w ścianach, filarach i słupach piwnicy, uzupełnienie spoin oraz wykonanie iniekcji obluzowanych cegieł na ścianach i suficie w piwnicy, pogrubienie tynków w piwnicy, naprawa pęknięć konstrukcyjnych ścian i sufitów, wzmocnienie filarów ceglanych w piwnicy, zabezpieczenie antykorozyjne i ogniowe belek stropowych w piwnicy i nad I piętrem, wzmocnienie konstrukcyjne pękniętych posadzek kamiennych na parterze; zwiększenie ilości skucia i naprawy tynku na poziomach od 0 do +2 o ok. 10 15%, wymiana piaskowca na parterze z podbudową, konieczność zniwelowania różnic w poziomach istniejącej posadzki, wymiana bądź odtworzenie sztukaterii, wykonanie izolacji tarasu i warstw wykończeniowych nad wejściem głównym oraz wymiana 4 sztuk drzwi zewnętrznych na tarasy na I piętrze od strony zachodniej.


2. Dotacja celowa na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa dla zadania „Zakup sprzętu do prowadzenia działalności kulturalnej i ochrony dziedzictwa kulturowego w ramach realizacji projektu pn.: „Modernizacja i aranżacja wnętrz Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) przy Placu Krasińskich 3/5 w Warszawie”.

Umowa Nr 32/DF-V/EK/2024 – kwota: 1 745 000,00 złotych

Zakres zadania obejmuje:

Dostawa i montaż sprzętu do prowadzenia działalności kulturalnej i ochrony dziedzictwa kulturowego stanowiące pierwsze wyposażenie obiektu Pałac Krasińskich (Pałac Rzeczypospolitej), w tym m. in.: dostawę urządzeń, sprzętu, wyposażenia, gablot wraz z wyposażeniem sal edukacyjnych.


3. Dotacja celowa na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa na zakup Biblioteki Ordynacji Zamojskiej od spadkobierców Jana Zamoyskiego.

Umowa Nr 33/DF-V/EK/2024 – kwota: 55 000 000,00 złotych

4. Dotacja celowa ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa na sfinansowanie organizacji obchodów stulecia urodzin Zbigniewa Herberta

Umowa Nr 126/DF-VII/2024 – kwota: 350 000,00 złotych

5. Dotacja celowa ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa na sfinansowanie następującego zadania:

Stan czytelnictwa w Polsce (badanie naukowe BN) realizowane w ramach Planu Ewaluacji i Monitoringu NPRCz 2.0 na lata 2021–2025

Umowa Nr 105/DF-VII/2024 – kwota: 230 000,00 złotych

6. Dotacja celowa na sfinansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych w ramach wydatków kwalifikowalnych, stanowiących wkład własny następującego zadania: „Modernizacja i aranżacja wnętrz Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) przy Placu Krasińskich 3/5 w Warszawie”.

Umowa Nr  2/MFEOG/WW/2024 - kwota: 270 589,16 złotych

Zakres zadania obejmuje:

  • Nadzór inwestorski - koszty osobowe pracowników BN zaangażowanych w realizację projektu
  • Oferta kulturalna i edukacyjna
  • Szkolenia związane z zakresem projektu
  • Zarządzanie projektem - koszty osobowe pracowników BN zaangażowanych w realizację projektu
  • Promocja projektu
  • Zakup sprzętu do prowadzenia działalności kulturalnej i ochrony dziedzictwa kulturowego

7. Dotacja celowa na pokrycie kosztów związanych z obsługą Krajowej Rady Bibliotecznej i Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego.

8. Dotacja celowa na finansowanie kosztów obsługi Priorytetu 1 w ramach NPRCz. 2.0. w związku z realizacją Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025 [NPRCz 2.0], który został przyjęty przez Radę Ministrów uchwałą nr 69/2021 z dnia 21 maja 2021 roku  wraz z jej zmianą tj. uchwałą 23/2023 z dnia 14 lutego 202 r., realizowane w ramach Planu Ewaluacji i Monitoringu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025

9. Dotacja celowa na dofinansowanie działalności Centrum Kompetencji ds. digitalizacji zasobów bibliotecznych.

Umowa Nr 157/DF-VII/2024 - kwota: 400 000,00 złotych

10. Dotacja celowa na organizację oficjalnego otwarcia Pałacu Rzeczypospolitej 21 maja 2024 roku.

Umowa Nr 151/DF-VII/2024 - kwota: 800 000,00 złotych

11. Dotacja celowa na realizację Kierunku interwencji 1.2. „Budowa ogólnokrajowej sieci bibliotecznej poprzez zintegrowany system zarządzania zasobami bibliotek” – Priorytet 1 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

 

___________

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego