WPR Kultura + - Biblioteka Narodowa

EN

WPR Kultura +

KULTURA+ był uchwalonym przez Radę Ministrów wieloletnim programem rządowym na lata 2011–2015. W jego ramach zdefiniowano m.in. Priorytet „Digitalizacja”. Podstawowym celem Programu jest poprawa dostępu do kultury oraz zwiększenie uczestnictwa w kulturze w społecznościach lokalnych. Głównym celem Priorytetu jest natomiast wsparcie digitalizacji zasobów kultury poprzez zakup sprzętu do digitalizacji, sam proces digitalizacji oraz cyfrowe upowszechnianie zdigitalizowanych zbiorów. Program Dziedzictwo Cyfrowe zakłada finansowe wspieranie inicjatyw służących szeroko pojętej digitalizacji dziedzictwa kulturowego. Założeniem programu jest finansowe wsparcie digitalizacji.