Polityka prywatności - Biblioteka Narodowa

EN

Polityka prywatności

Informacja o ochronie danych osobowych osób fizycznych w związku z podpisywaniem umów użyczenia zbiorów Biblioteki Narodowej na wystawy oraz realizacją wypożyczeń

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. O ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem przekazanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Biblioteka Narodowa z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa. Jeżeli w ramach zlecenia wykonania usługi przekazane nam zostały dane osobowe pracownika zleceniodawcy, informujemy, iż niniejsza klauzula informacyjna ma zastosowanie także do nich i powinna zostać im przez Panią/Pana udostępniona.

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres administratora wskazany w ust. 1 bądź adres e-mail: daneosobowe@bn.org.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe niezbędne do podpisania umowy użyczenia zbiorów Biblioteki Narodowej na wystawę oraz do realizacji wypożyczenia obiektów, przetwarzane odpowiednio na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, to:
- umowa użyczenia: imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby uprawnionej do reprezentowania instytucji wypożyczającej obiekty (Biorącego do używania),
- protokół zdawczo-odbiorczy: imię, nazwisko oraz numer i rodzaj dokumentu tożsamości osoby upoważnionej do odbioru obiektów.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz ochrony mienia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO, w przypadku konieczności wjazdu samochodem na teren Biblioteki Narodowej, będziemy przetwarzali dane osobowe niezbędne do wydania przepustki dla osoby odbierającej lub zwracającej materiały: imię i nazwisko, nazwa instytucji będącej zleceniodawcą.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi w Bibliotece Narodowej przepisami kancelaryjno-archiwalnymi.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione Ministrowi właściwemu ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, jako organowi nadzorującemu, oraz innym odbiorcom na pisemny wniosek na podstawie przepisów prawa. Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez uprawnionych pracowników BN.

6. Zebrane od Pani/Pana dane osobowe z zasady nie będą przekazywane poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy, jednakże sytuacja taka może się zdarzyć. Jeśli będziemy musieli przenieść Państwa dane osobowe poza UE/EOG, dopilnujemy, aby istniały specjalne zabezpieczenia w postaci klauzul modelowych i zapewnimy, że odpowiedni poziom ochrony danych jest stosowany w celu ochrony danych.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi zawarcie umowy użyczenia zbiorów BN na wystawę i/lub wydanie obiektów na podstawie podpisanej umowy użyczenia.