Wywóz materiałów bibliotecznych za granicę - Biblioteka Narodowa

EN

Wywóz materiałów bibliotecznych za granicę

Pozwolenia na wywóz za granicę wymagają materiały biblioteczne należące do poniższych kategorii:

  • pojedyncze lub znajdujące się w zbiorach rękopisy, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 4.000 zł,
  • pojedyncze lub znajdujące się w zbiorach książki, które mają więcej niż 100 lat i ich wartość jest wyższa niż 6.000 zł,
  • pojedyncze mapy drukowane i partytury, które mają więcej niż 150 lat i ich wartość jest wyższa niż 6.000 zł,
  • pojedyncze fotografie, filmy oraz ich negatywy, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 6.000 zł,
  • oryginalne dzieła grafiki i matryce do ich wykonania oraz oryginalne plakaty, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 16.000 zł
  • wykonane na dowolnym materiale akwarele, gwasze, i pastele, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 16.000 zł,
  • kolekcje o znaczeniu historycznym, których wartość jest wyższa niż 16.000 zł,
  • zabytki wchodzące w skład zbiorów publicznych, wpisane do inwentarza muzeum albo wchodzące w skład narodowego zasobu bibliotecznego – niezależnie od wartości.

UWAGA: Przy wywozie poza granice Unii Europejskiej wymogiem uzyskania pozwolenia na wywóz za granicę objęte są wszystkie inkunabuły oraz rękopisy, które mają więcej niż 50 lat i nie należą do ich twórców – niezależnie od wartości.

Dyrektor Biblioteki Narodowej lub upoważniona przez niego osoba przed rozpatrzeniem wniosku o wydanie pozwolenia na wywóz materiałów bibliotecznych za granicę dokonuje oględzin obiektów objętych wnioskiem.

Wnioskodawca, który otrzymał pozwolenie na czasowy wywóz zabytkowych materiałów bibliotecznych za granicę, obowiązany jest powiadomić Dyrektora Biblioteki Narodowej o przywiezieniu materiałów objętych wnioskiem z powrotem do kraju nie później niż 14 dni po upływie ważności pozwolenia.

Postępowanie związane z rozpatrzeniem wniosku i wydaniem pozwolenia na wywóz materiałów bibliotecznych za granicę zajmuje około 30 dni. Prosimy o uwzględnianie tego terminu przy planowaniu wystaw zagranicznych i innych przedsięwzięć związanych z wywozem zabytkowych obiektów za granicę.

Szczegółowych informacji na temat formalności związanych z wydawaniem pozwoleń udziela:

Marta Wojciechowska
tel. (22) 608 22 93
e-mail: m.wojciechowska@bn.org.pl

Zobacz także:

Informacje na stronie Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów