Polityka prywatności - Biblioteka Narodowa

EN

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych w postępowaniu administracyjnym w przedmiocie pozwolenia na wywóz materiałów bibliotecznych za granicę

Informacja przekazywana zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem”.

1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Dyrektora Biblioteki Narodowej, dalej zwanego „Dyrektorem BN”, jest: Dyrektor Biblioteki Narodowej, al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa.

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych, pisząc na adres administratora wskazany w ust. 1 bądź adres e-mail: daneosobowe@bn.org.pl.

3. Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Dyrektorze BN – prowadzenia postępowań administracyjnych oraz postępowań przed sądami administracyjnymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710, z późn. zm.), ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r., poz. 1479), Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 1081/2012 z dnia 9 listopada 2012 r. do celów rozporządzenia Rady (WE) nr 116/2009 w sprawie wywozu dóbr kultury (Dz. Urz. (UE) L 324 z dnia 22.11.2012 r.) (sprostowanie Dz. Urz. (UE) L 93/86 z 28.03.2014 r.); podanie danych identyfikujących stronę postępowania, umożliwiających jego wszczęcie i prowadzenie, wynika z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735).

4. W celu określonym w pkt 3 administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

1) imię, nazwisko i miejsce zamieszkania wnioskodawcy / nazwa, siedziba i adres instytucji będącej wnioskodawcą oraz dane osoby uprawnionej do jej reprezentowania;
2) w przypadku wielokrotnych pozwoleń ogólnych (wyłącznie dla instytucji) – również imiona i nazwiska osób (pracowników instytucji) upoważnionych do podpisywania list wywożonych obiektów;
3) jeżeli wnioskodawca nie jest właścicielem obiektu – również dane właściciela;
4) jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika – dane pełnomocnika (imię, nazwisko, dokładny adres pełnomocnika).

5. Podanie przez Państwa danych na potrzeby realizacji celu wskazanego w pkt 3 jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa. Niepodanie wymaganych danych skutkuje brakiem możliwości wszczęcia procedury związanej z wydaniem pozwolenia na wywóz materiałów bibliotecznych za granicę.

6. W celu określonym w pkt 3 administrator przetwarza także inne dane (np. nr telefonu lub adres poczty elektronicznej), jeżeli zostały przez Państwa podane.

7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami kancelaryjno-archiwalnymi obowiązującymi w Bibliotece Narodowej. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez uprawnionych pracowników Biblioteki Narodowej.

8. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, dane osobowe określone w pkt 4 mogą być udostępnione innym uczestnikom tych postępowań. Dane osobowe mogą być udostępnione organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a więc prawomocnego zakończenia postępowań administracyjnych i przed sądami administracyjnymi, a po tym czasie zgodnie z przepisami dotyczącymi przechowywania i archiwizacji dokumentów administratora.

10. Mają Państwo prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych, zgodnie z art. 15 rozporządzenia; prawo to podlega ograniczeniu w przypadku żądania kopii danych, której udostępnienie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych podmiotów danych,
  • żądania ich sprostowania, zgodnie z art. 16 rozporządzenia, które jest ograniczone przez cele przetwarzania danych; nie można żądać uzupełnienia o dane, które wychodziłyby poza cel przetwarzania danych przez administratora,
  • żądania ograniczenia przetwarzania, zgodnie z art. 18 rozporządzenia, o ile żądanie nie wpływa na tok i wynik postępowania.

11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych stanowiącym realizację obowiązku prawnego administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c rozporządzenia nie przysługuje Państwu prawo:

  • żądania usunięcia danych zgodnie z art. 17 rozporządzenia,
  • żądania przeniesienia danych do innego administratora zgodnie z art. 20 rozporządzenia,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 rozporządzenia.

12. W przypadku zbierania danych w inny sposób niż od osoby, której dane dotyczą, dane mogą być pozyskiwane z publicznych rejestrów lub ewidencji, takich jak Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, rejestr zabytków, albo od innych organów władzy publicznej lub podmiotów wykonujących zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej albo od innych uczestników postępowania.

13. Dane osobowe nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

14. Dane osobowe z zasady nie będą przekazywane poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy, jednakże sytuacja taka może się zdarzyć. Jeśli będziemy musieli przenieść Państwa dane osobowe poza UE / EOG, dopilnujemy, aby istniały specjalne zabezpieczenia w postaci klauzul modelowych i zapewnimy, że odpowiedni poziom ochrony danych jest stosowany w celu ochrony danych.

15. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami ochrony danych w Bibliotece Narodowej.