Wydawnictwo - Biblioteka Narodowa

EN

Wydawnictwo

Profil Wydawnictwa Biblioteki Narodowej

Wydawnictwo jest integralną częścią Biblioteki Narodowej, która jako centralna biblioteka państwa gromadzi, opracowuje, udostępnia i wieczyście archiwizuje materiały biblioteczne powstałe w Polsce i za granicą, a dotyczące Polski. Biblioteka rozwija intensywną działalność naukową w trzech instytutach naukowych oraz innych komórkach. Prowadzi ożywioną zagraniczną współpracę naukową. Do statutowych zadań Biblioteki Narodowej należy wydawanie publikacji naukowych, metodycznych i dokumentacyjnych.

Wydawnictwo publikuje monografie naukowe o szczególnym znaczeniu w środowisku badaczy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, zwłaszcza historyków, literaturoznawców i naukowców zajmujących się nauką o informacji, a także dla przedstawicieli nauk teologicznych oraz nauk związanych ze sztuką i muzyką. Nad każdą publikacją pracują wybitni doświadczeni redaktorzy, wspierani przez znawców rękopisów i starych druków oraz przez historyków. Wiele publikacji to efekt wieloletnich prac całych zespołów ekspertów. Często publikacje Wydawnictwa Biblioteki Narodowej są zwieńczeniem współpracy z instytucjami zagranicznymi i polonijnymi, jak Qatar Museums, Fundacja Rzymska im. Margrabiny J. S. Umiastowskiej czy Papieski Instytut Studiów Kościelnych w Rzymie. Wiele publikacji prezentuje zawartość archiwów niedostępnych bezpośrednio dla czytelników, na przykład zbiory Instytutu Literackiego Kultura w Maisons-Laffitte, Muzeum Polskiego w Ameryce czy Archiwum Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w Fundacji „Biblioteca Benedeto Croce”.

W Wydawnictwie Biblioteki Narodowej są wydawane publikacje powstałe w wyniku badań prowadzonych przez Bibliotekę z zakresu bibliotekoznawstwa, nauki o książce i pokrewnych dziedzin wiedzy, w efekcie prac nad bibliografią narodową bieżącą na podstawie urzędowej rejestracji bibliograficznej publikacji zwartych i ciągłych oraz innych typów dokumentów, nad narodową bibliografią retrospektywną, bibliografią poloników zagranicznych, a także prowadzoną przez BN statystyką wydawnictw krajowych.

Biblioteka Narodowa wydaje trzy punktowane czasopisma naukowe: „Polish Libraries” i „Notes Konserwatorski” oraz „Rocznik Biblioteki Narodowej”

Wyróżniającą się częścią działalności Wydawnictwa Biblioteki Narodowej jest opracowywanie raportów dotyczących stanu czytelnictwa, stanu bibliotek, praktyk wydawniczych, bibliotecznych i czytelniczych w kraju i za granicą. Raporty te to monografie tematów, przygotowywane w wyniku pogłębionych analiz. Wydawane są regularnie od wielu lat i zawierają nie tylko dane statystyczne, ale także ich szczegółowy opis oraz naukową interpretację.

Biblioteka Narodowa jako centralna biblioteka państwa ma obowiązek chronić polskie dziedzictwo piśmiennicze. Publikacje związane z ochroną zbiorów mają więc szczególne znaczenie dla Wydawnictwa Biblioteki Narodowej. Są to książki i artykuły związane z konserwacją papieru i innych materiałów wykorzystywanych w produkcji książek, rękopisów i starodruków oraz teksty dotyczące digitalizacji, która odbywa się obecnie na wielką skalę w Bibliotece Narodowej.