Instrukcja dla autorów - Biblioteka Narodowa

EN

Instrukcja dla autorów

Wydawnictwo Biblioteki Narodowej przyjmuje do publikacji wyłącznie teksty oryginalne. Złożone teksty nie mogą być opublikowane wcześniej w innych miejscach (również jako publikacje online) ani też być rozpatrywane do publikacji w tym samym czasie przez inne wydawnictwo lub instytucję sprawczą.

Teksty powinny być nadsyłane pocztą elektroniczną na adres kierownika Wydawnictwa Biblioteki Narodowej. Wszystkie teksty powinny być zatytułowane oraz mieć wyraźnie i jednoznacznie określone autorstwo. Należy dołączyć abstrakt w języku polskim (ok. 700 znaków) oraz krótką informację o autorze (stopień naukowy, afiliacja, obszar zainteresowań, ostatnie publikacje).

Instrukcja dotycząca przygotowania tekstów:

Proponowany do publikacji tekst powinien zawierać spis treści obejmujący wszystkie sekcje ze wskazaniem na ich ważność (zaznaczone rzędy tytułów). Tekst powinien mieć jasną strukturę: wstęp zawierający główne tezy lub wskazujący na obszary badawcze, opisujący rozwiązania zastosowane w głównej części, część główną utworu z analizą tematu oraz wnioski, bibliografię i odpowiednie indeksy.

Obowiązujące formatowanie: MS Word, czcionka Times New Roman, wielkość 12 punktów dla tekstu głównego oraz 10 punktów dla przypisów, interlinia 1,5 wiersza. Dłuższe cytaty (powyżej 4 wierszy) powinny zostać zapisane czcionką o rozmiarze 10 punktów i zostać wyróżnione dodatkowo wcięciem z obu stron.

Tabele i wykresy, ponumerowane i z podaniem źródła, należy umieścić w tekście. Fotografie należy dostarczyć osobno, w jakości do druku. Materiał ilustracyjny powinien być opisany tytułem wraz z podaniem źródła. W przypadku materiałów zapożyczonych autor jest zobowiązany uzyskać zgodę na publikację właściciela praw autorskich.

W tekście głównym należy używać imion i nazwisk przywoływanych osób w pełnym brzmieniu – rozwijać inicjały imion, jeśli tylko jest to możliwe (imię danej osoby jest znane).

W tekście i w przypisach tytuły książek, artykułów, utworów, filmów oraz dzieł artystycznych zapisujemy kursywą. Tytuły gazet i czasopism zapisujemy czcionką prostą w cudzysłowie.

Tytuły prac cytowanych po raz pierwszy powinny być podawane w przypisie w pełnym brzmieniu. W przypadku cytowania po raz pierwszy publikacji obcojęzycznych – tytuł i dane bibliograficzne podajemy w języku publikacji. Przy ponownym cytowaniu pracy danego autora używamy zapisu skróconego „op. cit.”. Cytując dzieło z poprzedniego przypisu, stosujemy skrót „Ibidem”. Identyczne zasady powtórnego cytowania stosujemy przy artykułach z czasopism, prac zbiorowych, w wydawnictwach źródłowych itp.

Rekomendowany format przypisów bibliograficznych:

W. Sobucki, E. Jeżewska, Wiedza o papierze dla konserwatorów zbiorów, Warszawa 2015.

S. Wronkowska, Muzykalia z dawnej Biblioteki Załuskich zachowane w zbiorach Biblioteki Narodowej, „Rocznik Biblioteki Narodowej” 2015, t. 46, s. 45–67.

Amerykańska antropologia postmodernistyczna, red. M. Buchowski, Warszawa 1999.

M. Sikorska, Życie rodzinne, w: Współczesne społeczeństwo polskie, pod red. A. Gizy, M. Sikorskiej, Warszawa 2012, s. 189.

H. Arendt, Korzenie totalitaryzmu, tłum. D. Grinberg, M. Szawiel, Warszawa 2008.

W przypadku materiałów dostępnych online po adresie bibliograficznym należy podać adres internetowy wraz z datą dostępu:

A. Pietrzak, „Bazgrze iak Kura” czyli Fryderyk Chopin i powstańcy listopadowi w karykaturach Józefa Szymona Kurowskiego ze zbiorów Biblioteki Narodowej, „Rocznik Biblioteki Narodowej” 2014, t. 45, s. 7 – http://bn.org.pl/download/document/1437488701.pdf [dostęp: 01.02.2015].

Przy zapisie adresu bibliograficznego należy się posiłkować katalogami bibliotecznymi, np.:

Katalogiem Biblioteki Narodowej: http://katalogi.bn.org.pl/iii/encore
Katalogiem Biblioteki Kongresu: https://catalog.loc.gov/index.html