Zasady etyki - Biblioteka Narodowa

EN

Zasady etyki

Zasady etyki Wydawnictwa Biblioteki Narodowej

Wydawnictwo BN kieruje się zasadami etyki opartymi na wytycznych COPE – Committee on Publication Ethics (Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej). Zalecenia te można znaleźć na stronie https://publicationethics.org.

Stosowanie najwyższych standardów etycznych w praktykach publikacyjnych ma na celu przeciwdziałanie nieuczciwości i nierzetelności naukowej, a także przedstawianie jasnych i prawdziwych informacji na temat autorstwa publikowanych prac oraz zagwarantowanie poszanowania prawa autorskiego.

Autor ma obowiązek przedstawić pracę oryginalną, wykonaną przez niego osobiście, która nie jest obarczona plagiatem ani autoplagiatem, co oznacza, że autor nie może przypisać sobie utworu stworzonego przez inną osobę w całości bądź w części ani przedstawić własnego utworu, który został już opublikowany lub przekazany innemu wydawcy.

Autor ma także obowiązek unikać takich praktyk jak ghost authorshipguest authorship, czyli autorstwo, w którym pomija się osoby będące w jakiejś części lub w całości autorami tekstu lub mające wkład w powstanie pracy, oraz autorstwo gościnne, oznaczające przypisanie autorstwa lub współautorstwa osobom, które nie przyczyniły się do powstania dzieła.

Autor zgłaszający tekst do publikacji powinien w sposób jasny i precyzyjny określić autorstwo wszystkich części tekstu, a także podać wkład poszczególnych twórców zawartych w pracy koncepcji, osób inicjujących poprawki na etapie powstawania tekstu oraz na późniejszym etapie współpracujących z autorem podczas procesu autoryzacji zredagowanego tekstu, osób, które opracowały założenia metodyczne, strukturę tekstu itp.

Nieakceptowalne jest także podawanie fałszywych danych, fikcyjnych i niepopartych niczym informacji w tekście proponowanym do publikacji.

By wyeliminować możliwość popełnienia plagiatu lub autoplagiatu, Wydawnictwo Biblioteki Narodowej stosuje wszelkie dostępne środki, m.in. system antyplagiatowy Antyplagiat.pl. Jeśli po pierwszej ewaluacji tekstu zostaną wychwycone nieprawidłowości, Wydawnictwo zwraca się do autora z prośbą o wyjaśnienie i sprostowanie. Jeśli podejrzenia o popełnieniu plagiatu lub autoplagiatu bądź inne nieprawidłowości związane z autorstwem się potwierdzą, praca zostaje odrzucona.

Wydawnictwo Biblioteki Narodowej zobowiązuje się do poszanowania osobistych praw autora, prawidłowego i wyraźnego oznaczania autorstwa.

Autor przedstawiający razem z tekstem publikacji materiał ilustracyjny ma obowiązek poinformować Wydawnictwo o jego źródle i przekazać informacje na temat statusu prawnego ilustracji. Ostateczna decyzja o wykorzystaniu materiału ilustracyjnego w publikacji należy do Wydawnictwa.

Autor jest zobowiązany do poinformowania Wydawnictwa, jeśli jego prace odbywały się w ramach dotacji przyznanych przez instytucje, firmy lub inne podmioty, i podać dokładne źródła finansowania.

Po otrzymaniu tekstu oraz weryfikacji pod względem autorstwa i zgodności z profilem wydawniczym Wydawnictwo Biblioteki Narodowej decyduje o przystąpieniu do procesu recenzowania proponowanej publikacji na podstawie wstępnej oceny tekstu przez dyrekcję Biblioteki Narodowej i zespół Wydawnictwa. Ostateczna decyzja o publikacji zostaje podjęta na podstawie recenzji naukowej, odpowiedzi autora na recenzję i ich analizie, z uwzględnieniem także użyteczności publikacji dla czytelników, szczególnie naukowców, badaczy i praktyków reprezentujących dziedziny związane z profilem Wydawnictwa, a wreszcie możliwości finansowych i technicznych Wydawnictwa.

Wydawnictwo po przyjęciu tekstu do publikacji jest zobowiązane do zapewnienia profesjonalnego procesu redakcji, do poddania redagowanego tekstu autoryzacji, a następnie przedstawienia autorowi tekstu po złamaniu do korekty autorskiej.

Wydawnictwo ma obowiązek dotrzymania standardów edytorskich i stosowania się do zasad języka polskiego w procesie redakcyjnym i korekcyjnym. Wydawnictwo Biblioteki Narodowej nie zgadza się na publikację tekstów z błędami językowymi, stylistycznymi czy ortograficznymi.

Wydawnictwo ma obowiązek zapewnić publikacji nowoczesną i atrakcyjną szatę graficzną, ostateczna decyzja o wyglądzie opublikowanej książki leży po stronie Wydawnictwa.

Wydawnictwo Biblioteki Narodowej może publikować dzieła pracowników Biblioteki Narodowej, będące efektem ich pracy nad zasobami Biblioteki Narodowej lub projektów prowadzonych w BN i w innych współpracujących instytucjach kultury w kraju i zagranicą. Pracownikom Biblioteki Narodowej przysługuje prawo pierwszeństwa publikacji. Wydawnictwo może przyjmować także prace autorów spoza Biblioteki Narodowej o charakterze naukowym i dydaktycznym, zgodne z profilem Wydawnictwa.

Wydawnictwo zamieszcza na stronie Biblioteki Narodowej artykuły dotyczące wydanych publikacji oraz udostępnia informacje o swoich edycjach w Księgarni Biblioteki Narodowej, gdzie można je zakupić lub pobrać w formie plików PDF. Wydawnictwo dba o renomę autorów i zapewnia prezentację ich dorobku w wydawanym regularnie Katalogu Wydawnictwa Biblioteki Narodowej, a także na różnego rodzaju targach książki.

Wydawnictwo zapewnia autorom i współpracownikom poufność informacji i bezpieczeństwo przetwarzania danych.

W razie podjęcia decyzji o rezygnacji z wydania Wydawnictwo nie będzie wykorzystywać w całości ani w części publikacji przekazanych przez autorów do oceny i recenzji, chyba że zostanie podjęta za porozumieniem wszystkich stron współpraca na innych zasadach, np. publikacja materiału gruntownie przepracowanego lub w innej postaci czy na innym nośniku niż pierwotnie zakładany.