Bibliografia Dokumentów Elektronicznych - Biblioteka Narodowa

EN

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych

„Bibliografia Dokumentów Elektronicznych” jest zapisem pozycji rejestrowanych na podstawie egzemplarza obowiązkowego dokumentów elektronicznych, wpływającego do Biblioteki Narodowej. „BDE” ukazywała się w latach 2001–2015.

 • W latach 2001–2008 „BDE” wydawana była w formie papierowej jako dodatek do „Przewodnika Bibliograficznego”.
 • W latach 2009–2015 bieżące numery „BDE” ukazywały się jako oddzielny człon bibliografii narodowej, w formie plików PDF.
 • Wszystkie opisy ogłoszone w bibliografii dostępne są w Katalogu BN.

Dobór i selekcja materiału

„Bibliografia Dokumentów Elektronicznych” rejestruje publikacje, których wydawca lub współwydawca ma siedzibę na terenie Polski oraz wydawnictwa ogłoszone poza terenem państwa, jeżeli ich wydawcą lub współwydawcą są instytucje krajowe lub ich agendy zagraniczne. Nie stosuje się kryterium językowego ani kryteriów wartościujących.

 „Bibliografia Dokumentów Elektronicznych” rejestruje:

 • książki
 • materiały konferencyjne
 • rozprawy doktorskie i habilitacyjne
 • spisy bibliograficzne
 • mapy i atlasy
 • programy multimedialne i edukacyjne.

 Rejestracji nie podlegają:

 • wydawnictwa bez informacji o adresie wydawniczym
 • wydawnictwa, które nie są przeznaczone do szerszego rozpowszechniania
 • raporty z prac naukowo-badawczych
 • tytuły czasopism
 • normy i dokumenty normalizacyjne
 • dokumenty patentowe
 • dokumenty życia społecznego
 • gry komputerowe z wyjątkiem gier o charakterze edukacyjnym zalecanych jako pomoce dydaktyczne
 • oprogramowanie użytkowe (aplikacje) korzystające z usług oprogramowania systemowego.

Układ bibliografii

Od 2009 roku w „Bibliografii Dokumentów Elektronicznych” stosowany jest układ działowy, którego podstawę stanowi Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna. We wcześniejszych numerach „BDE” opisy były uporządkowane w układzie alfabetycznym tytułów, indeksami: osobowym, tytułowym, wydawców i przedmiotowym oraz dwoma dodatkowymi indeksami dla dokumentów elektronicznych o charakterze wydawnictwa ciągłego: indeksem instytucji sprawczych i indeksem ISSN w przypadku numerów bibliografii zawierających czasopisma.

Format i przepisy katalogowania

Opisy bibliograficzne sporządza się z autopsji, w formacie MARC 21, zgodnie z postanowieniami normy PN-N-01152-13 Opis bibliograficzny. Dokumenty elektroniczne. Podstawę normy stanowiło zalecenie IFLA: ISBD(ER).

Kontakt

Agata Figas
tel. (22) 608 26 58
e-mail: a.figas@bn.org.pl