Bibliografia Polska 1901–1939 - Biblioteka Narodowa

EN

Bibliografia Polska 1901–1939

„Bibliografia polska 1901–1939” – retrospektywna bibliografia narodowa zajmuje się kontynuacją „Bibliografii polskiej XIX stulecia" Estreichera.

Podejmowane próby opracowania bibliograficznego piśmiennictwa od początku XX wieku to:

 • w latach 1907–1912 przy Towarzystwie Biblioteki Publicznej w Warszawie powstał Instytut Bibliograficzny, którego celem były m.in. prace nad bibliografią retrospektywną
 • w 1918 r. Jan Muszkowski rozpoczął pracę nad bibliografią, która zasięgiem chronologicznym obejmowała lata 1901–1925
 • w 1928 r. opracowano w Instytucie Bibliograficznym Biblioteki Narodowej projekt komasacji retrospektywnej za lata 1926–1930.

Wszystkie te prace nie doczekały się realizacji.

Od 1950 r. w Instytucie Bibliograficznym Biblioteki Narodowej w Dziale Bibliografii Retrospektywnej (od 1954 roku Zakładzie Bibliografii Retrospektywnej, od 1975 roku Zakładzie Bibliografii Polskiej 1901–1939) rozpoczęto prace nad bibliografią piśmiennictwa XX wieku, które trwają do chwili obecnej.

Zasięg i zakres wydawniczy

Bibliografia rejestruje wydawnictwa opublikowane na ziemiach polskich (bez względu na język publikacji i narodowość autora) oraz polonica spoza ziem polskich. Zasięg terytorialny to granice Polski z 1939 roku. Zasięg chronologiczny obejmuje okres od 1901 roku do końca sierpnia 1939 roku. Zasięg formalno-wydawniczy obejmuje druki zwarte, wydawnictwa nutowe, atlasy map i albumy rycin.

Dobór i selekcja materiału

Selekcji, w przypadku wydawnictw krajowych, podlegają jedynie:

 • druki o objętości do czterech stron (z wyjątkiem: prac autorskich, tekstów literackich, prac wchodzących w skład serii, tekstów o charakterze naukowym, odbitek i nadbitek, jednodniówek, nut, dokumentów dyplomatycznych oraz norm),
 • dokumenty życia społecznego: cenniki, formularze ankiet i legitymacje bez statutu organizacji, krajowe katalogi księgarskie i wydawnicze, prospekty, klepsydry, plakaty, programy imprez, prospekty reklamowe, rozkłady jazdy, ulotki, zaproszenia, bilanse finansowe i księgowe, budżety, spisy abonentów sieci telefonicznej, taryfy opłat.

Wobec poloników zagranicznych w zasadzie nie jest stosowana selekcja, rejestrowane są wszystkie dokumenty życia społecznego. Selekcji podlegają jedynie:

 • mapy i ryciny wydane pojedynczo
 • publikacje wydane za granicą niestanowiące polonicum etnicznego (autorskiego), językowego lub treściowego, a z Polską związane tylko miejscem druku lub składu księgarskiego.

Publikacje zawierające tylko małe fragmenty związane treściowo z Polską lub Polakami oceniane są indywidualnie i rejestrowane z adnotacją „Passim o Polsce”, albo odrzucane.
Selekcji podlegają również dzieła o charakterze encyklopedycznym, zawierające m.in. hasła związane z Polską i Polakami.

Przepisy katalogowania

Od 2004 roku „Bibliografia polska 1901–1939” opiera się na następujących normach:

 • PN-N-01152.01:1982 – Opis bibliograficzny. Książki
 • PN-N-01152.01/A1:1997 – Opis bibliograficzny. Książki (Zmiana A1)
 • PN-N-01152.06: 1983 – Opis bibliograficzny. Druki muzyczne
 • PN-N-01152-2: 1997 – Opis bibliograficzny. Wydawnictwa ciągłe
 • PN-N-01229: 1998 – Hasło opisu bibliograficznego. Hasło osobowe
 • PN-N-01230: 2001 – Hasło opisu bibliograficznego. Hasło korporatywne
 • PN-N-01231: 2001 – Hasło opisu bibliograficznego. Hasło tytułowe
 • PN-N-01228: 1994 – Hasło opisu bibliograficznego. Forma nazw geograficznych
 • PN-N-01158: 1985 – Skróty wyrazów i wyrażeń w opisie bibliograficznym
 • PN-N-01211: 1974 – Transliteracja alfabetu hebrajskiego
 • PN-N-01212: 1974 – Transliteracja pisma jidysz
 • PN-N-01201: 1982 – Transliteracja alfabetów cyrylickich na alfabet łaciński

Forma prezentacji bibliografii