Przepisy katalogowania BN - Biblioteka Narodowa

EN

Przepisy katalogowania BN

Jednolita i spójna kodyfikacja przepisów katalogowania wszystkich typów publikacji gromadzonych i udostępnianych w bibliotekach jest zgodna z ogólnoświatowym kierunkiem rozwoju baz bibliograficznych. Przepisy katalogowania Biblioteki Narodowej realizują wytyczne zawarte w Deklaracji międzynarodowych zasad katalogowania – Statement of International Cataloguing Principles, ICP (zob. zakładka ICP) ogłoszonej przez Międzynarodową Federację Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich (IFLA) w 2016 roku. Najistotniejszą z zasad jest wygoda użytkownika – dane zawarte w katalogu powinny być zrozumiałe i wygodne dla każdego, kto przeszukuje katalog i wykorzystuje dane bibliograficzne.

Ujednolicone przepisy katalogowania pozwalają zunifikować opisy bibliograficzne różnych typów publikacji, a w efekcie ułatwić użytkownikom bibliotek dostęp do poszukiwanych materiałów oraz korzystanie z katalogów bibliotecznych. Ma to nieocenione znaczenie w dobie zmian technologicznych, nowych typów publikacji oraz szerokiego dostępu do katalogów online bibliotek. Pojawienie się nowych kategorii użytkowników, środowiska otwartego dostępu, nowych narzędzi wyszukiwawczych czy znaczących zmian zachowań użytkowników katalogów wymaga od bibliotek przygotowywania odpowiednich danych bibliograficznych.

Przepisy katalogowania Biblioteki Narodowej odwołując się do wskazanego przez ICP międzynarodowego standardu katalogowania jakim jest Międzynarodowy Znormalizowany Opis Bibliograficzny – International Standard Bibliographic Description, ISBD (zob. zakładka ISBD), uwzględniają jednocześnie potrzeby bibliotek oraz ich użytkowników. Rezygnacja ze stosowania skrótów, podawanie wszystkich autorów i współautorów, wprowadzenie reguły „bierz, co widzisz”, uwzględnianie afiliacji autorów czy oznaczenia pierwszego wydania – żeby wymienić najbardziej widoczne zmiany w przepisach katalogowania, mają ułatwić użytkownikom katalogu odczytanie i zrozumienie danych oraz umożliwić jednoznaczną identyfikację poszukiwanych materiałów i swobodne poruszanie się po katalogu biblioteki.

Stosowane w Bibliotece Narodowej przepisy katalogowania dla wszystkich typów publikacji znajdują się w serwisie „Przepisy katalogowania BN”.