Faq - Biblioteka Narodowa

EN

Faq

 • Imienna karta ze zdjęciem wydawana jest bezpłatnie na miejscu w Bibliotece, w punkcie rejestracji czytelników. Zdjęcie wykonywane jest również na miejscu.

 • Do siedziby głównej przy al. Niepodległości 213 można dojechać komunikacją miejską: metrem (stacja Pole Mokotowskie), autobusem i tramwajem (przystanek Biblioteka Narodowa). Przed budynkiem znajduje się również bezpłatny parking. Głównym wejściem do budynku jest wejście B od strony al. Niepodległości.

 • Zbiory Biblioteki Narodowej są udostępniane bez konieczności rezerwacji miejsca w czytelniach.

  W Czytelniach BN dostępnych jest 386 miejsc. Czytelnicy mają możliwość korzystania z nich od poniedziałku do soboty w godzinach 8.30-20.30.

 • Punkt informacyjny znajduje się przy wejściu do Biblioteki Narodowej.

 • Zbiory można wyszukiwać, a następnie zamawiać do czytelń BN za pomocą katalogu on-line. Zbiory do czytelń mogą zamawiać wyłącznie osoby posiadające kartę czytelnika.

 • W okresie modernizacji przestrzeni czytelniczych Biblioteka Narodowa nieprzerwanie prowadzi działania zapewniające osobom z niepełnosprawnościami wsparcie w dostępie do zbiorów. Czytelnikom z ograniczonymi możliwościami samodzielnego czytania zwykłego druku BN udostępnia sprzęt i oprogramowanie komputerowe umożliwiające korzystanie z książek, czasopism i innych publikacji na miejscu. Powiększalniki przenośne do użytku osób słabowidzących są dostępne w czytelni tymczasowej.

  W Czytelni Zasobu Wieczystego funkcjonuje Punkt Dostępu Osób Niepełnosprawnych do Zbiorów BN ze stanowiskiem komputerowym wyposażonym w linijkę braille’owską oraz w oprogramowanie udźwiękowiające i szybki skaner. Osoby z ograniczonymi możliwościami samodzielnego czytania zwykłego druku mogą korzystać z wybranych książek, czasopism, dokumentów życia społecznego lub innych publikacji drukowanych w dostępnym formacie elektronicznym. Punkt Dostępu jest także wyposażony w pętlę indukcyjną dla ułatwienia komunikowania się oraz wsparcia dostępu do informacji osób z niepełnosprawnością słuchu.

  Pomimo utrudnień architektonicznych, związanych z realizowaną obecnie modernizacją przestrzeni czytelniczych Biblioteki Narodowej, zapewniany jest stały dostęp do zbiorów osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Projekt „Punkt Dostępu Osób Niepełnosprawnych do Zbiorów BN” jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

  Regulamin Punktu Dostępu Osób Niepełnosprawnych do Zbiorów Biblioteki Narodowej

  Szczegółowych informacji o udogodnieniach dla czytelników z niepełnosprawnościami udzielają pracownicy Biblioteki na miejscu w punkcie informacyjnym oraz pod numerem tel. +48 22 608 23 30. Szczegółowe informacje dotyczące dostępu do poszukiwanych materiałów można uzyskać drogą e-mailową: bninform@bn.org.pl.

 • Pełne informacje o godzinach otwarcia poszczególnych agend i czytelń dostępne są na tej stronie.

 • Biblioteka nie prowadzi wypożyczeń do domu (na zewnątrz). Swoje zbiory udostępnia na miejscu w czytelniach.

 • Wszystkie osoby fizyczne, które ukończyły 13 lat. Dla osób niepełnoletnich pisemną zgodę wyraża przedstawiciel ustawowy, np. rodzic.

 • Regulamin korzystania z Biblioteki Narodowej jest dostępny na tej stronie oraz na miejscu w punkcie informacyjnym, w rejestracji, a także w czytelniach.

 • Punkt rejestracji znajduje się na parterze siedziby głównej przy al. Niepodległości 213 i jest czynny w godzinach otwarcia Biblioteki (e-mail: rejestracja@bn.org.pl; tel. +48 22 608 23 36). Podczas rejestracji należy: okazać dokument określony w Regulaminie, zapoznać się z Regulaminem korzystania z Biblioteki Narodowej, podpisać deklarację przestrzegania Regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Na tej podstawie, na miejscu, wydawana jest karta czytelnika.

 • Karta jest ważna przez okres 10 lat od rejestracji lub do momentu rezygnacji z korzystania z Biblioteki.

 • Utratę karty czytelnika należy zgłosić niezwłocznie w punkcie rejestracji czytelników lub zdalnie na e-mail: rejestracja@bn.org.pl; tel. +48 22 608 23 36. Duplikat karty jest wystawiany wyłącznie w punkcie rejestracji w siedzibie głównej BN, al. Niepodległości 213. Koszt duplikatu wynosi 10 zł.

 • Uwagi dotyczące usług przyjmowane są w punkcie rejestracji. Na wpisy opatrzone imieniem i nazwiskiem oraz adresem Biblioteka Narodowa odpowiada w ciągu 14 dni.

 • Tak. Posiadacze karty czytelnika mogą zamówić zbiory za pomocą katalogu Biblioteki Narodowej dostępnego na stronie katalogi.bn.org.pl po zalogowaniu się na konto użytkownika lub na miejscu za pomocą udostępnianych stanowisk komputerowych, a także w punkcie informacji i czytelniach z pomocą dyżurującego bibliotekarza.

 • Realizacja zamówienia jest uzależniona od statusu zbiorów, ich stanu zachowania oraz czasu ich bibliotecznego przysposobienia do udostępnienia i dostarczenia do czytelni. Zamówienia złożone później niż na 45 minut przed zamknięciem czytelni są realizowane w następnym dniu roboczym. Zamówienia realizowane są od poniedziałku do piątku w godz. 8.30–19.45, w soboty w godz. 8.30–15.00. Zamówione zbiory można odebrać przez kolejne 2 dni. Zamówienia na druki ulotne, zbiory bibliologiczne oraz zbiory o sygnaturach zawierających dopiski: Cim., Cym., Chr., Cim. Konsp., Konsp., Wyst. są realizowane od poniedziałku do piątku w godz. 8.30–15.00.

   

 • Biblioteka Narodowa udostępnia na terenie siedziby głównej następujące czytelnie: ogólną oraz zasobu wieczystego. Odrębna czytelnia mieści się w Bibliotece Donacji Pisarzy Polskich przy ul. Krakowskie Przedmieście 87/89.

  Szczegółowe informacje o gromadzonych zbiorach, liczbie miejsc i godzinach otwarcia dostępne są tutaj.

 • Po wejściu do czytelni należy zdeponować u dyżurującego bibliotekarza kartę czytelnika. Bibliotekarz wydaje plakietkę z numerem miejsca (w przypadku jej zgubienia czytelnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty w wysokości 15 zł). Należy także zgłosić wnoszone na teren czytelń materiały własne. Czytelnicy nie mogą przebywać w czytelniach w trakcie przerw, podczas których odbywa się wietrzenie pomieszczeń (godz. przerw: Czytelnia Ogólna 13.00–13.30 oraz 18.00–18.30; Czytelnia Zasobu Wieczystego 12.30–13.30).

 • Czytelnik ma prawo:

  • uzyskać pomoc dyżurnego bibliotekarza w korzystaniu z dostępnych w czytelniach urządzeń (komputery, czytniki do mikrofilmów i mikrofisz),
  • korzystać z własnego sprzętu, np. komputera (powinno się to jednak odbywać za wiedzą i zgodą dyżurnego bibliotekarza w określonych warunkach i wyznaczonym miejscu),
  • korzystać z księgozbiorów podręcznego czytelni,
  • korzystać jednocześnie z nie więcej niż 3 woluminów lub jednostek bibliotecznych sprowadzanych z magazynów bibliotecznych w Czytelni Ogólnej; 1 woluminu lub jednostki bibliotecznej sprowadzanych z magazynów bibliotecznych w Czytelni Zasobu Wieczystego – zbiory nieodebrane przez czytelnika w dniu złożenia zamówienia są zatrzymywane w czytelni przez dwa kolejne dni kalendarzowe,
  • zamówić w Biurze Zamówień Czytelniczych BN skany, kserokopie lub fotokopie wybranych materiałów według obowiązującego regulaminu i cennika.
 • Czytelnik zobowiązany jest do:

  • zastosowania się do ogólnych przepisów prawa powszechnie obowiązującego w czasie przebywania na terenie Biblioteki, w szczególności w zakresie obowiązku zakrywania ust i nosa,
  • opuszczenia budynku biblioteki po upływie zarezerwowanego przez siebie przedziału czasu,
  • okazania karty czytelnika na każde wezwanie bibliotekarza lub pracownika BN,
  • zajmowania miejsca w czytelniach zgodnie z numerem na przydzielonej plakietce,
  • troskliwego obchodzenia się z udostępnionymi zbiorami,
  • przestrzegania zakazu wynoszenia udostępnionych materiałów,
  • wyciszenia telefonów komórkowych i innych urządzeń,
  • przestrzegania zakazu prowadzenia rozmów przez telefony komórkowe poza wyznaczonymi strefami,
  • przestrzegania instrukcji i zaleceń dyżurnego bibliotekarza.
 • Po wejściu do Biblioteki Narodowej należy zostawić w szatni nie tylko wierzchnie okrycie, ale także parasole, plecaki, teczki i duże torby. Proszeni są o to zarówno czytelnicy, jak i inni interesanci. Biblioteka udostępnia w szatni torby na drobiazgi, które czytelnik chce wnieść na teren czytelń i innych przestrzeni ogólnodostępnych. Użytkownik może także zabrać ze sobą własne książki, czasopisma i laptop (bez zewnętrznego opakowania).

 • Do dyspozycji czytelników są liczne bazy danych: JSTOR, ProQuest, Brill, De Gruyter, Gramophone, Wirtualna Biblioteka Nauki (ScenceDirect, Springer, Wiley Online Library, Nature, Science, E-książki, Infona, Ebsco, Web of Science). Dostęp do wymienionych baz jest możliwy wyłącznie na terenie Biblioteki, po uprzednim zalogowaniu się do komputera kartą czytelnika. Ponadto udostępniane są również cyfrowe archiwa „Gazety Wyborczej”, „Rzeczpospolitej”, „e-Dziennika Gazety Prawnej”, Legalis czy Agencji Prasowo-Informacyjnej GLOB.

  Czytelnicy mogą również korzystać z terminali systemu wypożyczeń międzybibliotecznych Academica.

 • Tak. Za pośrednictwem biblioteki cyfrowej POLONA.PL dostępnych jest ponad 3 mln obiektów cyfrowych, tyle samo za pośrednictwem systemu Academica.edu.pl.

 • Czytelnik może podejść do regałów, wybrać potrzebne pozycje i przenieść je do zajmowanego przez siebie stanowiska. Egzemplarzy z księgozbiorów podręcznych nie można wynosić poza obręb czytelni. Po skorzystaniu należy je odłożyć na wyznaczone miejsca. Nazwy działów rzeczowych, według których uporządkowane są księgozbiory, są podane na półkach. W celu znalezienia poszukiwanych pozycji można także posłużyć się katalogami. W katalogu on-line obok sygnatur książek i czasopism znajdujących się w księgozbiorach podręcznych widnieją odpowiednie oznaczenia (np. Czyt. Muz. – Czytelnia Muzyczna). W przypadku trudności ze znalezieniem potrzebnej pozycji pomocy udzielają dyżurujący w danej czytelni bibliotekarze.

 • Zbiory Biblioteki Narodowej (poza księgozbiorem podręcznym czytelń) przechowywane są w magazynach. Aby z nich skorzystać, posiadacz karty czytelnika loguje się do katalogu on-line, a następnie za pomocą opcji „zamów” składa zamówienie. W przypadku trudności z zamawianiem zbiorów, dyżurni bibliotekarze udzielają wszelkich informacji i pomocy w tym zakresie.

   

 • Sygnatura to numer umożliwiający zlokalizowanie publikacji w magazynie. Jest złożona z ciągu znaków: cyfr lub cyfr i liter. Stosowane w sygnaturach BN oznaczenia literowe oznaczają:

  • A – egzemplarz wieczysty udostępniany jedynie w wypadku, gdy nie ma egzemplarza użytkowego,
  • Cim, Cym – cymelium, egzemplarz bardzo cenny, rzadki,
  • Chr – egzemplarz szczególnie chroniony,
  • DŻS – dokument życia społecznego udostępniany w Czytelni Zasobu Wieczystego,
  • KW – egzemplarz należący do dawnego księgozbioru wieloegzemplarzowego.
 • Czytelnik może zamówić: książki, czasopisma, grafiki, rysunki, fotografie, mapy, nuty, druki ulotne, rękopisy (w tym rękopisy muzyczne i mapy rękopiśmienne), mikrofilmy. Szczegóły dotyczące zamawiania poszczególnych zbiorów zostały zawarte w Regulaminie oraz w tym komunikacie.

 • Szczegóły określa Regulamin.

 • Aby zamówić czasopismo należy odnaleźć w katalogu on-line jego opis i sygnatury poszczególnych egzemplarzy zgromadzonych w magazynach BN, a następnie za pomocą opcji „zamów” złożyć zamówienie na potrzebny numer lub rocznik. Sygnatury egzemplarzy są wyświetlane pod opisem bibliograficznym.

  W przypadku trudności z zamawianiem prosimy o kontakt: tel. +48 22 608 23 30; +48 22 608 24 91 lub drogą e-mailową: bninform@bn.org.pl.

 • Aby zamówić mikrofilm lub mikrofiszę trzeba odnaleźć w katalogach opis i sygnatury, jakimi oznaczone są egzemplarze znajdujące się w magazynie BN. W katalogu on-line sygnatury są wyświetlone pod opisem bibliograficznym. Czytelnicy mogą zamawiać mikrofilmy, korzystając z katalogu on-line.

  W niektórych przypadkach konieczne jest posłużenie się tradycyjnym kartkowym katalogiem mikrofilmów. Znajduje się on w czytelni ogólnej przy stanowisku przyjmowania i wydawania zamówionych materiałów.

  W przypadku trudności z zamawianiem prosimy o kontakt: tel. +48 22 608 23 30; +48 22 608 24 91 lub drogą e-mailową: bninform@bn.org.pl.

 • Aby zamówić druk ulotny, należy skontaktować się z kierownikiem Zakładu Dokumentów Życia Społecznego, e-mail: ulotka@bn.org.pl.

 • Tak. Czytelnik może złożyć zamówienie na sprowadzenie do Biblioteki Narodowej książki z innej biblioteki krajowej, jeśli interesującej go publikacji nie ma w zbiorach BN, a także w innych bibliotekach na terenie Warszawy. Za pośrednictwem Biblioteki Narodowej można wypożyczać z bibliotek zagranicznych materiały biblioteczne, których brak w bibliotekach polskich – usługa ta jest odpłatna. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Wypożyczalni międzybibliotecznej.

 • Na zamówienie osób prywatnych i instytucji wykonywane są odpłatnie reprodukcje materiałów bibliotecznych z oryginałów i dokumentów wtórnych. Ze względu na archiwalny charakter zbiorów Biblioteki Narodowej nie z każdego dokumentu można wykonywać kopie kserograficzne lub cyfrowe. Zasadzie tej podlegają obiekty archiwalne (sygnatura oznaczona literą A), a także wszystkie obiekty w złym stanie zachowania. Kserokopie wykonywane są wtedy z nośnika wtórnego (z mikrofilmu, zapisu cyfrowego). W przypadku, gdy Biblioteka Narodowa nie dysponuje zapisem na nośniku wtórnym, koszt jego wykonania ponosi czytelnik. Materiały mogą być kopiowane wyłącznie w zgodzie z obowiązującym prawem, w szczególności z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

  Szczegółowe informacje dotyczące składania zamówień oraz cennik usług reprograficznych są dostępne na tej stronie.

 • Tak, czytelnik może samodzielnie fotografować zbiory bez flesza i dźwięku migawki, zgodnie ze wskazówkami dyżurnego bibliotekarza. Dyżurny bibliotekarz ma prawo przerwać samodzielne wykonywanie kopii w przypadku, gdy: zachodzi niebezpieczeństwo narażenia zbiorów na pogorszenie ich stanu zachowania, uszkodzenie lub zniszczenie, bądź zakłóca ono pracę innych osób. Czytelnik kopiujący zbiory odpowiada osobiście za przestrzeganie przepisów prawa autorskiego.

  Szczegółowe informacje dotyczące zasad samodzielnego wykonywania kopii zbiorów zawarte są w Regulaminie.

 • Nie.

 • Nie. Należy je zostawić w szatni.