Usługi reprograficzne - Biblioteka Narodowa

EN

Usługi reprograficzne

Ze względu na archiwalny charakter zbiorów Biblioteki Narodowej nie z każdego dokumentu można wykonywać kopie kserograficzne lub cyfrowe. Zasadzie tej podlegają obiekty archiwalne (sygnatura oznaczona literą A), a także wszystkie obiekty w złym stanie zachowania. Kserokopie wykonywane są wtedy z nośnika wtórnego (z mikrofilmu, zapisu cyfrowego). W przypadku, gdy Biblioteka Narodowa nie dysponuje zapisem na nośniku wtórnym, koszt jego wykonania ponosi czytelnik.

Materiały mogą być kopiowane wyłącznie w zgodzie z obowiązującym prawem, w szczególności z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.).

Wykonanie przez Bibliotekę Narodową kopii materiałów podlegających ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych jest możliwe jedynie po otrzymaniu pisemnej/mailowej zgody dysponentów autorskich praw majątkowych do utworów w brzmieniu:

„Ja, niżej podpisany … [imię i nazwisko], jako jedyny dysponent/autor/pełnomocnik spadkobierców* [właściwe podkreślić] autorskich praw majątkowych do twórczości … [imię i nazwisko Twórcy], wyrażam zgodę na zwielokrotnienie techniką cyfrową przez Bibliotekę Narodową utworu … [tytuł, data, sygnatura BN] oraz przekazanie wykonanych kopii cyfrowych na rzecz … [dane Zamawiającego]”

Szczegółowe informacje na temat pobieranych opłat zawarte są w cenniku opłat za usługi reprograficzne

Zamawianie kserokopii i skanów ze zbiorów Biblioteki Narodowej

Biuro Zamówień Czytelniczych Biblioteki Narodowej

al. Niepodległości 213, parter, hol główny
tel.: (22) 608 27 88
e-mail: biurozam@bn.org.pl

Godziny otwarcia:

od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30–15:30

Można tu zamówić wykonanie (wyłącznie ze zbiorów Biblioteki Narodowej):

  • kserokopii
  • mikrofilmów negatywowych i pozytywowych kopii mikrofilmowych
  • reprodukcji cyfrowych na płycie CD/DVD

Zamówienia na usługi reprograficzne można składać w punktach informacyjnych w godzinach: 8:30 – 20:30, od poniedziałku do soboty.

Zamówienia listowne należy kierować:

Biblioteka Narodowa
Pracownia Informacji Naukowej
Biuro Zamówień Czytelniczych
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa

Informacje o ochronie danych osobowych osób fizycznych w związku z realizowaniem zamówień na usługi reprograficzne świadczone przez Biuro Zamówień Biblioteki Narodowej

Pobierz formularz zamówienia

Podanie w zamówieniu prawidłowych danych bibliograficznych przyspiesza wykonanie zlecenia.

Zobacz także: zasady wykonywania reprodukcji dokumentów z Archiwum Zakładowego BN