Procedura wydawnicza - Biblioteka Narodowa

EN

Procedura wydawnicza

Procedura wydawnicza w Wydawnictwie Biblioteki Narodowej

 1. Wydawnictwo rozpatruje możliwość wydania publikacji zgodnych z profilem Wydawnictwa Biblioteki Narodowej 
 2. Zgłoszenie publikacji do Wydawnictwa odbywa się drogą mailową przez przesłanie pliku elektronicznego na adres mailowy kierownika Wydawnictwa Biblioteki Narodowej: m.michowicz@bn.org.pl.
 3. Dokument powinien zawierać precyzyjne określenie autorstwa, krótki opis publikacji lub/i wstęp, spis treści, oraz pełny tekst publikacji wraz z informacją dotyczącą ewentualnego materiału ilustracyjnego i prawnej możliwości wykorzystania go.
 4. Złożona publikacja zostaje poddana weryfikacji przez program antyplagiatowy (Antyplagiat®) oraz wstępnej ocenie dyrekcji Biblioteki Narodowej i zespołu Wydawnictwa pod względem oryginalności, przydatności dla czytelników, uporządkowania materiału i zgodności z profilem Wydawnictwa.
 5. Proponowana publikacja zostaje przekazana do recenzji zgodnie z przyjętymi zasadami recenzowania publikacji w Wydawnictwie Biblioteki Narodowej.
 6. Po otrzymaniu recenzji zostaje ona przekazana autorowi, który ma możliwość ustosunkowania się do uwag recenzenta w pisemnej odpowiedzi na recenzję. Na podstawie recenzji, odpowiedzi autora i ich analizy zostaje podjęta ostateczna decyzja o publikacji bądź rezygnacji z wydania. 
 7. W razie decyzji o rezygnacji autor zostaje o niej niezwłocznie powiadomiony, a Wydawnictwo zobowiązuje się do tego, że nie wykorzysta materiałów przysłanych przez autora.
 8. W przypadku pozytywnej opinii zakładającej jednak wprowadzenie zmian w publikacji Wydawnictwo ustala z autorem zakres zmian i termin ich wprowadzenia. Wydawnictwo ma możliwość rezygnacji z wydania, jeśli autor odmawia wprowadzenia ważnych zmian proponowanych przez recenzenta. Wydawnictwo ma również możliwość przekazania tekstu po wprowadzeniu zmian do kolejnej recenzji.
 9. Pozytywna opinia przynajmniej jednego recenzenta jest warunkiem przyjęcia publikacji naukowej do wydania i rozpoczęcia prac redakcyjnych.
 10. Zostaje zawarta umowa wydawnicza z autorem o przeniesienie lub nabycie praw autorskich.
 11. Wydawnictwo podejmuje decyzję, w jakiej serii i szacie graficznej zostanie wydana złożona przez autora publikacja. Jeśli tekst merytorycznie i formalnie zawiera się w istniejącej już serii wydawniczej, publikacja zostanie dostosowana do serii pod względem edytorskim. Jeśli publikacja nie może zostać włączona do istniejącej serii wydawniczej, Wydawnictwo zleca wykonie projektu graficznego wnętrza i okładki publikacji.
 12. Dalszy proces wydawniczy obejmuje następujące etapy:
  • opracowanie redakcyjne wykonane przez redaktora Wydawnictwa lub wyznaczonego przez Wydawnictwo;
  • autoryzacja redakcji u autora – autor jest zobowiązany zaakceptować lub odrzucić poprawki redaktorskie, respektując zasady poprawności językowej, formalnej i czytelności wywodu;
  • skład tekstu dokonany lub zlecony przez Wydawnictwo, zgodny z projektem graficznym przyjętym dla danej publikacji;
  • I korekta językowa i techniczna na złożonym tekście;
  • II korekta językowa i techniczna;
  • korekta autorska na złamanym tekście wykonana przez autora na etapie I lub II korekty, w zależności od złożoności tekstu i komplikacji poprawek;
  • przygotowanie plików środka i okładki do druku;
  • druk publikacji w drukarni wybranej przez Wydawnictwo;
  • przyjęcie nakładu z drukarni oraz przyjęcie na magazyn Wydawnictwa;
  • przekazanie autorowi egzemplarzy autorskich zgodnie z zawartą umową wydawniczą.
 13. Wydawnictwo Biblioteki Narodowej podejmuje decyzję o nakładzie, cenie sprzedaży, sposobie dystrybucji, nośnikach i formie rozpowszechniania publikacji oraz o promocji publikacji.