Instytuty - Biblioteka Narodowa

EN

Instytuty

Instytut Bibliograficzny

Zofia Żurawińska – kierownik
tel. (22) 608 29 21 
e-mail: z.zurawinska@bn.org.pl

Pracownia Teorii i Organizacji Bibliografii
Szymon Kiełpiński – kierownik
tel. (22) 608 24 28
e-mail: s.kielpinski@bn.org.pl

Pracownia Języka Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej
Szymon Kiełpiński – kierownik
tel. (22) 608 24 28
e-mail: s.kielpinski@bn.org.pl

Pracownia Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej
dr Jolanta Hys – kierownik

tel. (22) 608 28 18
e-mail: j.hys@bn.org.pl

Pracownia Deskryptorów Biblioteki Narodowej
dr Bartłomiej Kaczorowski – kierownik

tel. (22) 608 22 08
e-mail: b.kaczorowski@bn.org.pl

Pracownia Kontroli i Udostępniania Rekordów
Agnieszka Monczak – kierownik

tel. (22) 608 29 35
e-mail: a.monczak@bn.org.pl

 • Prowadzenie prac badawczych, rozwojowych i metodyczno-instrukcyjnych oraz działalności normalizacyjnej w zakresie bibliografii, formatów danych, przepisów katalogowania oraz opracowania formalnego i rzeczowego.
 • Upowszechnianie międzynarodowych ustaleń, zaleceń i norm dotyczących bibliografii, formatów danych, przepisów katalogowania oraz opracowania formalnego i rzeczowego.
 • Prowadzenie prac badawczych, rozwojowych i metodyczno-instrukcyjnych związanych z publikacją bieżącej bibliografii narodowej różnych typów dokumentów.
 • Informacja, doradztwo i konsultacje w zakresie bibliografii, formatów danych, haseł wzorcowych, opracowania formalnego i rzeczowego.

Instytut Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych

Justyna Król-Próba – kierownik
tel. (22) 608 23 00
e-mail: j.krol@bn.org.pl

Jerzy Manikowski – zastępca kierownika
tel. (22) 608 29 12
e-mail: j.manikowski@bn.org.pl

Pracownia Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych
Justyna Król-Próba – kierownik
tel. (22) 608 23 00
e-mail: j.krol@bn.org.pl

Pracownia Konserwacji Masowej
Jerzy Manikowski – kierownik
tel. (22) 608 29 12
e-mail: j.manikowski@bn.org.pl

Laboratorium Konserwatorskie Zbiorów Bibliotecznych
Mariusz Wilczak – kierownik
tel. (22) 608 27 75
e-mail: m.wilczak2@bn.org.pl

 

 • Prowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych i metodyczno-instrukcyjnych w zakresie konserwacji zbiorów bibliotecznych.
 • Nadzór konserwatorski nad zbiorami przechowywanymi w BN.
 • Prowadzenie konserwacji zbiorów przechowywanych w BN.
 • Kontrola warunków przechowywania zbiorów w BN.
 • Współpraca z komórkami BN przechowującymi zbiory w ramach profilaktyki i ochrony zbiorów.
 • Typowanie właściwych metod i środków w zakresie konserwacji i profilaktyki zbiorów.
 • Współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami prowadzącymi badania z zakresu konserwacji zbiorów bibliotecznych.
 • Opracowanie zaleceń i norm dotyczących konserwacji zbiorów bibliotecznych oraz upowszechnianie standardów dokumentacji konserwatorskiej.
 • Opracowanie, inicjowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony i konserwacji zbiorów.
 • Upowszechnianie wyników badań naukowych i prac konserwatorskich w szczególności w postaci recenzowanych monografii i tomów zbiorowych oraz artykułów w recenzowanych tomach zbiorowych i w czasopismach naukowych o zasięgu krajowym lub światowym.
 • Przygotowywanie ekspertyz i innych opracowań na potrzeby Biblioteki Narodowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz innych organów administracji publicznej i instytucji.
 • Świadczenie usług z zakresu dezynfekcji, pisania ekspertyz mikrobiologicznych i konserwatorskich oraz odkwaszania.

Instytut Książki i Czytelnictwa

dr Tomasz Szwaciński – kierownik
tel. (22) 608 28 59
e-mail: t.szwacinski@bn.org.pl

Pracownia Bibliotekoznawstwa
Izabela Koryś – kierownik
tel. (22) 608 24 27
e-mail: i.korys@bn.org.pl

Pracownia Badań Czytelnictwa
dr hab. Roman Chymkowski – kierownik
tel. (22) 608 28 57
e-mail: r.chymkowski@bn.org.pl

Pracownia Historii Bibliotek i Czytelnictwa
dr Jacek Kordel – kierownik
tel. (22) 608 24 73
e-mail: j.kordel@bn.org.pl

 • Prowadzenie prac naukowych w dziedzinie bibliotekoznawstwa, współczesnego czytelnictwa oraz historii bibliotek i czytelnictwa.
 • Upowszechnianie wyników prac naukowych w postaci recenzowanych monografii i tomów zbiorowych, artykułów w recenzowanych tomach zbiorowych i czasopismach naukowych o zasięgu krajowym lub światowym, bibliografii, edycji źródeł, przekładów, a także referatów na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych.
 • Współpraca z instytucjami naukowymi i bibliotekami w kraju i za granicą.
 • Przygotowywanie ekspertyz i opracowań.
 • Działalność szkoleniowa i konsultacyjna.
 • Działalność informacyjna i popularyzatorska.