Samodzielne stanowiska - Biblioteka Narodowa

EN

Samodzielne stanowiska

Audytor Wewnętrzny BN

tel. (22) 608 29 09
e-mail: audyt@bn.org.pl

Stanowisko Audytora Wewnętrznego realizuje ogół działań obejmujących niezależne badanie systemów zarządzania i kontroli w Bibliotece Narodowej, w tym procedur kontroli finansowej, w wyniku których Dyrektor Biblioteki Narodowej uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę adekwatności, efektywności i skuteczności tych systemów, oraz czynności doradcze, mające na celu usprawnienie funkcjonowania Biblioteki Narodowej.

Zadania audytora wewnętrznego w BN:

 • opracowanie, w porozumieniu z Dyrektorem Biblioteki Narodowej, rocznych planów audytu wewnętrznego, opartych na analizie ryzyka oraz przedstawienie planów audytu Ministrowi Finansów,
 • przygotowanie sprawozdań z wykonania rocznych planów audytu wewnętrznego i przedstawienie ich Dyrektorowi Biblioteki Narodowej i Ministrowi Finansów,
 • opracowanie sprawozdań z przeprowadzonych czynności audytowych zawierających w szczególności rzetelne, obiektywne i niezależne przedstawienie stanu faktycznego, analizę przyczyn i skutków uchybień oraz zalecenia w sprawie usunięcia uchybień lub wprowadzenia usprawnień i przekazywanie sprawozdań Dyrektorowi Biblioteki Narodowej, kierownikom jednostek audytowanych w których przeprowadzono zadania audytowe oraz Ministrowi Finansów na jego wniosek,
 • przeprowadzanie czynności sprawdzających i przygotowanie na ich podstawie informacji dla Dyrektora Biblioteki Narodowej oraz kierowników jednostek audytowanych.

Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej

Alfred Kabata
tel. (22) 608 29 03

 • Sprawowanie kontroli instytucjonalnej w odniesieniu do wszystkich komórek organizacyjnych BN na podstawie pisemnych upoważnień Dyrektora lub właściwego zastępcy.
 • Badanie zgodności działania kontrolowanej komórki z przepisami prawa.
 • Badanie i ocena działalności poszczególnych komórek organizacyjnych BN w zakresie celowości, gospodarności, rzetelności i legalności działania oraz sprawności organizacyjnej.
 • Przeprowadzanie kontroli planowych zgodnie z zatwierdzonym planem kontroli.
 • Przeprowadzanie kontroli doraźnych i sprawdzających zleconych przez Dyrektora lub upoważnionego przez niego zastępcę dyrektora.
 • Opracowywanie pisemnych wyników przeprowadzonej kontroli, w tym sporządzanie protokołu bądź sprawozdania pokontrolnego, opracowywanie oceny i wniosków pokontrolnych, przygotowywanie projektu wystąpienia pokontrolnego.
 • Dostarczanie dyrekcji BN informacji związanych z zarządzaniem oraz funkcjonowaniem komórek organizacyjnych uzyskiwanych na podstawie przeprowadzonych kontroli.
 • Współdziałanie z audytorem wewnętrznym w zakresie wymiany informacji i unikania dublowania wysiłków i kosztów poświęconych na rutynowe etapy pracy dotyczącej kontroli.

Samodzielne stanowisko ds. BHP

Łukasz Podolec
tel. 22 608 27 35
e-mail: l.podolec@bn.org.pl

 • Prowadzenie nadzoru nad całokształtem spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Wykonywanie szkoleń dla pracowników w ramach instruktażu ogólnego.
 • Sprawowanie kontroli przepisów i zasad obowiązujących w BN w zakresie BHP.

Bibliotekarz Systemowy

Witold Wysota
tel. (22) 608 29 35
e-mail: b.systemowy@bn.org.pl

 • Sprawowanie nadzoru merytorycznego i organizacyjnego nad funkcjonowaniem i rozwojem systemu bibliotecznego.

Inspektor Ochrony Danych

Patrycja Jurkowska
e-mail: daneosobowe@bn.org.pl

Kierownik Kancelarii Dokumentacji Niejawnej

Agata Siry
tel. (22) 608 24 64
e-mail: a.siry@bn.org.pl

 • Bezpośredni nadzór nad obiegiem materiałów.
 • Udostępnianie materiałów osobom do tego uprawnionym.
 • Wydawanie materiałów osobom do tego uprawnionym, które zapewniają odpowiednie warunki do ich przechowywania.
 • Egzekwowanie zwrotu materiałów.
 • Kontrola przestrzegania właściwego oznaczania i rejestrowania materiałów w kancelarii oraz jednostce organizacyjnej.

Samodzielne stanowisko ds. znormalizowanych numerów wydawnictw ISBN i ISMN

Bożena Wojtas
tel. (22) 608 24 10
e-mail: b.wojtas@bn.org.pl

 • Przydzielanie numerów ISBN wydawcom książek (wydawnictw zwartych) oraz numerów ISMN wydawcom publikacji muzycznych.
 • Prowadzenie i bieżąca aktualizacja baz ISBN i ISMN.
 • Współpraca z Międzynarodową Agencją ISBN, Międzynarodową Agencją ISMN, w szczególności coroczne przekazywanie informacji o wydawcach objętych systemem ISBN i ISMN.
 • Popularyzacja systemów międzynarodowych numerów wydawnictw w Polsce i udzielanie informacji na temat stosowania numeracji ISBN i ISMN.
 • Prowadzenie prac badawczych w zakresie rozwoju systemu przydzielania numerów ISBN i ISMN, funkcjonowania rynku książki, w szczególności w zakresie regulacji prawnych oraz mechanizmów rynkowych. Prowadzenie prac badawczych w dziedzinie tworzenia i stosowania międzynarodowych systemów numeracji wydawnictw.
 • Upowszechnianie i popularyzacja wyników prac w postaci szkoleń referatów, artykułów oraz innych opracowań. Sporządzanie opinii i ekspertyz w zakresie tematyki podejmowanej przez samodzielne stanowisko pracy do spraw znormalizowanych numerów wydawnictw ISBN i ISMN.
 • Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi BN w zakresie wykorzystania systemów ISBN i ISMN oraz poprawy ściągalności egzemplarza obowiązkowego.

Samodzielne stanowisko ds. statystyki wydawnictw

dr Olga Dawidowicz-Chymkowska
tel. (22) 608 25 09
e-mail: o.dawidowicz@bn.org.pl

 • Analizowanie bieżących zmian zachodzących na rynku wydawniczym w zakresie statystyki wydawnictw.
 • Opracowanie i redakcja merytoryczna rocznika „Ruch Wydawniczy w Liczbach”.
 • Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Biblioteki Narodowej w zakresie przygotowania do publikacji rocznika „Ruch Wydawniczy w Liczbach”.
 • Opracowanie dla Głównego Urzędu Statystycznego danych urzędowych dotyczących polskiej statystyki wydawnictw do publikacji w „Małym Roczniku Statystycznym”, „Roczniku Statystycznym” i roczniku „Kultura”.
 • Coroczne opracowanie raportu o rynku wydawniczym w Polsce.
 • Rozpowszechnianie i popularyzacja informacji z zakresu statystyki wydawniczej:
  • opracowanie i udostępnianie danych dotyczących produkcji wydawniczej na potrzeby wojewódzkich urzędów statystycznych i innych urzędów państwowych;
  • przekazywanie danych dotyczących statystyki wydawnictw do UNESCO, celem publikacji w serwisach międzynarodowych;
  • prowadzenie badań w zakresie rynku książki w Polsce;
  • przygotowanie opracowań, referatów, artykułów, opinii dotyczących statystyki wydawniczej;
  • uczestnictwo w konferencjach i seminariach;
  • udzielanie informacji i konsultacji oraz przeprowadzanie kwerend dla instytucji i osób prywatnych.
 • Współpraca z wydawcami i organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.
 • Koordynacja spraw związanych z gromadzeniem danych przez Bibliotekę Narodową do oficjalnej statystyki państwowej książek i czasopism w Polsce.

Samodzielne stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej

Łukasz Podolec
tel. (22) 608 23 23
e-mail: l.podolec@bn.org.pl